Usnesení 4/2010 a zápis 4/2010

ilustrace: detail chodníku z betonových kostekObec Všestudy získala dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 1 553 877 korun. Dotace je určena na výstavbu chodníků – etapa Vltavská a U Zvoničky (plány viz starší článek). Zhotovitelem bude již ověřená firma Červenka, která celou zakázku realizuje za necelých 1,9 miliónu korun.

Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce Všestudy. Ten byl kvůli drobnému formálnímu nedostatku schválen s výhradou.

V diskuzi se zastupitelé a dva návštěvníci zasedání dozvěděli, že rychle jezdící nákladní vozy převážejí zeminu z kompostárny do Dušník nad Vltavou. Dopravce už byl upozorněn, aby omezil rychlost při průjezdu obcí a dával pozor, aby zemina nezůstávala na silnici.

Oproti plánu se zasedání konalo už 28/6/10.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 30/6/10 publikovány na oficiálním webu obce.


Usnesení č. 4-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.6.2010

Zastupitelstvo obce

I. Souhlasí
Se závěrečným účtem obce za rok 2009 s výhradou

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 28.6.2010

Zápis č. 4-2010
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.6.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Váňová Věra, Ing. Zeman Eduard

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyvěšeno na úřední desce, jedná se o zasedání posunuté oproti vyvěšenému celoročnímu plánu VZ

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a Ing.Eduarda Zemana . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Hana Pavlinská a Ing. Eduard Zeman.
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení závěrečného účtu obce za rok 2009
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Závěrečný účet obce- přezkoumání hospodaření 2009
Závěrečný účet obce a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“ byly v řádném termínu vyvěšeny na úřední desce.

Dne 20.5.2010 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce, byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:
Byl porušen zákon č. 563/1991 Sb, § 8 odst. – Rozpočtové opatření č. 2, které zastupitelstvo obce řádně schválilo dne 25.1.2010 nebylo zařazeno do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu.

Navrhuji schválit závěrečný účet obce za rok 2009 „ s výhradou“
Kdo souhlasí s tímto návrhem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Různé
a) Žádost o dotaci ve výši 1.553.877,- Kč na opravu chodníků od Středočeského kraje byla schválena.

b) Za zhotovitele této opravy byla výběrovou komisí dne 17.5.2010 vybrána firma Červenka za cenu 1.879.048,- Kč včetně DPH

4/ Diskuze
Ing. Eduard Zeman – je známo kdo odkud a kam vozí přes obec zapáchající zeminu, kterou trousí po komunikaci ?
pan starosta – je to zemina z kompostárny kterou vozí do Dušník n.Vlt. smluvní dopravce. Tento již byl upozorněn na znečišťování a vyzván k omezení rychlosti při průjezdu obcí. .

5/ Závěr – pan starosta poděkoval za účast a VZ bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava
Ověřili: Hana Pavlinská, Ing. Eduard Zeman

Všestudy 28.6.2010

komentáře

komentáře