Zápis 1/2007

zastupiteléNa jednání zastupitelstva, které se konalo v pátek dne 2/2/07, dorazilo celkem 13 občanů. Nejen oni, ale i ostatní se s průběhem jednání mohou nyní seznámit prostřednictvím pořízeného zápisu. Ten shrnuje jak hlavní body jednání, tak následnou diskuzi o jednotlivých bodech.

K zápisu patří ještě doplňující materiály:
Zpráva o provedené inventarizaci
Činnost zastupitelů za období 10/06 až 1/07


Následuje samotný text zápisu 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 2.2.2007 od 19.00 hod.

občané na jednání zastupitelstvaPřítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří
Ing. Lanc Luboš
Pavlinská Hana
Tůmová Jaroslava
Váňová Věra
Ing.Zeman Eduard

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

Šulc František – omluven /nemoc/

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1. Zahájení
2. Valorizace odměn zastupitelů
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2007 a výhled na r. 2008
4. Výzva občanům – o možnosti pronájmu pozemků
5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.
Nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Program zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a ing. Eduarda Zemana. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a ing. Eduard Zeman

2/ Valorizace odměn zastupitelů
J. Tůmová seznámila přítomné s nařízením vlády č. 37 platným od 1.1.07, kterým se zvyšují odměny zastupitelům. Zastupitelé vzali na vědomí valorizaci odměn platnou od 1.1.2007. Byl vznesen návrh ponechat výši odměn odsouhlasenou v listopadu 2006.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Návrh rozpočtu na rok 2007- výhled na rok 2008
S návrhem rozpočtu na rok 2007 a výhledem na rok 2008 seznámila přítomné slečna Věra Váňová.
Zároveň podala vysvětlení, čeho se týkají rozpočtové položky :
Zastupitelské orgány /odměny zastupitelů,telefony,školení,cestovné/
Činnost místní správy /mzdy zaměstnanců OÚ včetně odvodů, DoPP, DDHM, materiál, voda, plyn, el.energie, poštovné, telefony, zpracování mezd, zpracování účetnictví, opravy a udržování, programové vybavení, cestovné/
Jiný návrh na skladbu rozpočtu nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Návrh rozpočtu byl schválen. Odsouhlasený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

4/ Pronájem obecních pozemků
Starosta seznámil občany se záměrem obce pronajmout obecní pozemky na rok 2007. Jedná se o tyto pozemky: č.k.n.270-1/2-1455m2, č.k.n.270-1/2-1455m2,č.k.n.265-1381m2 a č.k.n.171/1-587m2. Nájem bude činit 1 Kč/m2/rok. Záměr obce bude řádně vyvěšen.

5/ Zpráva o provedené inventarizaci
Předsedkyně inventarizační komise p. Jaroslava Tůmová seznámila přítomné s výsledkem provedené inventarizace.
Zápis a soupis je přílohou tohoto zápisu.

6/ Různé
Starosta obce seznámil přítomné s předběžnými výpočty nákladů na zasíťování možných stavebních pozemků. Prodejní cena by se pohybovala v částce cca 600-650,-Kč za m2. Občané mají možnost nahlédnout do předběžné situace parcel /v úředních hodinách/ na OÚ.
Dále byli občané informování o činnosti zastupitelů v uplynulém období. /viz.příloha/

7/ Diskuse
Ing.Hánl – chystá se opětovné kácení poničených a uschlých stromů. Zájemci o dřevo se mohou přihlásit do konce února. Forma rozdělení bude rozhodnuta až dle projeveného zájmu.

Ing. Zeman – úklid pozemků Dušníky n/Vlt.. Majitel pozemku /p. Vojtěchovský/ nemá zájem o stav svého pozemku. Obec tento pozemek zčásti uklidila a navrhuje pokračovat dále i s výsadbou zeleně, přestože nebude dosaženo smlouvy s majitelem pozemku.
Ing. Hánl – zkusíme majitele vyzvat, protože pokud tam budeme chtít něco vysázet, je potřeba mít tuto záležitost smluvně podloženou.
Ing.Zeman – pokud to nebude chtít obec investovat, tak si to místní občané zainventují sami.

p. Holásková – zeleň je velmi pěkná a líbí se mi, ale jak vyřeší zastupitelstvo chátrající a nevzhledné objekty v obci.
Ing.Hánl – právní síla není, ale bude snaha vstoupit do jednání s majiteli. V Dušníkách je tato situace horší. Nápravu již přislíbil p. Ing. Hurdík.

p. Šarochová – dotaz k inventarizaci – jaká lávka byla vyřazena ze staveb.
p.Tůmová – jedná se o lávku přes Mlýnský potok, která byla zničena při povodni.

p. Kadeřábek – pokud se bude uvažovat o stavebních úpravách budovy OÚ, neměla by se provést celková rekonstrukce a snažit se využít dotace ?
Ing.Hánl – k celkové rekonstrukci je třeba přistoupit s rozmyslem. Pokud zažádáme o dotaci, a ta nám bude přidělena, bude již muset být řešen bezbariérový přístup a řada dalších úprav naplňující literu současných předpisů. Celková rekonstrukce stropu, schodiště apd., to už by se jednalo o milionové částky. Zatím je zamýšlena pouze oprava omítky, nové dveře kvůli úniku tepla a rozšíření stávající úřadovny o místnost bývalé mandlovny.

p. Vosička – jedná se o propojení strouhy /Mlýnského potoka/ s Vltavou, jak bylo přislíbeno.
Ing.Hánl – jsou podniknuty kroky, ale jednání je složité, nejsou peníze. Byl napsán i dopis dálnicím ohledně svodu vody z dálnice. Zatím ale žádné změny.

p. Tůma – spadlé stromy – byly zlikvidovány pouze kmeny, větve a nepořádek zůstal
Ing.Hánl – budeme to řešit, víme s kým

p. Tůma – kácení stromů v místech kudy se povede chodník ? Asi se nejedná jen o 6 stromů ?
Ing.Hánl – to bude řešeno až po rozhodnutí kudy se bude trasovat další chodník, neboť vést chodník po straně u domů p.Lauricha a Hejduka je riziko. Mohlo by dojít ke spádu vody do jejich dvorů a případně i podmáčení domů. Při odvodnění by bylo třeba počítat s úplatnými věcnými břemeny za podvrty dešťové kanalizace přes silnici III/10151. Vše je zatím v přípravné fázi.

Zapsala:
Jaroslava Tůmová

Ověřovatelé:
Hana Pavlinská
Ing.Eduard Zeman

komentáře

komentáře