Vyhláška: Vyměření daně z nemovitostí na rok 2006

přiznání k dani z nemovitostíV Y H L Á Š K A

Níže uvedený finanční úřad oznamuje, že ode dne 24.4.2006 do dne 24.5.2006 je v budově Finančního úřadu v Kralupech nad Vltavou Přemyslova 502 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2006

za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci

VŠESTUDY

Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedení v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Odvolání nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podání žádosti a končící dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanovení daně, se nepočítá do běhu odvolací lhůty.

Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
b) u ostatních poplatníků daně ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31.května, do 30.června a do 30.listopadu běžného zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitosti částku 1 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Daň z nemovitostí lze zaplatit najednou i při vyšší částce před termínem zákonných lhůt splatnosti.
Rozdíl mezi daňovou povinností, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na dani splatné najednou, nebo v zákonných splátkách zaplacena a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno včas, je splatné do 30 dnů ode dne, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.
Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí penále ve výši 0,1 % z dlužné daně či splátek daně za každý den prodlení od původního dne splatnosti.
Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.
Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.

Dne 18.4.2006
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou
Marie Kolaříková, vedoucí oddělení majetkových daní

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice úřední deska a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.