Usnesení 5/2010 a zápis 5/2010

Na neohlášeném zasedání zastupitelů obce Všestudy byl v pondělí 26/7/10 na programu pouze jeden formální bod, a to přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010. O získání dotace zastupitelé informovali na minulém zasedání.

Následuje usnesení a zápis, jak byly hned 26/7/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 5-2010

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 26.7.2010

Zastupitelstvo obce

I. Souhlasí
S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010 ve výši 1.553.877,- Kč.

II. Pověřuje
Starostu obce Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem a uzavřením smlouvy se Středočeským krajem na dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010 ve výši 1.553.877,- Kč.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 26.7.2010

Zápis č. 5-2010
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 26.7.2010 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Ing. Lanc Luboš, Pavlinská Hana, Tůmová Jaroslava, Šulc František, Ing. Zeman Eduard.
Omluvena: Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1/ Zahájení
V úvodu jednání starosta obce prohlásil, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádné svoláno a vyhlášeno na základě plánu veřejných zasedání na rok 2010.

Za přítomnosti 6 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana Františka Šulce a Ing.Luboše Lance. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni pan František Šulc a Ing. Luboš Lanc.
Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1/ Zahájení
2/ Návrh na usnesení – Přijetí dotace z rozpočtu Stř.kr. – FROM 2010
3/ Různé
4/ Diskuze
5/ Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2/ Návrh na usnesení – Dotace z rozpočtu Stř.kr. – FROM 2010
Žádost o dotaci ve výši 1.553.877,- Kč na opravu chodníků od Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2010 byla schválena. Podpisem smlouvy navrhujeme pověřit starostu obce Ing. arch. Jiřího Hánla.

Kdo souhlasí s přijetím této dotace a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem smlouvy ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3/ Různé

4/ Diskuze

5/ Závěr – pan starosta poděkoval za účast a VZ bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili:
František Šulc
Ing. Luboš Lanc

Všestudy 26.7.2010

komentáře

komentáře