Pro koho a k čemu povolení na studnu?

stará studnaPo odvysílání televizní reportáže na toto témata se začaly množit dotazy občanů: Potřebujeme povolení na svou studnu? Může nám být k něčemu dobré? Městský úřad v Kralupech proto vydal informační leták (a také ho zveřejnil v Kralupském zpravodaji a na svých internetových stránkách), s jehož obsahem vás stručně seznámíme.


Potřebuji povolení na studnu?
Především se občané nemusejí obávat nenadálých kontrol a obtěžování ze strany úřadů – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon, najdete ho např. zde) je určen na jejich ochranu. Ti, kteří studnu vybudovali před 1/1/1955 anebo studnu nevyužívají, ani žádné zvláštní povolení nepotřebují – jejich „vodní dílo“ bylo povoleno hromadně. Většiny z vás se patrně nedotýká ani nové přehodnocení povolení ministerstvem (následuje citace z dokumentu vydaného MěÚ Kralupy), které některá dříve vydaná povolení ruší:

V těchto dnech Ministerstva zemědělství a životního prostředí informují o ukončení vybraných povolení k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami k 1/1/08. Platnost povolení zaniká u odběrů a vypouštění vydaných před rokem 2002.
Jedinou výjimku tvoří studny občanů – nepodnikatelů sloužící pro individuální zásobování jejich domácností. Ti mohou zůstat klidní, pro ně povolení nezanikají. Nic se nemění pro majitele studní, kteří je využívají pro zásobování své domácnosti pitnou vodou. Tím se myslí i zalévání zahrady, mytí automobilu nebo třeba napájení zvířat.
Současně ale platí, že domácnost, která užívá studnu, musí mít vedle kolaudačního a stavebního povolení také povolení pro odběr vody. Lidé by se měli snažit zjistit, zda byla jejich studna postavena před rokem 1955, anebo později. V prvním případě k doložení stáří postačí i dokumentace ke stavbě, u níž studna stojí. Prokázat stáří lze i svědeckou výpovědí. V druhém případě – studní vybudovaných po roce 1955 – by však majitel měl platné povolení k odběru vody mít.

Pokud patříte do této skupiny a povolení dosud nemáte, obraťte se na svůj vodoprávní úřad – Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, Palackého nám. 6 (proti OD Máj, telefon 315739921), kde vám bude povolení po vyplnění formuláře a doplnění příloh dodatečně vydáno. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu 8.00-12.00 a 12.45-17.30 a dále ve čtvrtek 12.00-15.00.

Požadované přílohy dle informací speciálního, k tomu účelu zřízeného, webuZánik povolení:

   1. Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla (např. studny).
   2. Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
   3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).
   4. Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.
   5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení.
   6. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

malá studnaJe povolení k něčemu dobré?
Jako soukromá osoba samozásobitel potřebujete tedy povolení pro studnu vybudovanou mezi roky 1955 – 2002 (než vstoupil v platnost nový, výše zmiňovaný zákon). K čemu může ale povolení občan sám využít? V našem okolí neustále vznikají nové stavby, ať už rodinné domy nebo sklady, nové provozovny podniků či pískovny – a s platným povolením se můžete bránit rizikům, která tyto nové stavby přinášejí. Jestliže vám povolení bude chybět, ztrácíte nárok na náhradní zdroj pitné vody nebo na kompenzaci za to, že jste o vodu ve studni přišli.

Kde získám další informace?
Další podrobnosti ohledně získání povolení najdete na již zmíněném webu Zánik povolení anebo na bezplatné lince 800101197.
Souhrn informací včetně odpovědí na nejčastější dotazy najdete v článku na webových stránkách města Kralupy.

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky a jeho autorem je katia. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.