Usnesení 3/2006

zasedající zastupiteléV pátek 8/12/06 se na svém druhém zasedání sešlo nově zvolené zastupitelstvo obce, aby projednalo body dle programu. Mimo jiné ustavilo komise či rozhodlo o výši odměn pro zastupitele. Důležitá je také schválená výše poplatku za svoz komunálního odpadu, která zůstává i pro rok 2007 ve výši 400 Kč na osobu. Kompletní znění usnesení najdete dále v textu. Zápis z jednání a projednané dokumenty zveřejníme později.


Následuje vlastní text usnesení:
Usnesení 3/2006 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 8. 12. 2006 v 19:00.

Zastupitelstvo obce Všestudy:

I.Volí
komise v tomto složení:
Komise veřejného pořádku: předseda Luboš Lanc, členové Jiří Tůma a Richard Pech
Komise sociální a kulturní: předsedkyně Hana Pavlinská, členové Věra Váňová a Jana Houšková
Komise sportovní a stavební: předseda František Šulc
Komise veřejné zeleně: předseda Eduard Zeman
Inventarizační komise: předseda Jaroslava Tůmová, členové: pp. Hánl, Šulc a Lanc

II.Schvaluje

a/Odměny zastupitelům takto:
Ing.arch.J.Hánl – starosta 12.510,- s účinností od 11/06
Jaroslava Tůmová – místostarostka 11.090,- s účinností od 11/06
Ing. Luboš Lanc – předseda výboru 1.290,- s účinností od 11/06
Věra Váňová – předsedkyně výboru 1.290,- s účinností od 11/06
František Šulc – předseda komise 1.290,- s účinnosti od 12/06
Hana Pavlinská – předsedkyně komise 1.290,- s účinnosti od 12/06
Ing. Eduard Zeman – předseda komise 1.290,- s účinnosti od 12/06

b/ Odměnu při skončení funkčního období Ing. Eduarda Zemana v zákonem předepsané výši, a to jednorázově v nejbližším výplatním termínu.

c/ Úpravu jednacího řádu /viz.příloha/

d/ Úpravu rozpočtu na rok 2006 /viz.příloha/

e/ Poplatek za svoz domovního odpadu na rok 2007, zůstane stejný jako v tomto roce tj. 400,- Kč za osobu

III. Bere na vědomí:

Zprávu předsedy kontrolního výboru pana Luboše Lance o provedené namátkové kontrole.

Ve Všestudech dne 8. 12. 2006
Ing.arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

komentáře

komentáře