Obec hodlá prodat čtyři stavební parcely á 850 Kč/m2

čtyři pozemky na prodejObec Všestudy zveřejnila záměr prodat čtyři stavební parcely ve svém katastru za cenu minimálně 850 Kč/m2. Celkem tak obec v případě úspěšného prodeje získá 2 633 300 Kč, přičemž většinu takto získaných peněz použije na vybudování přístupové komunikace k pozemkům a jejich zasíťování.
A celkem 630 m2, tedy 535 500 Kč
B celkem 642 m2, tedy 545 700 Kč
C celkem 924 m2, tedy 785 000 Kč
D celkem 902 m2, tedy 766 700 Kč
Současně obec zveřejnila také podmínky prodeje a regulativní záměr, který zajistí vzhlednost nové výstavby. V rámci podmínek se kupující zaváže využít pozemek k výstavbě rodinného domu do pěti let od podpisu kupní smlouvy. Pozemky by měly být připravené k předání v dubnu 2009.

Více informací najdete v oficiálním záměru obce a přiložených dokumentech – viz níže.


situační plánek umístění pozemků - ještě před přerozdělením původních parcel
kliknutím na obrázky zobrazíte jejich větší variantu

následuje úplné znění záměru obce publikované na úřední desce obecního webu:

Obec Všestudy

Zveřejňuje dle § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Záměr na prodej obecních pozemků určených k zástavbě rodinným domem

Definice stavebních pozemků v k.ú. Všestudy, okr Mělník

A č.k.n. 171/38 o výměře 510 m2 + 157/73 o výměře 120 m2 – celkem 630 m2
B č.k.n. 157/71 o výměře 576 m2 + 171/39 o výměře 66 m2 – celkem 642 m2
C č.k.n. 157/70 o výměře 907 m2 + 171/37 o výměře 17 m2 – celkem 924 m2
D č.k.n. 171/36 o výměře 866 m2 + 157/72 o výměře 36 m2 – celkem 902 m2

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Přílohy:
1/ grafická příloha – mapka se zakreslením pozemků
2/ podmínky prodeje
3/ regulační zásady zástavby výstavby rodinných domů

Zveřejnění záměru: 28.6.2007

Příloha č. 1
Podmínky prodeje

Cena stavebního pozemku je stanovena na 850,- Kč /m2
Z této části tvoří vlastní cena pozemku cca 50,- Kč/m2, 800,- Kč/m2 jsou předpokládané náklady na zainvestování pozemků. Zainvestováním se rozumí: přívod v obci dostupných inž. sítí na hranici jednotlivých pozemků /vodovod,zemní plyn, el.silnoproud/ a konečná úprava veřejné komunikace.

Přednost mají žadatelé s trvalým pobytem v obci Všestudy. V případě více zájemců o jednu parcelu bude provedeno druhé kolo výběrového řízení, kdy bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

Na pozemku smí být postaven pouze rodinný dům dle regulativu obce, viz. samostatná příloha, a to do 5 let od podpisu kupní smlouvy na předmětný pozemek .
Obec si vyhrazuje předkupní právo na pozemek na dobu 10 let od uzavření smlouvy za stejných cenových podmínek.

Předpokládaný termín převzetí pozemku je duben 2009. Termín je odvislý od úspěšnosti jednání se správci jednotlivých sítí a kladného výkladu odboru výstavby Veltrusy k schválenému územnímu plánu obce Všestudy z roku 2003, ohledně dané lokality.

S kupujícím bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku, a to nejpozději do 14 dnů od schválení prodeje ZO. Kupující složí na účet obce zálohu ve výši 20 % ceny příslušné parcely nejpozději v den podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a v případě odstoupení od záměru koupě pozemku záloha propadne ve prospěch obce. Záloha bude započítána do celkové kupní ceny předmětného pozemku.

Kupní smlouva bude uzavřena při převzetí předmětného pozemku a cena celého pozemku musí být doplacena jednorázově nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.
Dále kupující hradí daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s návrhem na vklad KÚ a náklady na vypracování předkupní a kupní smlouvy.
Žádosti zájemce doručí poštou nebo osobně nejpozději do 5.9.2007. Vyrozumění bude žadatelům oznámeno do 7 dnů od nejbližšího veřejného zasedání, na kterém bude případný prodej schválen. Předpokládaný termín veřejného zasedání je 19.9.2007.

V případě, že se nepodaří najít zájemce o koupi minimálně 3 parcel, obec tento záměr odloží na pozdější dobu.

Příloha č. 2
Regulační zásady výstavby rodinných domů

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a návazných vyhlášek jsou stanoveny
pro stavbu rodinných domů v obci Všestudy, okr. Mělník následující regulační zásady:
Definice stavebních pozemků v k.ú. Všestudy, okr.Mělník
A č.k.n. 171/38 o výměře 510 m2 + 157/73 o výměře 120 m2 – celkem 630 m2
B č.k.n. 157/71 o výměře 576 m2 + 171/39 o výměře 66 m2 – celkem 642 m2
C č.k.n. 157/70 o výměře 907 m2 + 171/37 o výměře 17 m2 – celkem 924 m2
D č.k.n. 171/36 o výměře 866 m2 + 157/72 o výměře 36 m2 – celkem 902 m2

Cíle
Cílem regulace stavební činnosti v řešené lokalitě je zajistit soulad mezi dlouhodobými zájmy obce a zájmy stavebníků.

1. Umístění staveb
orientace stavby hřebenem rovnoběžně nebo kolmo k uliční čáře
plynulé zapojení stavby do terénu, minimalizace zpevněných ploch a technických terénních úprav
výška podlahy přízemí max. 0,6 m nad původním terénem
poměr zeleně z celkového plochy pozemku je min. 60%

2. Velikost staveb
podlažnost – přízemí + podkroví s možností suterénu
index zastavěnosti plochy /IZP/ bude tvořit u parcel A,B max. 25% z plochy pozemku, u parcel C,D max. 20% z plochy pozemku a min. 100 m² u všech parcel.
Maximální výška hřebene stavby bude max. 9 m od původního terénu

3. Tvar a proporce staveb
jednoduchá rovnoramenná sedlová střecha o sklonu 35°- 45° bez částečných
valeb s hlavním hřebenem v podélné ose půdorysu; hmota vikýřů nepřehluší hmotu hlavní střechy
Vikýře plynule začleněny do plochy střechy, střešní okna jsou možná
nasazení střechy buď v úrovni stropu přízemí nebo s mírně tradiční nadezdívkou
přístavby buď pod nelomeným spuštěným ramenem střechy nebo jako kolmý trakt s rovnoramennou sedlovou střechou se sklonem shodným jako střecha hlavní.

4. Skladebnost a materiál fasády a střechy
Střešní krytina bude použita výhradně tašková v červeném režném odstínu. Glazovaná tašková krytina není přípustná.
Na fasády budou použity pouze přírodní materiály.
Barevnost fasád nutno předložit v projektu ke stavebnímu povolení (doložit výkresem).
Fasády jednotlivých objektů a jejich částí ve formě omítek v přírodních barvách. U vedlejších staveb a jejich částí v maximální míře v souladu s hlavní stavbou

Prostorová regulace území

5. Závazná stavební čára (vzdálenost stavby od uliční čáry)
Závazná stavební čára je linie, v níž musí být umístěno příslušné průčelí. Pro parcely A,B je stanovena na 3 m, pro parcely C,D je stanovena na 6 m.

6. Oplocení
Oplocení do veřejného pozemku bude provedeno v dále popsaných zásadách:
Výška podezdívky plotu do 45 cm,
doporučená celková výška oplocení max. 160 cm.
Vhodným materiálem plotu jsou přirozené přírodní materiály.
Plot musí být z min. 50 % své plochy průhledný
Vstupní vrátka a vjezdové brány umístěné v uliční čáře musí být
otevíratelné do prostoru parcely.

7. Řešení „dopravy v klidu“ – garážování osobních automobilů
Rodinný dům musí mít alespoň dvě garážová stání na jednu bytovou jednotku. Není – li možné garážovat v domě, musí být stání na pozemku rodinného domu, například ve formě přístřešku

8. Geometrické podklady
Uliční čára je dána geometrickým vytýčením jednotlivých parcel domů – viz. grafická příloha

Tento regulační zástavbový plán byl odsouhlasen obecním zastupitelstvem dne 27.června 2007 na zasedání ZO

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice oznámení a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.