Usnesení 1/2008 a zápis 1/2008

zastupitelé Všestudy zasedali 6/3/08Zastupitelé odsouhlasili strategický plán rozvoje obce Všestudy s výhledem do roku 2013 a nevalorizovali své odměny. Kromě toho na zasedání, které se uskutečnilo 6/3/08 mimořádně v restauraci U Přemysla, informovali o probíhajících stavebních úpravách v budově obecního úřadu. Nejen to je obsahem usnesení a zápisu.
Na zasedání opět nechyběl žádný ze sedmi zastupitelů a dorazilo 14 občanů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 1-2008
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 6.3.2008

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ Se zapojením dětí a mládeže do komunitního života v obci Všestudy se zaměřením
na úpravu veřejných prostranství
obnovu a zřizovaní veřejné zeleně
budovaní zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, naučné stezky)
2/ Se strategickým plánem rozvoje obce Všestudy na léta 2008-2013

II. bere na vědomí
1/ Výběr firmy B.Červenka jako zhotovitele obnovy a opravy chodníků et. D,E
2/ Zprávu o provedené inventarizaci majetku za rok 2007
3/ Návrh na valorizaci odměn zastupitelů. Odměny zůstávají v dosavadní výši.

Ing.arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

Ve Všestudech
6.3.2008

Zápis č. 1-2008
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 6.3.2008
v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing.arch.Hánl Jiří, Ing.Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard , Šulc František
Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/ Zahájení
2/ Informace o výběrovém řízení
3/ Informace o stavebních úpravách v budově OÚ
4/ Přihlášení obce k programu dotace MMR
5/ Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci
6/ Valorizace odměn zastupitelů
7/ Různé
8/ Diskuze
9/ Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje, aby byl do programu zařazen /na minulém zasedání odložený/ Strategický plán obce

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Navržená změna byla odsouhlasena a bude zařazena jako bod č. 7 (ostatní body se posunou)

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu sl. Věru Váňovou a ing. Luboše Lance. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni sl. Věra Váňová a ing.Luboš Lanc.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Informace o výběrovém řízení
Starosta seznámil přítomné občany s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele chodníků. Byla vybrána firma B.Červenka, která nabídla pro obec nejvýhodnější cenu.

3/ Informace o stavebních úpravách v budově OÚ
Předseda stavební komise pan František Šulc informoval přítomné o rozsahu stavebních úprav v budově OÚ.

4/ Přihlášení obce k programu dotace MMR
Starosta obeznámil přítomné s obsahem programu dotace MMR a dává hlasovat o přihlášení se obce k tomuto programu o podání žádosti na dotaci
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci
Ve dnech 16. až 18.2.2008 byla provedena inventarizace majetku obce. S výsledkem inventarizace seznámil přítomné předseda inventarizační komise pan František Šulc.

6/ Valorizace odměn zastupitelů
Na základě zákona č. 79/2008 a novelizace č. 79/2008 Sb. nařízení vlády č. 37/2003 Sb, je doporučeno odborem vládní legislativy Úřadu vlády provést valorizaci odměn zastupitelů. Z platných zápisů a usneseních zastupitelstva obce vyplývá, že k valorizaci odměn se přistupuje vždy ob jeden rok. Odměny byly valorizovány vždy v sudém roce tj. 2004, 2006. Odsouhlasený rozpočet na rok 2008 s tímto nárůstem počítal celkovou částkou 53.500,- Kč. Případné zvýšení přestavuje celkový měsíční nárůst všech zastupitelů o 3.090 Kč, což je v 10 měsíčním součtu částka 30.090,- tedy naprosto v souladu s rozpočtem obce.Je tedy podán návrh na odměny zastupitelům obce takto: starosta obce – ing.arch.Jiří Hánl 13.800, místostarostka – Jaroslava Tůmová 12.240,- před.fin.výboru – Věra Váňová 1.440,- před.kontrol.výb. – Ing. Luboš Lanc 1.440,- před.stav.kom. – František Šulc 1.440,- před.kult.a obč.zál.- Hana Pavlinská 1.440,- člen zastupitelstva – Ing. Eduard Zeman 430,-

Bylo hlasováno:
Pro 2
Proti 5
Zdržel se 0

Valorizace odměn zastupitelům nebyla odsouhlasena.

7/ Strategický plán obce
Starosta podal informaci o potřebnosti Strategického plánu. Jednotliví zastupitelé byli se strategickým plánem seznámeni a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

8/ Různé
Informace o kácení stromů: Kácení proběhne v sobotu 8.3.2008 a bude provedeno odbornou firmou zdarma za vytěžené dřevo.

Obec zakoupila čtyřkolku, která by měla pomoci při udržování zeleně v obci a též při úklidu obce při zasněžení.

V katastru obce Dušníky vznikla černá skládka. Přestože se podařilo zjistit z kterého objektu odpad pochází, nelze viníka blíže určit.

Při kontrole vyúčtování el. energie bylo zjištěno, že obec při převodu vysokotlaké přečerpávací stanice plynu nepřevedla do správy Stř.plynárenské elektroměr, který pohání tuto stanici. Tím došlo k tomu, že obec platila od roku 2001 el.energii za Stř.plynárenskou. K únoru 2008 tedy došlo konečně k převedení elektroměru a v současnosti je vedeno jednání o vrácení finančních nákladů neoprávněně vzniklých obci.

Obec ukončila smluvní vztah s externí firmou na zpracování účetnictví obce. Toto bude nyní zpracovávat účetní v pracovně právním vztahu k obci.

9/ Diskuze
p. Tůmová – kdo se bude starat o vytvořenou předzahrádku u mého domu, která vznikla při úpravách nového chodníku ?
p. starosta – osázení a údržbu těchto ploch zajistí obec

10/ Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová

Ověřovatelé: Ing.Luboš Lanc, Věra Váňová

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Usnesení 1/2008 a zápis 1/2008

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Komentáře nejsou povoleny.