Vyhláška stanovuje zacházení s odpadem

ilustrace: paragraf
Nová vyhláška č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestudy stanovuje systém sběru komunálního odpadu. Jde o návrh, který budou zastupitelé projednávat a schvalovat na zasedání 19/12/07.

Tento návrh mimo jiné určuje místa pro sběr tříděného odpadu, když nádoby na papír, plasty, sklo a nápojový kartón jsou umístěny v prostoru U Sušárny v obci Všestudy. Vyhláška dále určuje termíny svozu odpadu. O termínech vývozu tříděného odpadu jsme již v minulosti psali.

Oproti dosud platné vyhlášce 1/2005 návrh přímo nehovoří o sankci za neplnění vyhlášky.

Úplné znění vyhlášky najdete dále v článku.


Vyhláška byla zveřejněna na oficiálním webu obce www.obec-vsestudy.cz.

Níže následuje plné znění vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška
obce Všestudy
č. 2/2007

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestudy

Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje a vydává dne 19.12.2007 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestudy (dále jen „obec“), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.

2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem – komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky, atd.) použít běžné sběrné nádoby,
b) zbytkovým odpadem – komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky,
c) pověřenou osobou – oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
d) sběrnou nádobou – typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.

Čl. 3
Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) železo
e) objemný odpad
f) nebezpečný odpad.

Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné na prostranství U Sušárny
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné na prostranství U Sušárny
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné na prostranství U Sušárny
d) nápojový karton – sběrné nádoby červené barvy umístěné na prostranství U Sušárny
e) železo – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
f) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
g) nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu
h) směsný komunální odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 110/120 l
i) Fyzické osoby jsou povinny zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný komunální odpad (typizované sběrné nádoby o objemu 110/120 l) a zajistit dostatečný počet těchto sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

2) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) směsného komunálního odpadu nejpozději do 7.00 hod. byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu.

3) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
– stavební odpad a jiný podobný odpad,
– uhynulá zvířata a jejich části,
– horký popel,
– tekutiny a ztekucené odpady.
c) do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
– nebezpečný odpad,
– objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

Čl. 5
Frekvence sběru komunálních odpadů

1) Sběr (svoz) směsného komunálního odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden.

2) Sběr (svoz) nebezpečného a objemného odpadu a železa je zajišťován minimálně 2x ročně.

3) Sběr (svoz) separovaného odpadu se provádí podle obcí odsouhlaseném harmonogramu.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Všestudy č. 6/2001 o nakládání s komunálním s stavebním odpadem na území obce Všestudy, Dušníky nad Vltavou , ze dne 13. 12. 2001.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Ing. arch. Jiří Hán, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Vyvěšeno:

Sejmuto:

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice řády a předpisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Vyhláška stanovuje zacházení s odpadem

  1. Rovnou si dovolím navrhnout doplnění návrhu v článku 4, bod c, kde se píše o umístění nádob na tříděný sběr, konkrétně plastů. Jedna nádoba na plasty je totiž také v Dušníkách nad Vltavou na návsi. Ostatní tříděný odpad pak vozíme do Všestud. Děkuji.

Komentáře nejsou povoleny.