Usnesení 8/2009 a zápis 8/2009

obecní rozhlas: reproduktorCelkem pětkrát se zastupitelé Všestud sejdou od ledna do konce září příštího roku. Alespoň tak si zatím naplánovali veřejná zasedání na rok 2010, aby tak navázali na letošní zasedání naplánovaná v květnu na celý zbytek roku.

Na zasedání, na které se dne 26/10/09 vedle všech sedmi zastupitelů přišli podívat ještě tři občané obce, informovali také o zakoupení rozhlasové ústředny, o němž rozhodli minule. Hovořilo se také o volném pobíhání psů ve vsi. Majitelé těchto psů by si je měli hlídat, protože jinak mohou být pohnáni k přestupkové komisi v Kralupech.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 4/11/09 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 8-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 26.10.2009

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S plánem veřejných zasedání na rok 2010 (viz.zápis)
2/ S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín na pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Všestudy u Veltrus, jehož je Obec Všestudy majitelem.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
26. 10. 2009

Zápis č. 8-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 26.10.2009 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009.
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a Ing. Eduarda Zemana. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a Ing. Eduard Zeman.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1/ Zahájení
2/ Projednání plánu veřejných zasedání na rok 2010
3/ Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
4/ Různé – informace o zakoupení nové rozhlasové ústředny
5/ Diskuze
6/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Plán veřejných zasedání na rok 2010
Je stanoven takto:
Leden 25.1.2010
Březen 22.3.2010
Květen 31.5.2010
Červenec 26.7.2010
Září 20.9.2010

Kdo souhlasí s plánem veřejných zasedání, tak jak je navržen?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Smlouva o zřízení věcného břemene
Firma ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, podala návrh na smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Všestudy u Veltrus, jehož majitelem je Obec Všestudy. Jedná se o přípojku RD manželů Jarešových v ulici Nad Náklí.
Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Různé
a/ byla zakoupena a zprovozněna nová rozhlasová ústředna
b/ v obci se rozmáhá volné pobíhání psů včetně vniknutí na cizí pozemky. Majitelé těchto psů budou pozvání k jednání o nápravě. V případě, že nedojde k dohodě, bude toto podstoupeno k projednání přestupkové komisi při MěÚ Kralupy

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Hana Pavlinská
Ing. Eduard Zeman

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení 8/2009 a zápis 8/2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Veřejná zasedání v roce 2010 do voleb

Komentáře nejsou povoleny.