Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

ÚP VšestudyDalších 50 až 80 rodinných domů by mělo přibýt ve Všestudech a také Dušníkách nad Vltavou – to je jeden z hlavních předpokladů zadání územního plánu Všestud. Kromě vybudování tlakové kanalizace a snah o omezení hluku z dálnice počítá návrh také s rozšířením areálu lihovaru (bývalá sušárna u dálnice).

ÚP Dušníky nad VltavouHlavním cílem návrhu je stabilizace a posílení funkce bydlení s ohledem na posílení kvality životního prostředí. Obec počítá s postupným nárůstem počtu obyvatel na cca 400 stálých obyvatel, tedy zhruba o 90 více oproti současnému stavu. Zastavitelné území se proto má rozšířit o cca 8,864 ha.

Kompletní návrh územního plánu Všestud je v termínu od 14/1209 do 14/1/10 (včetně) k nahlédnutí na obecním úřadě. V tomto období mohou také lidé i organizace podávat pořizovateli své připomínky.

Následují další podrobnosti a oficiální oznámení návrhu zadání územního plánu, jak bylo 8/12/09 publikováno na oficiálním webu obce.

kompletní územní plánlegenda k ÚPPořizovatelem územního plánu je obec Všestudy, zastoupená Renatou Perglerovou (viz usnesení 6/2009). Samotný plán připravuje ing. arch. Jarmila Zahradníková z pražského Atelieru 3 (viz usnesení 5/2009). Celkem obec za přípravu tohoto strategického dokumentu zaplatí 200 tisíc korun. Při své práci vycházejí zpracovatelé z urbanistické studie obce Všestudy z roku 1998 a z územního plánu obce Všestudy schváleného v roce 2003. Oba dokumenty tehdy připravovala firma Archika.

Textová část zadání podrobněji popisuje východiska a požadavky na rozvoj obce. Mimo jiné je tam také informace, že se katastr Dušníky nad Vltavou nachází v záplavovém území definovaném v územním plánu velkého územního celku (VÚC) Pražský region. Naproti tomu není území Mlýnského potoka protékajícího katastrem obce Všestudy na seznamu záplavových území povodňového plánu Středočeského kraje, byť tento tok mnohdy ohrožuje domov seniorů v Červeném Mlýně.
Do zadání se také vloudila drobná chybička, když se tam píše, že se připravuje plynofikace části Dušníky nad Vltavou, která přitom byla realizována už před téměř deseti lety.

základní informace K čemu je vlastně třeba územní plán?

Územní plán definuje prostorové a funkční uspořádání území v krajině a jeho využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce.

Jednou z hlavních výsad územního plánu je vymezení zastavěného území a zastavitelných ploch v obci. Plán se také musí zabývat ochranou hodnot území obce, uspořádáním krajiny nebo koncepcí infrastruktury na území obce.

Stavební zákon stanovuje, že obec musí každé čtyři roky předložit zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního plánu a na jejím základě může být rozhodnuto o změně nebo o pořízení nového územního plánu.

Stručná definice viz Wikipedie, podrobnější informace pak lze nalézt na webu Zelený kruh.

Obrázky v úvodu tohoto článku jsou pouze náhledy vytvořené z pdf dokumentu, které nejsou v měřítku a slouží pouze pro ilustraci.

Následuje oficiální oznámení a přílohy. Kromě mapy v podobě pdf (které se bohužel kvůli složitosti dokumentu dlouho načítá) jsme si vyžádali taktéž mapový podklad v podobě obrázku. Jakmile jej od zpracovatele získáme, přidáme odkaz na konec článku.

čj. 387/09
Ve Všestudech dne 7. 12. 2009

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Všestudy, příslušný k pořizování Územního plánu Všestudy na základě mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou podle §6 odst. (2) s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §47 odst. (2) stavebního zákona projednání

návrhu zadání Územního plánu Všestudy

Návrh zadání Územního plánu Všestudy je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Všestudy na tel. čísle 315 781 185, u Ing. Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 nebo na www.vsestudy-obec.cz

v termínu od 14. 12. 2009 do 14. 1. 2010 (včetně)

Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah zadání Územního plánu Všestud vyplývající ze zvláštních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně jeho obsahu podle zvláštních předpisů do 30 dnů obdržení návrhu zadání.

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

Připomínky může uplatnit každý u pořizovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení.

Ke požadavkům dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje, k podnětům sousedních obcí a k připomínkám uplatněným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele:
Obecní úřad Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce a určený zastupitel

Příloha pro dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a ostatní organizace:
Návrh zadání Územního plánu Všestudy (pdf 276 kB)
Nepovinná grafická příloha – pouze na www.vsestudy-obec.cz (pdf 4,95 MB)

komentáře

komentáře

1 komentář u „Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Obec představí návrh územního plánu

Komentáře nejsou povoleny.