Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Zatímco v březnu 2008 zastupitelé na svém prvním zasedání v novém roce hlasovali pěti hlasy proti návrhu na valorizaci odměn, na letošním prvním zasedání 28/1/09 s ní pět zastupitelů souhlasilo, dva se zdrželi. K navýšení tak dochází po více než dvou letech, neboť dosavadní odměny byly stanoveny na druhém zasedání zastupitelů po jejich zvolení v prosinci 2006.

Každý měsíc tak obec na odměnách zastupitelům až do konce roku 2008 vyplácela 30 050 Kč (resp. 29 140 Kč od října 2007 – tehdy byla snížena částka o odměnu za předsednictví komise). Od ledna činí měsíční suma odměn zastupitelů 33 620 Kč.

Problematika odměňování zastupitelů byla popsána v dřívějším článku.

Kromě toho odsouhlasili zastupitelé příspěvek ve výši 30 tisíc korun pro SK Viktoria Všestudy. Ten tak byl po několika letech snížen. Loni i předloni dostal klub o 20 tisíc korun více, před tím činil příspěvek 40 tisíc korun. Na zasedání zastupitelé vysvětlovali, že na podporu sportovních aktivit v obci mají nachystáno celkem 50 tisíc korun. Pokud se do konce dubna 2009 nepřihlásí jiný zájemce, bude podpora pro SK Viktoria o zbylých 20 tisíc korun navýšena na dalším jednání zastupitelstva. V tuto chvíli působí v obci kromě SK Viktoria Všestudy už pouze jediná sportovní organizace: TJ Sokol Všestudy, která zde provozuje tenisový kurt. Sokol však v posledních letech obec o podporu nežádal.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/2/09 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 1-2009
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.1.2009

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S rozpočtovým opatřením č. 3
2/ S věcným břemenem pro STP Net, s.r.o.
3/ S příspěvkem ve výši 30.000,- Kč na sportovní činnost pro SK Viktoria Všestudy
4/ S pronájmem pozemku č.k.n. 270 – ½ (severní část) 1455 m2 ing.Radomíru Pedlíkovi a č.p.k. 265 o rozloze 1381m2 – p.Karlu Šimkovi
5/ S navýšením odměn zastupitelům s účinnosti od 1.1.2009 takto:
starosta Ing.arch. Jiří Hánl, odměna měsíční celkem 14.350,- Kč
místostarostka Jaroslava Tůmová, odměna měsíční celkem 12.730,-Kč
Předseda finančního výboru Věra Váňová Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda kontrolního výboru Ing.Luboš Lanc Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda stavební komise František Šulc Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda sociální komise Hana Pavlinská Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Člen zastupitelstva Ing.Eduard Zeman Kč/měsíčně 460,-Kč

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
28.1.2009

Zápis č. 1-2009
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.1.2009 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé: Ing.arch.Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing.Zeman Eduard.

Ostatní: občané dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta předložil program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/Zahájení
2/Rozpočtové opatření č. 3
3/Vyjádření k věcnému břemenu pro STP Net, s.r.o.
4/Žádost o příspěvek SK Viktoria Všestudy
5/Vyhláška o veřejném pořádku
6/Záměr o pronájmu pozemků
7/Různé
8/Diskuze
9/Závěr

Starosta obce vyzval přítomné zastupitele zda souhlasí s navrženým programem, případně zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu zasedání.

J.Tůmová navrhuje zařadit do programu:
a/ návrh na zvýšení odměn zastupelům. Obec obdržela nařízení vlády č. 20/2009 v úterý 27.1.2009. Zatupitelé byly s tímto materiálem řádně a včas seznámeni.
b/ návrh na vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ dne 10.3.2009

Kdo je pro zařazení návrhu a/ nově do programu?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Kdo je pro zařazení návrhu b/ nově do programu?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Program jednání s novými body byl odsouhlasen. Tyto budou zařazeny jako bod č. 7 a 8 a ostatní budou posunuty.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu ing. Eduarda Zemana a paní Hanu Pavlinskou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Ing. Eduard Zeman a paní Hana Pavlinská

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Rozpočtové opatření č. 3
J.Tůmová seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č. 3 pro rok 2008. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Z přítomných neměl nikdo připomínky a bylo hlasováno
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno

19:22 h – dostavil se pan František Šulc – zasedání je přítomno všech 7 zastupitelů

3/Věcné břemeno pro STP Net s.r.o
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zřízení věcného břemene pro STP Net s.r.o.

Kdo je pro zřízení věcného břemene, tak jak bylo navrženo ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene pro STP Net s.r.o.

4/ Žádost SK Viktoria o příspěvek na činnost na rok 2009
Obec obdržela žádost od SK Viktoria Všestudy na příspěvek na činnost na rok 2009 ve výši 50.000,-. Vzhledem ke skutečnosti, že v rozpočtu je počítáno s celkovou částkou 50.000,- na sportovní činnost v obci celkem – je podán návrh na odsouhlasení příspěvku ve výši 30.000,-, s tím, že pokud nebude tato kapitola rozpočtu čerpána v průběhu roku jiným způsobem, bude pak zbývající finanční částka použita na sportovní činnost SK Viktoria.

Má někdo jiný návrh ?
Pro 4
Proti 0
Zdržel se 3

Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním příspěvkem na činnost SK Viktoria tak jak je výše uvedeno.

5/ Obecně závazná vyhláška obce o čistotě a pořádku
J.Tůmová informovala o potřebě přijmout novou obecně závaznou vyhlášku. Obec zpracovala návrh nové vyhlášky, který je v současné době ve schvalovacím řízení ze strany Ministerstva vnitra. Občasné budou včas seznámeni se zněním a návrhem této vyhlášky prostřednictvím úřední desky a event. schválení bude předmětem příštího veřejného zasedání.

6/ Pronájem pozemků
Obec zveřejnila svůj záměr pronajmout pozemky č.k.n. 270-1/2 (severní část) o rozloze 1.455 m2 a č.p.k. 265 o rozloze 1.381 m2, jejichž je vlastníkem. Podmínkou je doba pronájmu na 1 rok. Vzhledem k tomu, že tyto pozemky nemají současného nájemce bylo jako hlavní kritérium stanoveno datum podání žádosti o pronájem. Do dnešního dne podali žádost pouze dva zájemci a to pan Karel Šimek (č.p.k. 265) a ing. Radomír Pedlík (č.k.n. 270-1/2)

Má někdo jiný návrh ? Bylo hlasováno
a/ pronájem pozemku č.k.n. 270-1/2 (severní část) o rozloze 1.455m2 – ing. R. Pedlíkovi
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

b/ pronájem pozemku a č.p.k. 265 o rozloze 1.381 m2 – K. Šimkovi
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7/ Zvýšení odměn zastupitelů v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb.
Návrh na zvýšení odměn:
s účinností od 1.1.2009
starosta Ing.arch. Jiří Hánl, odměna měsíční celkem 14.350,- Kč
místostarostka Jaroslava Tůmová, odměna měsíční celkem 12.730,-Kč
Předseda finančního výboru Věra Váňová Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda kontrolního výboru Ing.Luboš Lanc Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda stavební komise František Šulc Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Předseda sociální komise Hana Pavlinská Kč/měsíčně 1.520,-Kč
Člen zastupitelstva Ing.Eduard Zeman Kč/měsíčně 460,-Kč

Má někdo jiný návrh?

Kdo je pro zvýšení odměn tak jak je navrhováno?
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 2

8/ Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“
Kdo je pro, aby se obec připojila k akci „Vlajka pro Tibet“ ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

9/ Různé
– V.Váňová informovala přítomné o rozhodnutí zastupitelstva obnovit tradici „Vítání občánků“. Toto je naplánováno na 15.2.2009. Přivítáni budou občánci narození v období od 2006 (včetně). Novým občánkům budou předány vkladní knížky s počátečním vkladem 1.000,- Kč, pamětní listina a upomínkový předmět.

– Obec přijala sponzorský dar od firmy M.Hejduková-PETcenter na dovybavení dětského hřiště ve výši 10.000,- Kč

– J.Tůmová informovala o výsledcích z jednání o dopravní obslužnosti. Jednání se konalo 13.1.2008 za přítomnosti zástupců ROPIDu, ČSAD, Úřadu pro Středočeský kraj a obcí Všestudy a Vojkovice. Nejzávažnějším problémem bylo zrušení spoje č.7 Neratovice-Kralupy v 8.42 (odjezd z Neratovic). Bylo dohodnuto přesunutí spoje v 10:40 (odjezd z Neratovic). zpět na 8:42. Bude tím vyřešena obslužnost obce Dušníky nad Vltavou v dopoledním čase. Zároveň byl připomínkován nedostatečný časový interval mezi příjezdem místních linek do Veltrus v návaznosti na spoj do Prahy. Byla přislíbena náprava.

– Obec v v tomto roce obdržela již dříve avizovanou dotaci z VELTRUSDOMINIA ve výši 170.000,- Kč

– Obec Všestudy podala společně s městem Veltrusy žádost o dotaci na informační systém (informační, orientační tabule, označení místního pojmenování ulic)

10/ Diskuze
Ing.Zeman – bylo by třeba upozornit p. Hurdíka na skutečnost, že zaměstnanci fy. Ageko vyjíždějí z firemního dvoru příliš rychle bez ohledu na ostatní účastníky silničního provozu.

B.Nedbalová – upozornila na skutečnost, že finanční prostředky, které byly poskytnuty podnikatelským subjektům po povodni prostřednictvím DEZy a jsou nyní spláceny mají smluvně určeno k jakým účelům je může obec použít – profinancovat.

B.Nedbalová – zvýšila se bezpečnost díky kamerovému systému a je pořizován záznam ?
Ing.arch.J.Hánl – v obci je klid, zatím se jedná hlavně o psychologický dopad. Záznam lze pořizovat, ale obec jej nepořizuje neb na to nemá zákonnou oporu. Pořizování a využívání záznamu v budoucnosti závisí na smlouvě buď s MP Veltrusy nebo s Policii ČR.
B.Nedbalová – děje se něco s budování protihlukového dálničního valu ?
Ing.arch.J.Hánl – vybudování protihlukového valu bylo zařazeno jako prioritní prvek v projektu VELTRUSDOMINIA. V současnosti se připravují jednání mezi NPÚ, ŘSD a VELTRUSDOMIEM.

11/ Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Zápis ověřili: ing.E.Zeman, H.Pavlinska

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis z ustavujícího zasedání

Komentáře nejsou povoleny.