Usnesení 2/2007 a zápis 2/2007

logo Pozemkového fondu ČRNa svém druhém svolaném zasedání v letošním roce rozhodli zastupitelé o koupi pozemků v katastru obce od Pozemkového fondu ČR. Do pondělí 5/3/07 bude k tomuto článku Dne 6/3/07 byl doplněn nákres katastru s vyznačenými pozemky, o které se jedná. V diskuzi zastupitelé také souhlasili s návrhem připojit se 10/3/07 již podruhé k akci Vlajka pro Tibet. Informace o ní najdete v loňském článku.

katastrální mapaAKTUALIZACE 6/3/07: Pokud kliknete na obrázek, uvidíte nákres pozemků, o které se jedná.

Následuje vlastní text usnesení a pod ním i zápisu:

Usnesení č. 2-2007

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 21.2.2007

Zastupitelstvo obce Všestudy

I. souhlasí
s úplatným převodem pozemků Pozemkového fondu ČR do majetku obce Všestudy. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Všestudy:
261/1 (376m2-KN),
261/14 (212m2-PK),
378 (590m2-PK),
79/1 (971m2-PK),
80/11 (1261m2-KN),
171/35 (38m2-KN),
78 (259m2-KN),
157/14 (505m2-KN).

Ve Všestudech dne 21.2.2007

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce

Jaroslava Tůmová,
místostarostka obce

Zápis č. 2-2007
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 21.2.2007 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Šulc František, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášení schopné.
Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1. Zahájení
2. Úplatný převod pozemků Pozemkové fondu ČR do majetku obce
3. Diskuze
4. Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Nebylo tomu tak a bylo hlasováno
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Program zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Luboše Lance a sl.Věru Váňovou. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing.Luboš Lanc a sl. Věra Váňová

2/ Převod pozemků
Starosta seznámil přítomné s parcelačními čísly pozemků, které je potřeba úplatně převést od Pozemkového fondu ČR do majetku obce.

Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Všestudy:
261/1 (376m2-KN)
261/14 (212m2-PK)
378 (590m2-PK)
79/1 (971m2-PK)
80/11 (1261m2-KN)
171/35 (38m2-KN)
78 (259m2-KN)
157/14 (505m2-KN)

Z přítomných zastupitelů ani občanů nebyl podán jiný návrh a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Úplatný převod pozemků byl jednohlasně schválen.

3/ Diskuse
p. Kadeřábková – uvažuje zastupitelstvo o letošním vyvěšení „ vlajky pro Tibet“
Ing.arch.Jiří Hánl – ano zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením „Vlajky pro Tibet“
zajistí p. Kadeřábek

Ve všestudech dne 21.2.07

Zapsala:
Jaroslava Tůmová,

Ověřovatelé:
Ing. Luboš Lanc
Věra Váňová

komentáře

komentáře