Všestudy chystají nové poplatky

ilustrace: paragrafNové poplatky – za užívání veřejného prostranství a ze vstupného – navrhuje mimo jiné zavést zastupitelstvo obce Všestudy, které vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích. Vyplývá to z návrhu nové vyhlášky č. 1/2007 o místních poplatcích, kterou budou zastupitelé schvalovat na zasedání 19/12/07.

Mimo jiné tak obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil do 10 m2 ve výši 1000 Kč ročně, nákladní automobil nad 10 m2 přijde na 2 000 Kč a osobní automobil nad 20 m2 pak na 3 000 Kč za rok. Z bližších informací připravených starostou obce Jiřím Hánlem vyplývá, že bez poplatku budou mít vyhrazené trvalé parkovací místo pouze osoby zdravotně postižené.

Roční poplatek za komunální odpad činí podle nově navrhované vyhlášky 500 Kč, tedy o 100 Kč více, než kolik platili občané Všestud v roce 2007. I přes mírné zvýšení poplatku tak bude obec nadále svoz komunálního odpadu dotovat ze svého rozpočtu – viz průvodní text u předchozí vyhlášky č. 1/2005, kterou tato nová ruší.

Poplatky za psy se nemění a zůstávají ve výši 90, resp. 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Úplné znění návrhu vyhlášky najdete dále v článku.
Jsou tam také doplňující informace k vyhlášce, které připravil starosta obce Jiří Hánl, a v nichž blíže některé záležitosti vysvětluje.


Vyhláška byla zveřejněna na oficiálním webu obce www.obec-vsestudy.cz.

Níže následuje plné znění vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška
obce Všestudy
č. 1/2007

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje a vydává dne 19. 12. 2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1
1) Obec Všestudy zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů[1] b) poplatek za užívání veřejného prostranství[2] c) poplatek ze vstupného[3] d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj[4] e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů[5].

2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Všestudy (správce poplatků).

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona[6]. Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa 90,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-Kč

Čl. 4
Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je osoba, která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Čl. 5
Splatnost poplatku ze psů

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 1.března každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 17:00 do 20:00 hod nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1.březnu příslušného kalendářního roku, je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 6
Veřejné prostranství

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 7
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit účel, předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona6. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 8
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,
c) za provádění výkopových prací 10,-Kč,
d) za umístění stavebního zařízení 5,-Kč,
e) za umístění reklamního zařízení 10,-Kč,
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 5,-Kč,
g) za umístění skládek 5,-Kč,
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,-Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,-Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,-Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč.

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství lze rovněž v dále uvedených případech uhradit paušální částkou, a to:
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro
osobní automobil do 10 m2 1.000,-Kč/rok
nákladní automobil nad 10 m2 2.000,-Kč/rok
osobní automobil nad 20 m2 3.000,-Kč/rok.

3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 9
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 17:00 do 20:00 hod nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.

při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
a) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku, popř. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, vznikla-li poplatková povinnost během kalendářního roku.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného

Čl. 10
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku pořádání akce a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona6. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

4) Povinnosti stanovené v odst. 1) až 3) se vztahují i na poplatníky, jimiž pořádané akce jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny.

Čl. 11
Sazba poplatku ze vstupného

Sazba poplatku ze vstupného z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:
a) taneční kurzy a kurzy společenské výchovy 15 %
b) výstavy, vernisáže, galerie 10 %
c) diskotéky, taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem a akce obdobného charakteru 15 %
d) prodejní akce (burzy, tržiště, aukce) 20 %
e) sportovní akce 10 %.

Čl. 12
Osvobození od poplatku ze vstupného

Od poplatku ze vstupného jsou nad rámec ust. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny:
a) sportovní akce pořádané místními sportovními a společenskými organizacemi
c) maturitní plesy
d) sportovní akce určené mládeži a dětem.

Čl. 13
Splatnost poplatku ze vstupného

4) Poplatek ze vstupného je splatný do 14 dnů ode dne pořádání akce v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 9:00 do 11:00 hod.a od 18:00 do 20:00 hod. nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.

Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 14
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 30 dnů od uvedení do provozu.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a další údaje podle zvláštního zákona6 a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 15
Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,-Kč na 3 měsíce.

2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

Čl. 16
Splatnost poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

1) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa středa od 17:00 do 20:00 hod nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.
a) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do 1 měsíce po zahájení provozu,
b) při povolení provozu výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou stejných splátkách splatných vždy poslední den 3. a 6. měsíce doby, na níž byl povolen provoz výherního hracího přístroje,
c) při povolení provozu výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

2) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj může být zaplacen poplatníkem jednorázově nejpozději 1 měsíc po zahájení provozu výherního hracího přístroje.

Oddíl VI.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(dál jen „poplatek za komunální odpad“)

Čl. 17
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník poplatku za komunální odpad ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt a další údaje podle zvláštního zákona6. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 18
Sazba poplatku za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro:
1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 500,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč.

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,-Kč.
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,-Kč.

Rozúčtování nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je stanoveno v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.

Čl. 19
Splatnost poplatku za komunální odpad

1) Poplatek za komunální odpad je splatný bez vyměření vždy do 1.března každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa středa od 17:00 do 20:00 hod nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1. březnu, je poplatek za komunální odpad splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl VII.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 20
Přechodné ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných vyhlášek obce Všestudy č. 2/2003 o místních poplatcích, ze dne 11. 12. 2003 a č. 1/2005 o místních poplatcích, ze dne 20. 1. 2005, zůstávají nedotčena a posuzují se podle těchto obecně závazných vyhlášek a dosavadních právních předpisů.

Čl. 21
Zrušovací ustanovení

Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Všestudy:
– č. 2/2003 o místních poplatcích, ze dne 11. 12. 2003
– č. 1/2005 o místních poplatcích, ze dne 20. 1. 2005.

Čl. 22
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Vyvěšeno:

Sejmuto:

[1] § 2 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 4 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[3] § 6 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[4] § 10a zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[5] § 10b zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
[6] § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Níže následují doplňující informace k vyhlášce, jak byly zveřejněny na oficiálním webu obce www.obec-vsestudy.cz.

Informace k obecně závazné vyhlášce
obce Všestudy č. 1/2007 o místních poplatcích, ze dne 19.12.2007

Zastupitelstvo obce Všestudy schválilo na svém zasedání dne 19.12.2007 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích, k nímž považuje obec za nutné doplnit některé informace a skutečnosti, vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:

V souladu s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zavede obec místní poplatky (dále jen „poplatky“) obecně závaznou vyhláškou, v níž upraví podrobnosti jejich vybírání, zjm. stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.

Obec Všestudy zavedla a vybírá následující místní poplatky (dále jen „poplatky“¨):
– poplatek ze psů
– poplatek za užívání veřejného prostranství
– poplatek ze vstupného
– poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
– poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

K poplatku ze psů:

Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatníkem poplatku ze psů je tedy fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území naší obce a je držitelem psa.

Sazba poplatku ze psů činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 1.500,-Kč za kalendářní rok a jednoho psa, sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí max. 200,-Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní sazbu poplatku ze psů stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek ze psů od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

Od poplatku ze psů je ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

K poplatku za užívání veřejného prostranství:

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístnění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístnění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístnění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejným prostranstvím jsou v souladu s ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Poplatníkem poplatku za užívání veřejného prostranství je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem uvedeným výše. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídá za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu poplatku až na její desetinásobek (tj. až 100,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den). Obec může rovněž poplatek za užívání veřejného prostranství stanovit týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Konkrétní sazbu poplatku za užívání veřejného prostranství stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.

Poplatku za užívání veřejného prostranství ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhají akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, a vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.

K poplatku ze vstupného:

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Poplatníkem poplatku ze vstupného je fyzická osoba nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Sazba poplatku ze vstupného činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. Po dohodě s poplatníkem může obec stanovit poplatek ze vstupného paušální částkou. Konkrétní sazbu poplatku ze vstupného stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.

Od poplatku ze vstupného jsou ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

K poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj:

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatníkem poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za každý výherní hrací přístroj od 1.000,-Kč do 5.000,-Kč na 3 měsíce. Konkrétní sazbu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.

K poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“):

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:
– fyzická osoba, která má v obci Všestudy trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek za komunální odpad odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem domu.
– fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Všestudy, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídají poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazbu poplatku za komunální odpad tvoří podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částka až 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok a částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok. Konkrétní sazbu poplatku za komunální odpad stanovila obec ve své obecně závazné vyhlášce.

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek za komunální odpad v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Obecně ke všem místním poplatkům:

Správu poplatků vykonává Obecní úřad Všestudy (správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak.

Poplatník, popř. plátce poplatku, je povinen správci poplatku oznámit identifikační údaje ve smyslu ust. § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. jméno, bydliště, rodné číslo (fyzická osoba), název, místo podnikání, sídlo, identifikační číslo (právnická osoba).

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku za komunální odpad, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatky lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.

V případě nezaplacení poplatků poplatníkem, popř. plátcem poplatku, přikročí správce poplatku k vymáhání poplatku, popř. nedoplatku na poplatku postupem ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to daňovou (poplatkovou) exekucí. O provedení exekuce může správce poplatku požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová (poplatková) exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu:
– na přikázání pohledávky na peněžní prostředky poplatníka, popř. plátce poplatku, na účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstev nebo jiné pohledávky,
– na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
– popř. na prodej movitých věcí,
– popř. na prodej nemovitostí.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb. nebo zvláštního zákona nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce Všestudy

komentáře

komentáře