Návrh územního plánu bude veřejně projednán

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pondělí 20/12/10 od 17:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání návrhu Územního plánu Všestud.

Od středy 18/11/10 do 20/12/10 bude aktuální návrh územního plánu k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě, u pořizovatelky Renaty Perglerové (tel.: 606 380 252) a na oficiálním webu obce.

O přípravě územního plánu jsme informovali 30/6/10 (vč. nákresů z dané verze územního plánu).

Následuje plný text veřejné vyhlášky, jak byla 3/11/10 publikována na oficiálním webu obce.

čj.: 423/10
Ve Všestudech dne 3. 11. 2010
Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Hánl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Všestudy, příslušný k pořizování územního plánu obce podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §52 stavebního zákona

veřejné projednání návrhu Územního plánu Všestud

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Všestud se bude konat dne

20. 12. 2010 v 17:00 hod. na Obecním úřadu Všestudy

Návrh Územního plánu Všestud je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Všestudy na tel. čísle 315 781 185, u pořizovatelky Ing. Renaty Perglerové na tel. čísle 606 380 252 a na www.vsestudy-obec.cz

v termínu od 18. 11. 2010 do 20. 12. 2010 (včetně)

Tímto veřejné projednání návrhu Územního plánu Všestud oznamujeme dotčeným orgánům a sousedním obcím.
Námitky proti Územnímu plánu Všestud mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Toto veřejné projednání se koná podle § 52 stavebního zákona a dotčené orgány mohou uplatnit na závěr veřejného projednání svá stanoviska pouze k uplatněných připomínkám a námitkám veřejnosti.

K stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po veřejném projednání se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele: Obecní úřad Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce a určený zastupitel

komentáře

komentáře

1 komentář u „Návrh územního plánu bude veřejně projednán

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Obec vydala svůj územní plán

Komentáře nejsou povoleny.