Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009

budova obecního úřadu VšestudyNa veřejném zasedání v pondělí 22/6/09 zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2008.

Starosta také informoval o probíhající přípravě úpravy územního plánu obce. Své podněty ke změnám podalo celkem osm majitelů pozemků v katastru obce. Nyní je budou zastupitelé posuzovat.

V závěru pak ještě zastupitelé informovali o tom, že úpravy návsi obce začnou v polovině července 2009 a že dětské hřiště už bylo doplněno o nové herní prvky a přístřešek.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/7/09 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 4-2009
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.6.2009

Zastupitelstvo obce
I. Souhlasí
a) Se závěrečným účtem obce za rok 2008 s výhradou
II. Ukládá
a) požádat poskytovatele dotace „Středočeský kraj“ o povolení přeúčtování dotace ve výši 134.000,- Kč z par. 3745 na par. 2212
Termín: 30.7.2009
b) přeúčtovat drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než 3.000,- Kč na podrozvahové účty
Termín: 31.12.2009

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 22.6.2009

Zápis č. 4-2009
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing. Zeman Eduard, Šulc František.
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009
Za přítomnosti všech členů zastupitelstva obce je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné

Program jednání zastupitelstva obce Všestudy:
1/Zahájení
2/Různé
3/Diskuze
4/Závěr

Další návrhy na doplnění programu?
a) Projednání závěrečného účtu obce a informace o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2008
b) Seznámení s žádostmi o změnu územního plánu a informace o připravované aktualizaci a výběru zhotovitele ÚP

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Navržené body budou zařazeny pod čísly 2 a 3, ostatní budou posunuty

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Františka Šulce a Věru Váňovou. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni František Šulc a Věra Váňová

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

2/ Závěrečný účet obce – přezkoumání hospodaření za rok 2008
Závěrečný účet obce a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“ byly v řádném termínu vyvěšeny na úřední desce.
Dne 27.5.2009 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce, byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
a/ o drobném dlouhodobém hmotném majetku bylo účtováno pod zákonem stanovenou hranicí, přičemž tato hranice nebyla vnitřním předpisem snížena.
b/ při vyúčtování výdajů neinvestiční dotace ve výši 134.000,- byly tyto výdaje zaúčtování na par. 2212, namísto určený par. 3745

Návrh na odstranění nedostatků:
a/ přeúčtování drobného dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou nižší než 3.000,- na podrozvahového účty
b/ požádat poskytovatele dotace tj. Středočeský kraj o povolení přeúčtování.

Kdo souhlasí se „závěrečným účtem obce za rok 2008“ a s přijatými opatřeními, tak jak bylo navrženo ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Změna územního plánu
K dnešnímu dni byly podány tyto žádosti o změnu územního plánu: Pavliš, Hurdík, Hejduk, Nedbal, Šarochová, Hadrbolcová, Schaki, Klečáková.
Zastupitelé obce posoudí jednotlivé žádosti o změnu územního plánu.

4/ Různé
a) V polovině července bude zahájena úprava návsi
b) V současnosti probíhá doplnění dětského hřiště o další herní prvky
c) V prostoru pod hřištěm na petanque byl umístěn betonový stůl na stolní tenis . Jedná se o vyřazený a darovaný předmět

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová

Zápis ověřili:
František Šulc
Věra Váňová

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Závěrečný účet obce za rok 2008

Komentáře nejsou povoleny.