Usnesení 1/2010 a zápis 1/2010

zastupitelé obce Všestudy na zasedáníVšestudští zastupitelé seznámili na lednovém zasedání občany s návrhem rozpočtu na rok 2010. Odsouhlasili vyvěšení tibetské vlajky dne 10/3/10 – v den 51. výročí povstání v této zemi.

V rámci diskuze pak zastupitelé řekli, že zatím zvažují, jakou veřejně přístupnou vývěsní tabuli a kam v obci ji umístit. Původní tabule byla z návsi odstraněna po vybudování nových chodníků.

Zasedání se v pondělí 25/1/10 (dle plánu) vedle šesti zastupitelů zúčastnilo šest obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 10/2/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení 1/2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.1.2010

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

1/ S rozpočtem na rok 2010 – (v příloze)

2/ S rozpočtovým opatření č. 2 (v příloze)

3/ S připojením obce k akci „Vlajka pro Tibet“

starosta místostarostka Ing.arch.Jiří Hánl Jaroslava Tůmová

Zápis č. 1–2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 25.1.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé: Ing. arch. Hánl Jiří,Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Šulc František Ing. Zeman Eduard-omluven

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2010.

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné. Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a Ing. Luboše Lance. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a Ing. Luboš Lanc Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání navrhuji tento program:

1/ Zahájení 2/ Schválení rozpočtu na r. 2010 3/ Rozpočtové opatření č. 2 4/ Akce „Vlajka pro Tibet“ 5/ Seznámení s postupem na PD – kanalizace + ÚP 6/ Diskuze 7/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Schválení navrženého rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočetu na rok 2010 byl řádně zveřejněn a zastupitelé s ním byli seznámeni. Plánované rozpočtové příjmy jsou 3.288.600,– a výdaje 3.763.500,–. Má někdo připomínky nebo jiný návrh? Není tomu tak

Kdo souhlasí s rozpočtem na rok 2010 tak jak byl navržen? (viz. příloha)
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Rozpočtové opatření č. 2

V měsíci prosinci byly překročeny rozpočtové a to: z finančních operací (631)62.000,– a místní správa(617) 13.950,– proti plánovanému rozpočtu. Kdo souhlasí s tímto opatřením? (viz.příloha)
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

4/ „Vlajka pro Tibet“
Zastupitelé obdrželi žádost aby se obec zúčastnila akce „Vlajka pro Tibet“ (51.let povstání Tibeťanů),jejím vyvěšením ve dne 10. března 2010. Kdo souhlasí s tím aby se obec připojila k této akci?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

5/ Seznámení s postupem na PD – kanalizace + ÚP
Pan starosta seznámil přítomné se současnou situací.

6/ Diskuze
p.Jelínek – kdy se porazí stromy před naší nemovitostí ?
p.starosta – žádost na pokácení bude projednána a rozhodnutí bude řádně zveřejněno, teprve poté dojde k pokácení, a to i s ohledem na počasí.

p. Šarochová – bude v obci instalována nová vývěsková tabule ?
p. starosta – ano bude, zatím je v jednání její umístění a forma

p. Šarochová – žádám aby tento můj dotaz byl dán do zápisu neboť se poslední dobou stává, že některé diskusní příspěvky nejsou v zápisu uvedeny.
p. Tůmová – o jaký konkrétní diskusní příspěvek se jedná? Zápis je vždy před zveřejněním ověřován. Pokud má někdo pocit, že není v zápise vše uvedeno, bylo by dobré, aby se svoji připomínkou přišel ihned po zveřejnění-vyvěšení zápisu.

p.Šarochová – momentálně si konkrétně nevzpomínám, ale asi se to týkalo autobusové čekárny v Dušníkách.
p. starosta – s demolicí čekárny je počítáno v rozpočtu na rok 2010. Dále zastupitelé zvažují a zjišťují možnosti jakým typem stavby bude čekárna nahrazena.

7/ Závěr

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Ing. Luboš Lanc
Hana Pavlinská

komentáře

komentáře