Usnesení 5/2007 a zápis 5/2007

zasedání zastupitelstva obce VšestudyVe středu 19/9/07 zastupitelstvo obce Všestudy rozhodlo o přistoupení do Dobrovolného svazku obcí (DSO) VeltrusDominio, které vzniká z iniciativy města Veltrusy. Více informací o svazku najdete v článku na stránkách Dolního Povltaví. Zastupitelé také prezentovali přehled navrhovaných názvů pro 15 ulic obce Všestudy. V diskuzi pak starosta Jiří Hánl upozornil, že obec bude nucena zvýšit poplatky za komunální odpad, neboť náklady obce činí zhruba 240 tisíc korun ročně, zatímco příjmy při současném poplatku ve výši 400 Kč na osobu, resp. 400 Kč za rekreační objekt vynesou pouze zhruba 110 tisíc korun. Zatím ale přesná částka, která by měla platit pro rok 2008, nebyla oznámena. Průběhu jednání všech sedmi zastupitelů přihlíželo 11 obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.


Usnesení č. 5-2007
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.9.2007

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
S přistoupením obce Všestudy do „Mikroregionu VELTRUSDOMINIO“
S novou výší odměny pro Ing. Eduarda Zemana ve výši 380,- Kč/měs, s platností od 1.10.2007

II. Bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
Zprávu o provedeném průběžném auditu

Zápis č. 5-2007
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 19.9.2007 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František
Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení

V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:

Zahájení

Přistoupení obce Všestudy do mikroregionu VELTRUSDOMINIO

Projednání žádostí zájemců o stavební parcely

Informace o anketě „Pojmenování ulic“

Vyhodnocení průběžného auditu obce

Zpráva o činnosti Kontrolní výboru

Různé

Diskuze

Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

Starosta navrhuje doplnit další bod programu – určení nové výše odměny pro Ing.Eduarda Zemana, který podal žádost o uvolnění z funkce předsedy komise veřejné zeleně

Kdo souhlasí s doplněním tohoto bodu do programu zasedání pod číslem 7?

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Program doplněný o výše navržený bod byl zastupitelstvem jednohlasně schválen

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou.

Starosta obce navrhl za ověřovatele dnešního zápisu Ing. Eduarda Zemana a Ing.Luboše Lance . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Eduard Zeman a Ing.Luboš Lanc

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Přistoupení obce Všestudy do mikroregionu VELTRUSDOMINIO

Starosta obce informoval přítomné občany s náplní mikroregionu /svazku obcí/ VELTRUSDOMINIO.

Kdo souhlasí s přistoupením obce do mikroregionu VELTRUSDOMINIO
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelé souhlasí s přistoupením obce Všestudy ke svazku obcí „mikroregionu VELTRUSDOMINIO“

3/ Projednání žádostí zájemců o stavební parcely

Doposud byla podána pouze jedna žádost. ZO odkládá uvedenou problematiku na pozdější dobu v souladu s podmínkami prodeje.

Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí

4/ Informace o anketě „Pojmenování ulic“

František Šulc informoval o předložených návrzích.

Zastupitelstvo bere na vědomí a o jednotlivých názvech rozhodne v nejbližší době + zajistí výrobu a instalaci orientačních desek s umístěním na návsi a na budově obecního úřadu.

5/ Vyhodnocení průběžného auditu obce

Předsedkyně finančního výboru Věra Váňová informovala o průběžném auditu:

14. září proběhl na obci průběžný audit, který je prováděn Středočeským krajským úřadem. Auditu se kromě kontrolních orgánů zúčastnil starosta obce Ing.arch.Jiří Hánl , místostarostka obce Jaroslava Tůmová a předsedkyně finančního výboru Věra Váňová. Zároveň byla přítomna Kamila Starečková jako externí účetní obce. Audit neshledal žádná vážná pochybení.

6/ Zpráva o činnosti Kontrolní výboru

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Kontrolní výboru

Zápis č. 3 v příloze

7/ Určení nové odměny pro Ing. Eduarda Zemana

Věra Váňová jako předsedkyně finanční komise navrhuje novou výši odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dle kterého jsou v současné době vypláceny odměny zastupitelům.

Tato odměna je tvořena dvěma složkami

a/ zastupitel+příplatek za obyvatele= 380

b/ předseda komise+příplatek za obyvatale=910

Navrhuji tedy novou výši odměny na částku 380,- Kč

Kdo je pro navrženou odměnu ve výši 380,- Kč/měsíc
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo souhlasí s navrženou odměnou ve výši 380,- Kč

8/ Různé

Informace o zadání zakázky firmě Červenka

Informace o pronájmu veřejného prostranství za 1,- Kč ročně na 20 let od pana Jaromíra Pavliše

Zadat rozšíření zakázky na prostranství jako nedílnou součást et. C – bylo podmíněno dohodou o pronájmu předmětného pozemku od pana Jaromíra Pavliše

Proběhlo cvičení Vltava-Labe 2007, které bylo zaměřeno na nácvik komunikace mezi příslušnými složkami a obcemi /nutno zpracovat nový povodňový plán s ohledem na situaci s DD a jeho častou evakuací/

Kamerový systém ano – ne ?

Byla provedena požární kontrola na obci /nedostatky: nejsou hasičáky,nemáme smlouvu s žádným spolkem DH, nebyly poplachové a požární směrnice/. Směrnice vypracoval František Šulc, hasičské přístroje budou tento týden objednány, zastupitelstvo zvažuje se kterým SDH uzavřít smlouvu /Úžice , Veltrusy, Dřínov/ /

Návrh na zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu /popelnice/

Kontejner na velkoobjemový odpad (listí apod.) bude ještě letos- asi v říjnu nebezpečný odpad – až na jaře

Opět bude zahájen provoz veřejného internetu

Bylo započato se zřízením pěší komunikace ke hřišti – (na základě ústních souhlasů majitelů, které budou doplněny o písemnou formu sesmluvněním této skutečnosti). Kdo je pro, aby byla pěšina doplněna o alejovou výsadbu za předpokladu souhlasu majitelů-vyjádřete se v diskuzi

Bude upravena plocha podél ulice k pískovně – doplněna stromy

Byl sdělen záměr obce vybudovat v roce 2008 dětské hřiště pro nejmenší v prostoru pozemku č.171/1 – mezi sokolovnou a plochou před obecním úřadem.

9/ Diskuze
p.Kadeřábek – jsou nějaké další informace o stavbě lihovaru ?
Ing.arch.J.Hánl – nemáme žádné informace, firma se od své prezentace na úřadě neozvala. Naše vyjádření firma písemně dostala.

p.Šarochová – má někdo informace proč opět klesla voda ve strouze ?
ing.arch.J.Hánl – důvodem je, že má být opět započato s těžbou dřeva., s tím, že budou vytahovat i stromy spadlé v Mlýnském náhonu. Mělo by se však přihlédnout na skutečnost, že časté střídání stavu vody v náhonu je velice škodlivé pro stromy v parku. V důsledku těchto změn pak dochází k jejich odumření a pádům.

p.Tázlarová – když se počítá s budováním dětského hřiště pro malé děti, nemělo by se také něco udělat pro ty větší, třeba na míčové hry ?
ing.arch.J.Hánl – možností zde mají dost, např. dole u strouhy a hlavně na hřišti SK Viktoria, ke kterému je navíc zřizována pěší komunikace /viz. výše /

p.Tázlarová – bylo by dobré připomínkovat jízdní řád autobusu tak, aby jezdil o sobotách a nedělích nejenom po rovině k bývalé STS, ale zajížděl přes Veltrusy ke hřbitovu.
p.Tůmová – bereme na vědomí a budeme toto připomínkovat při jednání s dopravním odborem Stř. krajského úřadu.

Závěrem starosta obce poděkoval přítomným občanům za účast.

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.