Vichřice ničila i ve Všestudech

vichřice složila stromy přes strouhutaké v Dušníkách padl vzrostlý stromSilný vítr, který v týdnu od 15/1/07 komplikoval život v celé Evropě, se podepsal také na stavu zeleně v naší obci a jejím okolí. V přilehlém veltruském parku napáchal asi největší škody – mnoho stromů je polámaných, vyvrácených, leží a ještě dlouho patrně ležet budou přes strouhu, Mlýnský potok. Také v zahradách došlo k nenapravitelným poškozením některých dřevin a někteří z občanů se proto obracejí na úřad s žádostmi o pokácení stromů, které by svým zřícením mohly ohrozit životy a majetky.


Zde vám nabízíme ke stažení (klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte možnost Uložit cíl odkazu jako…) formulář Žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, který si můžete v případě potřeby vyplnit a zaslat nebo zanést na úřad.
ve formátu .doc
ve formátu -pdf

Druhý dokument se týká kácení šesti uschlých stromů, jež ohrožují bezpečnost na silnici (při cestě z obce směrem na Veltrusy napravo hned za návsí) a které by bránily výstavbě nového chodníku. Namísto šesti pokácených stromů obec zasadí 18 nových. Celý text rozhodnutí naleznete níže:

OBEC VŠESTUDY
Č.j.: 2007/2

Ve Všestudech dne 17.1.2007

r o z h o d n u t í

Výrok:
Obec Všestudy, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost zastupitele ing. Eduarda Zemana, předsedy komise veřejné zeleně v obci Všestudy ze dne 17.1.2007 o vydání povolení k pokácení 6 kusů uschlých stromů na pozemku č.k.n.381/2,79/3,261/1 a 261/6 v katastrálním území Všestudy u Veltrus

A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obec Všestudy

p o v o l u j e

pokácení 6 kusů uschlých stromů ve Všestudech č.k.n.381/2,79/3,261/1 a 261/6 v k. ú. Všestudy u Veltrus

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj.od 1. 10. do 31. 3.
2) Pokácení provede obec / žadatel/ na vlastní náklady prostřednictvím oprávněné firmy.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 3. 2007
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení).

B. Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu 18 ks dřevin (druh určí ing.E Zeman) na pozemku č.k.n.381/2,79/3,261/1 a 261/6 k.ú. Všestudy u Veltrus
Termín náhradní výsadby je stanoven do 30.11.2007

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o silně poškozené a značně proschlé stromy , hrozí samovolný pád stromů a možnost jejich pádu na silnici III. třídy. Stromy určené k pokácení jsou v kolizi s trasou plánovaného chodníku.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 1546 00, podáním učiněným u Obce Všestudy

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce

komentáře

komentáře