Vyhláška 1/2001 o nakládání s odpadem

ilustrace: paragrafPřinášíme plné znění obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která vstoupila v platnost 1/1/02. Při nedodržení této vyhlášky hrozí sankce až 30 tisíc korun.

Současně upozorňujeme na starší článek, v němž se dočtete, jaké odpady můžete vhazovat do kontejnerů na tříděný odpad. Jeho součástí je také informace o termínech vyvážení jednotlivých druhů tříděného odpadu v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou.


Vyhláška byla zveřejněna na webu obce www.obec-vsestudy.cz, kde byla publikována jako naskenované obrázky, které jsme převedli do formy textu.

Níže následuje plné znění vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Všestudy č. 1/2001
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Všestudy, Dušníky

Zastupitelstvo obce Všestudy schválilo dne 13. 12. 2001 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písni, i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a úst. § 17 odst. 2) a 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Všestudy

Čl. I.
Základní ustanovení

1) Vyhláška stanoví práva a povinnosti
– fyzických osob, které mají v obci Všestudy, Dušníky trvalý pobyt nebo mají na území obce Všestudy ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a
– dalších fyzických osob na území obce se zdržujících, z jejichž činnosti vzniká na území obce komunální odpad,
při nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami a se stavebním odpadem. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikající v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje §16 zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

2) Systém nakládáni s komunálním a objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami je součástí komplexního kombinovaného systému tříděni sběru, svozu, shromažďováni, dočasnému skladováni, využívání neodstraňování látkových složek obsažených v komunálním a objemném odpadu, přičemž:
a) zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených (zejména stanoviště sběrných nádob) do typizovaných sběrných nádob. Stanoviště sběrných nádob je okraj komunikace před vlastníkem rodinného domu. Svoz a následné zneškodnění směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s technickými službami města Kralupy n/Vlt. Sběr u všech typizovaných sběrných nádob je prováděn ve frekvenci minimálně 1 krát za dva týdny.
b) vytříděné látkové složky z komunálního a objemného odpadu – ekonomicky zhodnotitelné, nebezpečné, elektronický šrot a stavební suť – zneškodňovány ohlášeným mobilním sběrem.

3) O dalších podrobnostech případných změnách v systému nakládání s komunálním odpadem a organizací svozu budou fyzické osoby ihned informovány OÚ Všestudy.

4) Práva a povinnosti subjektů podle vyhlášky v oblasti nakládání s komunálním odpadem upravují
– zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
– na území obce Všestudy, Dušníky tato vyhláška.

Čl. II.
Základní pojmy

1) Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. l85/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

2) Pro potřeby této vyhlášky se definuji tyto pojmy:
a) Objemný odpad je druh odpadu, který se od běžného komunálního odpadu odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje běžnému periodickému, svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob. Tímto odpadem je zejména odpad z obalů, autovraky a jejich části, opotřebované pneumatiky, pračky, ledničky a jejich elektronický odpad.
b) Stanoviště sběrných nádob je místo vybavené sběrnými nádobami určenými ke sběru zbytkového komunálního odpadu.
c) Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby, která umožňuje uložit veškerý komunální odpad.
d) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytýčený poloměrem 3 m od sběrných nebo sběrné nádoby.
e) Životnost sběrné nádoby je doba, po kterou je možno nádobu používat k danému účelu.
f) Místo určené k nakládání zbytkového komunálního odpadu je každá typizovaná sběrová nádoba umístněna na místě, kde lze vyprázdnit obsah nádoby do sběrného vozu.

Čl. III.
Všeobecné povinnosti

1) Fyzická osoba je povinna:
a) předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství
b) ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených, a to v souladu s touto vyhláškou
c) vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu nebo zneškodnit jej na místech k tomu určených
d) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu pouze odpad, pro který jsou určeny
e) vytřídit veškeré nebezpečné látkové složky komunálního odpadu a tento odpad uložit a zneškodnit v době vyhlášení mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
f) nakládat s komunálním odpadem v souladu se systémem obce a to ode dne účinnosti této vyhlášky –
g) zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu (nádoby)
nebo objem ve sběrné nádobě jiné fyzické osoby h) umístnit sběrné nádoby na veřejném prostranství pouze se souhlasem obce
i) zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí
j) umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a v časech svozu
k) udržovat nejbližší okolí a stanoviště sběrných nádob v čistotě
l) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít
m) neukládat do sběrné nádoby odpad dle článku IV. této vyhlášky
n) zajistit ukládání odpadu pouze do sběrných nádob
o) ukládat objemný odpad na sběrných místech určených obcí

2) Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních sportovních a jiných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodňování v nich shromažďovaného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.

Čl. IV.

1) Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:
a) nebezpečný odpad,
b) stavební suť,
c) objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar zejména větve,
d) uhynulá zvířata a jejich části,
e) horký popel
f) tekutiny a ztekucené odpady

2) Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

3) Zakazuje se pálit odpad.

4) Zakazuje se ukládat do odpadových košů rozmístněných na veřejných prostranstvích komunální
odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.

Čl. V.
Nakládání s odpady

1) Shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob na území obce Všestudy, Dušníky prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání s komunálním odpadem.

2) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické osoby a fyzické osoby podnikající), mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Všestudy.

ČI. VI.
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební Činnosti fyzických osob, bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana) na řízenou skládku, pokud si samy nezajistí odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. VII.

Ustanovení vyhlášky kontrolují k tomu pověření zaměstnanci obce Všestudy

Čl. VIII.
Sankce

Za porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000,-Kč.

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2002.

Zdena Králová, místostarosta obce
Václav Smolík, starosta obce

Vyvěšeno: 14. 12. 2001
Sejmuto: 30. 12. 2001

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice řády a předpisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.