Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

zastupitelé a hosté na zasedáníMimořádné množství obyvatel Všestud si nenechalo ujít šesté letošní zasedání zastupitelstva, které se konalo 31/8/09. Vedle sedmi zastupitelů a tří jejich hostů dorazilo 67 občanů obce, aby zjistili podrobnosti o plánované kanalizaci (základní informace o ní již byly publikovány). Obec hodlá tlakovou kanalizaci s odvodem splaškových vod přes Veltrusy do čističky v Kralupech nad Vltavou realizovat v případě, že se jí podaří získat na výstavbu dotaci. Na následné otázky občanů odpovídal vedle starosty obce také Ivan Fiala, projektant kanalizace a Jaroslav Hubáček, který pro obec zajišťuje dotace. Stanislav Bulva, investiční ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM), se omluvil.

Zastupitelé také schválili uzavření mandátní smlouvy na pořízení územního plánu obce Všestudy s Renatou Perglerovou (ta se zasedání zúčastnila jako host). Ta se tak za cenu 60 tisíc korun postará o legislativní správnost celého procesu přípravy a schvalování územního plánu vypracovaného ing. arch. Jarmilou Zahradníkovou, která byla vybrána na minulém zasedání zastupitelstva.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 12/9/09 publikovány na oficiálním webu obce.

hojně navštívené zasedání v hospodě U PřemyslaUsnesení č. 6-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 31.8.2009

1/ Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 (viz.příloha)

2/ Zastupitelstvo obce rozhoduje v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. o pořízení Územního plánu obce Všestudy.

3/ Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Všestudy, a to pana Ing. arch. Jiřího Hánla.

4/ Zastupitelstvo obce ukládá určenému zastupiteli panu Ing. arch. Jiřímu Hánlovi, aby spolupracoval s pořizovatelem na zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Všestudy.

5/ Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce na základě §6, odst. (1) a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Územního plánu obce Všestudy s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky dle §24, odst. (1) výše uvedeného zákona, a to za cenu 60.000,- Kč celkem.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 31.8.2009

Zápis č. 6-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 31.8.2009 v 19:00 h v hostinci „U Přemysla“

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny
Hosté: Ing. Ivan Fiala-projektant, Ing. Jaroslav Hubáček – mandantář, omluven Stanislav Bulva-finanční ředitel VaK Kladno-Mělník

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo žádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009.
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a slečnu Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a slečna Věra Váňová.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1/ Zahájení
2/ Rozpočtové opatření pro rok 2009 č. 1
3/ Schválení pořízení Územního plánu obce Všestudy
4/ Určení zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu obce Všestudy
5/ Schválení mandátní smlouvy na pořízení Územního plánu obce Všestudy
6/ Seznámení občanů se způsobem financování a postupy při vybudování kanalizace v obci.
7/ Různé
8/ Diskuze
9/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Rozpočtové opatření pro rok 2009 č. 1

Paní Tůmová seznámila přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1 pro rok 2009. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. Kdo souhlasí s navrženou změnou?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Schválení pořízení nového Územního plánu obce Všestudy
Na základě § 44 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) rozhoduje zastupitelstvo obce o pořízení územního plánu a o tomto kroku je třeba na dnešním jednání rozhodnout.
Kdo souhlasí s pořízením nového Územního plánu obce Všestudy
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Určení zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu.
Na základě zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) vykonává zastupitelstvo obce dle § 5 odst. 6) písm. e) další činnosti podle výše uvedeného zákona. V souladu se stavebním zákonem na základě § 47 odst. 1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) určí obec zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat při zpracování podkladů pro pořízení Územního plánu Všestudy.

§ 47 odst. 1) – Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu, popř. změny územního plánu
§ 47 odst. 4) – Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení
§ 49 odst. 1) – Na základě výsledků projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení
§ 53 odst. 1) – Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popř. s výsledkem řešení rozporů.

Jako zástupce obce spolupracujícího s pořizovatelem dle výše uvedeného je navržen Ing. arch. Jiří Hánl.
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Mandátní smlouva na pořízení Územního plánu obce Všestudy
Obec Všestudy je na základě §6, odst. (1) a) a §24, odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) oprávněn pořídit územní plán obce. Na základě tohoto ustanovení je třeba uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Územního plánu obce Všestudy.
Navržena pro pořízení je Ing. Renata Perglerová, která splňuje kvalifikační požadavky, a to za celkovou cenu 60.000,- Kč
Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6/ Pan starosta seznámil přítomné občany s připravovanou akcí odkanalizování splaškových vod z obce Všestudy.
Dále vyzval přítomné hosty, zda ho chtějí doplnit k předmětné věci a poté byla otevřena diskuze.

7/ Diskuze

p. Holásková – jsou čerpadla hodně poruchová, kdo zaručí opravu do 24 hod?
ing. Fiala – z vysledované situace jinde provozovaných čerpadel vyplývá, že poruchovost je minimální a ve většině případů je zaviněna nevhodným užíváním, např. vhozením nevhodného předmětu (hadr, zubní kartáček) nebo vypouštěním tuků do kanalizace. Provozovatel kanalizace má k dispozici všechny komponenty a je schopen odstranit závadu do 24 hodin.

p. Beneš – nová jímka bude z plastu, přípojku mám z kameniny, jak dojde k napojení?
Ing. Fiala – napojení provede odborná firma, jímka může být umístěna i ve vjezdu, pokud na ní bude speciální pokop. Vložit novou jímku do stávajích žumpy nelze z důvodů přepojení, stávající by nemohla být po dobu přepojování používána.

p. Holásková – budu muset překopat zahradu nebo to půjde také protlakem ?
Ing. Fiala – ve většině případů protlakem, pokud není v cestě velká překážka.

p. Šimek – výkopové práce pro jímku si bude hradit každý sám?
Ing. arch. Hanl – výkopové práce pro jímku nebudou uznatelné pro dotaci a každý si je bude zajišťovat sám.

p. Beneš – el. přípojka bude muset mít projekt ? kdo jej bude platit?
Ing. arch. Hánl – Projekt musí být individuální a platí si jej každý sám

p. Vosička – pokud bude jímka usazená ve svahu, musí být celá zapuštěná ?
Ing. Fiala – jímka musí být tepelně zabezpečena ze všech stran včetně komínku.

p. Vosička – půjde se dohodnout s firmou, aby pracovala i individuálně pro jednotlivé občany za úhradu ?
Ing. Fiala – ano v tom případě práce platí občan.

p.Smolík – od čeho se bude odvíjet cena za stočné?
Ing. arch. Hánl – je zvažována možnost tzv. paušálu, a to z důvodů že v obci jsou některé domácnosti napojeny na vlastní studnu a pak nelze úhradu odvozovat od spotřeby na vodoměru.

p. Vosička – šlo by udělat měřidlo na vlastní čerpací jímku ?
Ing. Fiala – dle zákona není toto měření přípustné.

p. Beneš – koho bude jímka – majetkově?
Ing.arch.Jiří Hánl – pro územní řízení je nutné dohoda o umístění zařízení a jímky na jednotlivých pozemcích s majiteli nemovitostí. Jímka bude majitelů nemovitostí.

p. Zázvorka – je pravda že životnost plastu je 10 let? Proč nepoužít betonové?
Ing.Fiala – 10 let je záruka, životnost je počítána na cca 50-60 let.
Ing.arch.Hánl- s železobetonovými jímkami by byla těžká manipulace. S těmi by se dalo počítat jen tam, kde by se dala použít těžká mechanizace.

p.Jelínek – když prokážu, že nemám jiný zdroj vody než vodovod proč bych nemohl platit stočné jen podle vodoměru?
Ing. arch. Hánl – o jiných způsobech placení, než by byl stanovený průměr se zatím neuvažuje, ale není to předem vyloučené. Obec bude vycházet i ze zkušeností z jiných obcí.

p.Valoušek – jaká je životnost čerpadla a kdo platí jeho opravu případně výměnu.
Ing. arch. Hánl – vlastníkem čerpadla je obec a udržuje zařízení v chodu ať již sama nebo prostřednictvím provozovatele např. VaK Kladno-Mělník.

p.Beneše – zajistí obec pomoc při zpracování projektu?
Ing. arch. Hánl – projektant obejde jednotlivé nemovitosti a navrhne optimální řešení.

p.Beneš – a kdy se počítá s realizací?
Ing. arch. Hánl – do konce tohoto roku bude zpracován projekt a podána žádost o dotaci na MZ. Dále se musí zorganizovat výběrové řízení v souladu ze zákonem o veřejných zakázkách. Při nekomplikovaném průběhu a úspěšnosti v získání dotace lze předpokládat, že v polovině r. 2010 by bylo započato s postupnou prací a budováním. Pracovat se bude po etapách, a to dle navrženého projektu. Budovat se začne od trasy na Veltrusy.

p.Seidl – jak dlouho bude trvat přepojení? Do kdy budu moci provozovat svůj vlastní kanalizační řad?
Ing.Fiala – do poslední chvíle před přepojením budete používat svoji žumpu a řad. Nová jímka a vše ostatní musí být připraveno. K přepojení pak dojde v krátké chvíli.

p. Seidl – a to budu po celou dobu mít otevřenou díru na zahradě?
Ing. arch. Hánl – ne, pokud by vám to velice vadilo můžete jí zasypat a před vlastním připojením znovu opětovně vyhloubit.

p.Houška – kde budou odvzdušňovací ventily ? na zahrádkách ?
Ing. Fiala – odvzdušňovací ventily budou umístěny přímo na řádu v ulicích

p. Beneš – smrdí to ?
Ing. Fiala – ne

p. A. Nedbalová – chtěla bych připomenout, že v září bude v obci kominík, zájemci o jeho služby se mohou přihlásit u paní Pavlinské.

p.Beneš – k čemu je potřebný územní plán?
Ing. arch. Hánl -podstata spočívá ve funkčním vymezení pro jednotlivé plochy v katastru obce.

p.Beneš – bude se stavět lihovar v Dušníkách ?
Ing. arch. Hánl – dle projektu by zde mělo být zbudováno školící středisko VŠCHT a zároveň předváděcí linka.

Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast.

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Hana Pavlinská
Věra Váňová

komentáře

komentáře