Zápis 2/2006

obecní úřad VšestudyZ jednání zastupitelstva v pátek dne 8/12/06, jehož usnesení již bylo publikováno, byl pořízen zápis. V něm se můžete dočíst nejen body, o nichž se hlasovalo, ale také stručný přepis diskuze.


Zápis č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 8.12.2006 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.Arch.Hánl Jiří
Lanc Luboš
Pavlinská Hana
Šulc František
Tůmová Jaroslava
Váňová Věra
Ing.Zeman Eduard
Ostatní: občané dle přiložené prezentační listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Za přítomnosti všech 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/ Zahájení
2/ Volba komisí
3/ Odsouhlasení odměn zastupitelů
4/ Úprava jednacího řádu podle platného zákona
5/ Úprava rozpočtu na r. 2006
6/ Výhled akcí na r. 2007 a další
7/ Různé
8/ Diskuze
9/ Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání. Nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Program zastupitelstva včetně doplňku byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu slečnu Věru Váňovou a pana Luboše Lance. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni slečna Věra Váňová a pan Luboš Lanc

2/ Volba komisí – komise byly navrženy takto:
Komise veřejného pořádku: předseda Luboš Lanc, členové Jiří Tůma a Richard Pech
Komise sociální a kulturní: předsedkyně Hana Pavlinská, členové Věra Váňová a Jana Houšková
Komise sportovní a stavební: předseda František Šulc
Komise veřejné zeleně: předseda Eduard Zeman

Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Komise byly zvoleny v navrženém složení.

3/ Odměny zastupitelům
Návrh na odměny zastupitelům.
Slečna Věra Váňová seznámila přítomné s tím, že odměny zastupitelům se řídí zákonem č. 50/2006 a jsou vypláceny ve výši dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Odměny jsou navrženy v této výši:
Ing.arch.J.Hánl-starosta 12.510,- s účinností od listopadu /06
Jaroslava Tůmová-místostarostka 11.090,- dttto
Ing. Luboš Lanc –předseda výboru 1.290,- dtto
Věra Váňová – předsedkyně výboru 1.290,- dtto
František Šulc – předseda komise 1.290,- s účinnosti od prosince /06
Hana Pavlinská – předsedkyně komise 1.290,- dtto
Ing. Eduard Zeman – předseda komise 1.290,- dtto
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Úprava jednacího řádu
Ing. Luboš Lanc zkonstatoval, že doposud platný jednací řád je v souladu se zákonem a není třeba jej upravovat. Jednací řád je k nahlédnutí a bude uveřejněn na Úřední desce a internetových stránkách.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Úprava rozpočtu
S úpravou rozpočtu na r. 2006 seznámila přítomné slečna Věra Váňová. Zároveň informovala o výsledku průběžné finanční kontroly, která upozornila na nedodržování rozpočtové kázně. Jiný návrh na úpravu rozpočtu nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Návrh na úpravu rozpočtu byl schválen jednohlasně. Upravený rozpočet na rok 2006 je součástí
tohoto zápisu jako příloha.

7/ Výhled plánovaných akcí na rok 2007a další
Starosta seznámil přítomné s plánovanými akcemi obce pro rok 2007 včetně akcí, u kterých se v r.2007 započne s jejich přípravou pro realizaci v dalších letech – /viz příloha/

8/ Různé
a/ Předseda kontrolního výboru pan Luboš Lanc seznámil přítomné s výsledkem provedené namátkové kontroly /viz. příloha/

b/ Starosta ing.arch.Jiří Hánl informoval o nárůstu ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2007 cca o 12,5%. Přesto však navrhl zachovat poplatek v letošní výši tj. 400,- Kč za osobu. V případě předpokládaného dalšího zdražování na další roky bude muset obec přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro občany. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

c/Dle § 75 Zákona o obcích náleží neuvolněnému členu zastupitelstva, pokud vykonával funkci starosty odměna, která se stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce. Tato odměna může být vyplácena v měsíčních splátkách nebo jednorázově. Jedná se způsob vyplacení této odměny pro Ing. Eduarda Zemana. Starosta ing.arch.J.Hánl navrhl vyplatit tuto odměnu jednorázově, a to v nejbližším výplatním termínu po splnění všech požadovaných náležitostí. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

d/ K provedení pravidelné inventarizace majetku obce za rok 2006 navrhl starosta ing.arch.J.Hánl
inventarizační komisi v tomto složení: předseda-J.Tůmová,členové-J.Hánl,F.Šulc,L.Lanc
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

9/ Diskuse
Ing. Eduard Zeman – považuje za nevhodné rozpitvávání práce a výsledků bývalého zastupitelstva – ?
p.Alena Nedbalová – uvažuje se o rekonstrukci obecního rozhlasu ? Není jej slyšet. Počítá se i s náhradním zvonem při rekonstrukci zvoničky ?
Ing.arch.J.Hánl – ano, nový zvon byl přislíben občanským sdružením.
p.Alena Nedbalová – kdo je členem občanského sdružení?
Ing.arch.J.Hánl – pokud vím jedná se především o p.Václava a Richarda Pecha, p.Karla Tylichtra, mojí manželku a další členy sokolské jednoty.
p.Jiří Švancara – co je nové zastupitelstvo, tak se hlásilo jenom jednou.
p.Marek Houška – co znamená více zeleně na návsi ? To se bude řezat asfalt?
Ing.arch.J.Hánl – dalo by se to tak říci, záleží hlavně na celkovém řešení návsi včetně nově vznikajících chodníků
p.Václav Smolík – chválí obecní internetové stránky a připomíná, že zápisy a jiné obecní dokumenty lze zveřejňovat i na stránkách VISMO
p.Jan Kadeřábek – vysvětluje že internetová doména www.vsestudy.cz je zaregistrována na jeho jméno, obstarává tyto stránky zdarma a publikuje zde vše co mu zastupitelé ke zveřejnění poskytnou. Byl by rád aby na těchto stránkách bylo zveřejňováno co možná nejvíce údajů pro dostatečnou informaci občanů.
p.Jaroslava Tůmová – chtěla bych navázat na p. Kadeřábka a jeho snahu na zvýšení transparentnosti v činnosti zastupitelstva. Na jedné straně je voláno po zveřejňování informací a na druhé straně je současnému zastupitelstvu vytýkáno Ing. Zemanem nevhodné informovat občany o provedené kontrole.
sl.Věra Váňová – zjištění o protelefonovaných částkách bylo hlavně výsledkem potřeby úpravy rozpočtu, vzhledem k tomu, že plánovaná částka byla značně překročena.
p.Jaroslava Tůmová – stejně tak nebyla nikterak účelová snaha o rozklíčení smluv na projektové práce. Zastupitelstvu byly předány k proplacení faktury, které značně přesahovaly částku uvedenou ve smlouvě. Až poté byla nalezena smlouva další, se stejným číslem, datumem ale značně odlišnou částkou.
p.František Šulc – dokumentace na zbývající chodníky je neúplná a neobsahuje to, co by tam podle smlouvy mělo být.
p.Václav Pech – o kolik se tedy navýšila absolutní hodnota akce chodníky ?
ing.arch.J.Hánl – došlo k navýšení víceprací zhotovitelské firmy o cca 55 %, navíc nebylo ukončeno a doděláno vše co bylo do akce zahrnuto, takže je možné že bude rozporována výše dotace
p.Marek Houška – nebylo by vhodné uzavřít nějakou smlouvu s p.Kadeřábkem na vedení webových stránek?
Ing.arch.J.Hánl – o spolupráci a daných pravidlech bude jednáno, nyní jsou prioritnější záležitosti.
p.Jana Trojanová – jak to vypadá se změnou územního plánu a s podanými návrhy ?
Ing.arch.J.Hánl – na připomínky se podíváme a budeme je řešit
Ing.Blanka Nedbalová – součastný územní plán je nedostatečný, nepřehledný, nejsou zde zakresleny parcely a kanalizace je také špatně.
p.Marek Houška – jak si představujete spolupráci s památkáři z parku, co se týče strouhy. Je tam stále méně vody, budou hynou ryby a jsou tady i vzácné žáby, ať něco dělají ochranáři přírody.
Ing.arch.J.Hánl – jednání bude složité, ale do jednání vstoupíme se snahou o dohodu ve věcech , které se bezprostředně dotýkají našeho katastrálního území
p.Jan Kadeřábek – hovořil jsem s náměstkem památkového úřadu, který mne informoval o opravě veltruského mostu, součástí této opravy je i obnova vpustě do strouhy.
Ing.Blanka Nedbalová + p.Helena Šarochová – bohužel vpusť nebyla v rámci opravy provedena a asi už z toho nic nebude.
p.Helena Šarochová – co je myšleno zklidněním dopravy ? Vyloučení nákladních vozidel ?
ing.arch.J.Hánl – nákladní vozidla vyloučit nelze, ale uvažujeme o vybudování retardéru spolu s novými chodníky. Značky rychlost neomezí a dopravu nezklidní.
p.Helena Šarochová – jezdí velice špatně ranní školní autobus, mívá veliké zpoždění, občas nejede vůbec. Chtělo by to osobní apel každého občana na provozovatele dopravy.
p.Věra Tůmová – Blíží se zima. Ranní „pětka“ staví před mým domem a ne před čekárnou. V zimně mi pak lidi ušlapou sníh, než jej stačím odhrnout.
Ing.arch.J.Hánl – informoval o tom, že již byl napsán dopis na Správu a údržbu silnic a na Policii, aby odstranili navážku na autobusové zastávce na křižovatce.

10/ Závěr

Zapsala:
Tůmová

Ověřovatelé
Věra Váňová
Luboš Lanc

komentáře

komentáře