Usnesení 9/2009 a zápis 9/2009

zasedání zastupitelstva v obci VšestudyNa posledním letošním zasedání seznámili zastupitelé občany s nejdůležitějšími aktivitami, které obec během roku 2009 realizovala. Tento sumář se stal tradicí, neboť jej obec publikuje pravidelně od roku 2005 – odkazy na jednotlivé přehledy jsou v úvodu článku o výstavbě chodníků.

Zastupitelé také odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků, konkrétně etap I (ulice Vltavská) a J (U Zvoničky) – opět viz předchozí článek.

V rámci diskuze se občané také dozvěděli, že firma KMPS Financial Group, která vlastní bývalou sušárnu u dálnice, požádala obec o souhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny na přilehlých pozemcích. Protože se ale s představiteli obce neshodla na podmínkách povolení, svolení nezískala.

Zasedání se v pondělí 23/11/09 (dle plánu) vedle šesti zastupitelů zúčastnilo pět obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 8/12/09 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 9-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 23.11.2009

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S rozpočtovým provizoriem pro leden 2010
2/ S podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010, a to na etapy:
I- ulice Vltavská (č.k.n. 171/25 v k.ú. Všestudy u Veltrus)
a
J-ulice U Zvoničky (č.k.n. 381/2, 366/1 a 372 v k.ú. Všestudy u Veltrus).
Obec se zároveň zavazuje spolufinancovat předmětnou akci.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
23. 11. 2009

Zápis č. 9-2009

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 23.11.2009 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František, Ing. Zeman Eduard
Ing. Luboš Lanc – omluven
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2009.
Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu slečnu Věru Váňovou a pana Františka Šulce. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni sl. Věra Váňová a pan František Šulc.
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:
1/ Zahájení
2/ Projednání rozpočtu na r. 2010
3/ Projednání podání žádosti o dotaci z programu FROM 2010
4/ Sumář uskutečněných akcí v roce 2009
5/ Diskuze
6/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Projednání rozpočtu na rok 2010
Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo doposud sestavit rozpočet na rok 2010 a další veřejné zasedání se uskuteční až 25.1.2010, navrhuji aby se Obec Všestudy v měsíci lednu 2010 řídila „rozpočtovým provizoriem“.

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Projednání podání žádosti o dotaci z programu FROM 2010
Obec má již zpracovanou DSP na vybudování chodníků etapa G+H+I+J. Vzhledem k předpokládanému nedostatku financí navrhuji podat žádost o dotaci z programu FROM, a to opět za pomoci firmy KTP s.r.o. jako mandantora, a to na etapy I-ulice Vltavská, J-ulice U Zvoničky. Obec se zároveň zaváže spolufinancovat předmětnou akci.

Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

4/ Sumář uskutečněných akcí v roce 2009
– pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

1. důsledné využívání možností v žádostech o poskytování dotací různých forem – byly získány dotace v celkové výši 2.100.000,- Kč (FROM,MFČR)

2. zadání zpracování nového ÚP obce Všestudy s částí Dušníky n/Vlt.

3. zadání projektu na centrální odkanalizování obce Všestudy ve formě tlakové kanalizace s výtlakem přes stávající ČS Veltrusy na ČOV Kralupy n/Vlt.

4. pravidelná údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu a těsném extravilánu obce

5. zklidnění dopravy v obci na silnici III.třídy v ul. Veltruská a na návsi Pod Lipami – vyvýšené obrubníky, zvětšení objezdného ostrůvku, předpisové nasvětlení přechodů v rámci retardérů halogeniodovými tělesy

6. vybudování přístřešku a doplnění tří herních prvků (kreslicí tabule, kolotoč, kladinová houpačka) na dětském hřišti, vysazení živých plotů v rámci dětského hřiště (z vlastních zdrojů cca 180.000,- Kč) a z vrácených půjček od podnikatelských subjektů (povodňové půjčky-DEZA)

7. oprava budovy Obecního úřadu – tesařské podchycení přístřešku – markýzy – nad vchodem do budovy OÚ

8. probíhaly brigády na čištění části zámeckého parku mezi Mlýnským potokem a loukou –

9. dohadovací řízení ve snaze o obnovení zaniklých komunikací v katastrech obcí

10. vybudování chodníku (et. B – Veltruská) včetně podélných parkovacích míst, veřejného osvětlení a mobiliáře (lavičky + odpadkové koše), úprava návsi (et.F – Pod Lipami) s vytvořením parkovacích míst, nového chodníku, přemístění autobusové zastávky s vyvýšenou nástupní hranou, zvětšení centrálního ostrůvku ve tvaru elipsy 11,2/8,8 m, nové veřejné osvětlení a nové ostrůvky zeleně (s dotací Stč.kraje – FROM ve výši 2.016.000,- Kč)

11. výsadba zeleně ve vegetačních ostrůvcích a na svahu v rámci dokončení (et. B – Veltruská) + (et.F – Pod Lipami) , zaborkování nových výsadeb včetně výsadeb z r.2008 v ul Ke Hřišti a Nad Náklí

12. sekání travnatých veřejně přístupných ploch včetně ploch podél silnice III.tř od Řečišťat až do Dušník n/Vlt –(v rámci celého katastru obce)

13. brigáda – čištění strouhy od napadaných stromů a větví v prostoru u Červeného Mlýna

14. podpora osvědčených kulturně společenských akcí – Mikuláš, dětský karneval, vítání občánků, maškarní bál, loučení s prázdninami apod.

15. zajištění projektových podkladů na úpravu místních komunikací v následujícím roce – et. G – ul. Dušnická, et. H – Ke Kostelíku, et. I – Vltavská , et. J – U Zvoničky a podání žádosti o dotaci pro et.I + J (vzhledem k celkovému rozsahu)

16. údržba a doplnění stromové alejové výsadby podél cesty od Řečišťat do Dušník n/Vlt. a k tůním – výsadba 45 stromů v XI/2009

17. průběžně dle potřeby bylo prováděno zalévání vysazených stromů

18. kácení proschlých stromů na vlastních a pronajatých veřejně přístupných pozemcích

19. bylo pořízeno nové vybavení úřadu (kopírka, rozhlasová ústředna)

20. bylo zprovozněno pracoviště Czech-Pointu, které zahájí provoz od ledna 2010

5/ Diskuze

p. Šarochová – informovala o průběhu odstranění nepořádku u lípy

p. Kadeřábek – dotaz na Územní plán

p. Pavlinská – občané si stěžují na rozoranou cestu V Náklích

6/ Závěr

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Věra Váňová
František Šulc

komentáře

komentáře