Usnesení 1 a 2/2006 a zápis 1/2006

Dne 6/11/06 proběhlo ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy, na kterém došlo k volbě starosty, místostarostky a členů kontrolního a finančního výboru, o čemž jsme již neoficiálně informovali. Obě přijatá usnesení a zápis najdete dále v článku.


Nové zastupitelstvo se rozhodlo číslovat svá usnesení a zápisy počínaje číslem 1.

Usnesení 1/2006: Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestudy, konaného dne 6.11.2006

– paní Monika Petřinová jako předsedkyně mandátní komise ověřila mandáty

– zastupitelé obce složili předepsaný slib člena zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona č. 257/2004 Sb. o obcích.

Zastupitelstvo obce Všestudy:
– volí volební komisi ve složení: Luboš Lanc, František Šulc, Věra Váňová
– zastupitelstvo schválilo veřejnou volbu neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty
– volí neuvolněným starostou obce – Ing.arch.Jiřího Hánla
– volí neuvolněnou místostarostkou obce – Jaroslavu Tůmovou

Podpisy členů volební komise:

Luboš Lanc……………………………

František Šulc…………………………..

Věra Váňová………………………….

Podpis starosty……………………………….

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Dne 6. 11. 2006 v 19.50 h

Usnesení č. 2/2006

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2006

V souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 257/2004 Sb,. o obcích zastupitelstvo obce:
I. zřizuje
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
II. jmenuje do funkce
1. předsedu finančního výboru – Věru Váňovou
2. členy finančního výboru – Moniku Petřinovou a Karla Šimka
3. předsedu kontrolního výboru – Luboše Lance
4. členy kontrolního výboru – Jaroslava Horáka a Marka Houšku

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 257/2004 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Zápis č. 1

(6-11-2006)

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se konalo dne 6.11.2006 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Všestudy.

Přítomní zastupitelé:
Ing.Arch.Hánl Jiří
Lanc Luboš
Pavlinská Hana
Šulc František
Tůmová Jaroslava
Váňová Věra
Ing.Zeman Eduard
Ostatní: dle přiložené prezentační listiny

Program:
Zahájení
Návrh na člena zastupitelstva, který povede ustavující schůzi
Kontrola mandátů členů zastupitelstva
Slib členů zastupitelstva
Volba volební komise, zvolení předsedy a členů volební komise
Hlasování o způsobu volby neuvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a složení výborů finančního a kontrolního zda veřejné-tajné
Volba neuvolněného starosty obce
Volba neuvolněného místostarosty obce
Zřízení výborů kontrolního a finančního
Diskuze
Závěr

Ustavující zasedání zahájil Ing. Eduard Zeman. Přivítal občany na ustavujícím zasedání . Dále oznámil, že podle ustanovení § 91 zákona o obcích č. 257/2004 se zastupitelé dohodli, že ustavující zasedání povede Ing E.Zeman.

Seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání.

V souladu se zákonem určil zapisovatelkou ustavujícího zasedání p. Jaroslavu Tůmovou a za ověřovatele zápisu p.Hanu Pavlinskou a p.Františka Šulce.

Dále navrhnul mandátní komisi ve složení: předseda-p.Monika Petřinová, členové – p. Jaroslav Horák a p. Marek Houška. Navržení vyslovili svůj souhlas
Mandátní komise byla 7 hlasy pro zvolena.

Vyzval mandátní komisi, aby provedla kontrolu mandátů. Požádal mandátovou komisi o vyjádření. Mandátní komisí bylo zkonstatováno, že všichni přítomní členové obecního zastupitelstva byli řádně zvolení a mohou tedy přistoupit ke složení slibu.

Poté zastupitelé složili předepsaný slib člena zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích č. 257/2004 Sb. /viz příloha/

Ing.E. Zeman přednesl návrh na složení volební komise: Předseda-p. Luboš Lanc, členové p. František Šulc a sl. Věra Váňová. Navržení členové vyslovili svůj souhlas. Volební komise byla 7 hlasy pro zvolena

Ing. E. Zeman nechal hlasovat zastupitele zvednutím ruky o způsobu volby neuvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a složení kontrolního a finančního výboru – tajné –veřejné. 7 hlasy pro bylo rozhodnuto o veřejné volbě.

Předseda volební komise oznámil, že hlasování proběhne veřejně
Ing. E.Zeman vyzval zastupitele aby vyjádřili svou kandidaturu na funkci neuvolněného starosty obce.
Navržení byli: Ing.arch.J.Hánl a Ing. E.Zeman
Veřejným hlasováním byl 5 hlasy pro zvolen neuvolněným starostou Ing.arch.J.Hánl

Ing.Eduard Zeman předal řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi Ing.Arch.Jiřímu Hánlovi.

Nově zvolený starosta Ing.arch.J.Hánl konstatuje, že o způsobu volby neuvolněného místostarosty již bylo hlasováno před volbou starosty.

Starosta vyzval zastupitele obce, aby zvednutím ruky vyjádřili svou kandidaturu na funkci neuvolněného místostarosty.
Navrženi byli: p.Luboš Lanc, p.Jaroslava Tůmová, Ing.E.Zeman
Veřejným hlasováním byla 4 hlasy pro zvolena neuvolněnou místostarostkou p. Jaroslava Tůmová

Starosta navrhnul na základě předchozí dohody zastupitelů zřízení:
Kontrolního výboru ve složení: předseda p.Luboš Lanc, členové p.Jaroslav Horák a p.Marek Houška.
Kontrolní výbor byl 6 hlasy pro zřízen v navrženém složení.
Finančního výboru ve složení: předsedkyně sl.Věra Váňová, členové p.Monika Peřinová a p. Karl Šimek
Finanční výbor byl 7 hlasy pro zřízen v navrženém složení.

Starosta otevřel diskuzi:
1/ p.Jana Trojanová: Uvažují zastupitelé o zřízení dalších komisí?
Ing.arch.J.Hánl: Ano, jejich zřízení bude navrženo na dalším jednání zastupitelů.
2/ p.Helena Šarochová: Bude možné v následujícím týdnu dovézt pro knihovnu další knihy?
Ing.arch.J.Hánl: Knihovna zatím bude fungovat jako doposud. V současnosti není důvod cokoliv měnit.
3/ p.Jana Trojanová: Mohli by ti zastupitelé, kteří nezveřejnili svůj volební program na
internetu říci nyní jaké mají plány?
Ing.arch.J.Hánl: Program bude zveřejněn při dalším veřejném zasedání a bude vycházet
z návrhů všech zastupitelů, zároveň bude respektovat rozpočtové možnosti obce.
4/ p.Blanka Nedbalová: Kdy bude další veřejné zasedání?
Ing.arch.J.Hánl: Předpokládám, že se tak stane do měsíce.
5/ p.Jaroslav Horák: Uvažuje zastupitelstvo o zřízení veřejného dětského hřiště?
Ing.arch.J.Hánl: I tento návrh bude předmětem jednání o programu obce.
6/p.Helena Šarochová: Jak bude fungovat sokolovna?
Ing.arch.J.Hánl: Nejprve je třeba vstoupit do jednání s vlastníky a nájemci pozemku.
7/p.Hana Pavlinská a sl.Věra Váňová sdělily, že jim byly doručeny anonymní dopisy a
vyzvaly potencionálního pisatele, aby je napříště kontaktoval osobně.
8/p.Karel Hanzlík: Kdy se dozvím informaci o mojí žádosti na prodej pozemku?
Ing.arch.J.Hánl: Po převzetí úředních a administrativních záležitostí obce.

Starosta ukončil diskuzi, poděkoval občanům za účast při volbách, jménem všech zastupitelů za projevenou důvěru a na závěr poděkoval odstupujícímu zastupitelstvu za práci, kterou – byť ve zkráceném období – vykonali.

Ve Všestudech 6. 11. 2006, čas 20:35

Zapsala: Jaroslava Tůmová……….….……………….

Předseda volení komise: p. Luboš Lanc…………………………………

Ověřovatelé zápisu: p. Hana Pavlinská…………………………….
p. František Šulc………………………………

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je starosta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.