Usnesení 3/2009 a zápis 3/2009

logo Czech PointVšestudy chtějí svým občanům nabídnout služby Czech Point. Každý občan může na místě označeným tímto logem získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a může také učinit jakékoliv podání ke státu. Nyní tak lze prostřednictvím Czech Pointu ihned získat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Na veřejném zasedání, které proběhlo v pondělí 25/5/09 obec informovala o tom, že podala žádost o dotaci na technické vybavení pro tyto služby.

Zastupitelé mimo jiné informovali o výběru dodavatele pro zhotovení chodníku v ulici Veltruská a projektu návsi. Další dodavatel pak byl vybrán pro zhotovení přístřešku na dětské hřiště. To bude letos bude doplněno o další herní prvky stejné firmy, která hřiště loni vybudovala.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 3-2009
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.5.2009

Zastupitelstvo obce

I. bere na vědomí:
a) zprávu o provedené inventarizaci
b) zprávu Kontrolního výboru
c) zprávu Finančního výboru

II. schvaluje
Podat žádost na poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo v rámci integrovaného operačního programu, prioritní osa 1 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní místa.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 25.5.2009

Zápis č. 3-2009
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.5.2009 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra,
Nepřítomní zastupitelé:
Šulc František, Ing. Zeman Eduard
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009
Za přítomnosti 5 členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné

Program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/Zahájení
2/Různé
3/Diskuze
4/Závěr
Další návrhy na doplnění programu?

1/ Zpráva o provedené inventarizaci – ing. Luboš Lanc
2/ Zpráva kontrolního výboru – ing. Luboš Lanc
3/ Zpráva finančního výboru – Věra Váňová
4/ Projednání žádosti o dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINTU – Jaroslava Tůmová
5/ Výběr firmy na zhotovitele akce chodník Veltruská a náves – ing.arch.Jiří Hánl
6/ Výběr firmy na zhotovitele přístřešku na DH – ing.arch.Jiří Hánl
7/ Doplnění DH o další herní prvky – ing.arch.Jiří Hánl

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Navržené body budou zařazeny pod čísly 2-8, ostatní budou posunuty

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Hanu Pavlinskou a ing.Luboše Lance . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Hana Pavlinská a ing.Luboš Lanc

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ + 3/ Ing. Luboš Lanc seznámil přítomné s výsledkem inventarizace a s činností Kontrolního výboru. zde

4/ Věra Váňová informovala o kontrolách provedených Finančním výborem. zde

5/ Vzhledem k zákonné povinnosti datových schránek od 1.7.2009 a zároveň s přihlédnutím k rozšíření služeb pro občany je navrženo podat žádost o dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINTU.
Kdo souhlasí s podáním dotace?
Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

6/ Na zhotovitele akce „chodník Veltruská a náves“ byla vybrána firma B.Červenka za cenu 2.711.683,- Kč (včetně DPH)

7/ Na zhotovitele přístřešku na dětské hřiště byla vybrána firma „Miko s.r.o.“ za cenu 68.900,- Kč (včetně DPH)

8/ Dětské hřiště bude v letošním roce doplněno o další herní prvky, : kládová houpačka, kreslící trojtabule, nízkopodlažní kolotoč (karuselový) v celkové ceně 101.914,- Kč (včetně DPH), opět od firmy HRAS

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová

Zápis ověřili:
Hana Pavlinská
Ing. Luboš Lanc

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Usnesení 3/2009 a zápis 3/2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Kontrolní výbor: zpráva č. 1 a 2

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Finanční výbor: zpráva č. 2/08 a 1/09

Komentáře nejsou povoleny.