Finanční úřad upozorňuje na daň z nemovitosti

ilustrace: formulář pro daň z nemovitostíDo konce května musí majitelé nemovitostí zaplatit místně příslušnému finančnímu úřadu daň z nemovitosti (případně první splátku této daně, pokud její celková výše převyšuje tisíc korun). Zemědělci a chovatelé ryb pak mají první splátku daně odloženou do konce srpna.

Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou (FÚ) formou vyhlášky informuje majitele nemovitostí v katastru obce Všestudy a Dušníky nad Vltavou, že si ve dnech 21/4 až 20/5/10 mohou přímo v budově FÚ vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17. hod. prohlédnout hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010.

Následuje vyhláška, jak byla 20/4/10 publikována na oficiálním webu obce.

Vyhláška

Níže uvedený finanční úřad oznamuje, že

ode dne 21. 4. 2010 do dne 20. 5. 2010
je v budově Finančního úřadu v Kralupech nad Vlt. č. dveří patro
ve dnech pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2010

za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného finančního úřadu pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitosti v obci
Všestudy

Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Odvolání
nemá odkladný účinek, tj. nestaví placení a vymáhání daně. odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podáni žádosti a končící dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanoveni daně se nepočítá do běhu odvolací lhůty.

Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopad běžného zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách‘ a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Rozdíl mezi daňovou povinnosti, která je splatná podle hromadného předpisného seznamu, a částkou, která byla již na dani, splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšení daně vyměřené z důvodu, že přiznání nebylo podáno včas, je splatné do 30 dnů ode dne, jímž končí vyložení hromadného předpisného seznamu.
Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platí úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti.
Splatná a nezaplacená daň, včetně příslušenství daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.
Poplatníkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předpisném seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v územním obvodu příslušného finančního úřadu dnem zákonného termínu pro podání daňového přiznání v částce daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platební výměr.

Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou.
Dne 14. 4. 2010

podpis uvedením jména, příjmení a funkce oprávněného pracovníka
Maria Kolaříková, vedoucí odd. majetkových daní

komentáře

komentáře