Obec vysadí za tři pokácené devět nových stromů

pozemky, na nichž rostou stromy k pokáceníObec Všestudy chce do konce března 2011 pokácet tři stromy na cestě z obce k Červenému Mlýnu (viz schematické označení dotyčných pozemků na náhledu katastrální mapy – po kliknutí). Jde o silně poškozené stromy a stromy rostoucí v polní cestě v trase plánované splaškové kanalizace obce Všestudy. V případě samovolného pádu by stromy mohly ohrozit lidi na obecní komunikaci.

Namísto pokácených stromů obec vysadí devět nových. Obec tak stále pracuje na dalším rozšíření upravených ploch zeleně ve svém katastru. Kromě výsadby přitom zajišťuje i péči o nové stromky, ale i úpravu starší výsadby.

Následuje oznámení, jak bylo 2/2/11 publikováno na oficiálním webu obce.

OBEC VŠESTUDY

Č.j.: 2011/ 37
Ve Všestudech dne 2.2.2011

R O Z H O D N U T Í

Výrok:

Obec Všestudy, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost zastupitele Jaroslava Horáka , za komisi veřejné zeleně v obci Všestudy ze dne 26.1.2011 o vydání povolení k pokácení 1 kusu stromu na pozemku č.k.n. 372 a 2 kusů stromů na pozemku č.k.n. 375 v katastrálním území Všestudy u Veltrus

A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obec Všestudy

p o v o l u j e

pokácení 1 kusu stromu na pozemku č.k.n. 372 a 2 kusů stromů na pozemku č.k.n. 375 v katastrálním území Všestudy u Veltrus – viz mapová příloha 2A4

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj.od 1.10.2010 do 31.3.2011
2) Pokácení provede obec / žadatel/ na vlastní náklady prostřednictvím oprávněné firmy.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31.3.2012
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení).

B. Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu 3 ks alejových dřevin a 6 ks dřevin nižšího vzrůstu stromů (druh určí ing.arch.Jiří Hánl) na pozemku č.k.n. 367/1 a 270 v k.ú. Všestudy u Veltrus
Termín náhradní výsadby je stanoven do 30.11.2012

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o silně poškozené stromy a stromy rostoucí v polní cestě v trase plánované splaškové kanalizace obce Všestudy. Hrozí samovolný pád stromů a možnost jejich pádu na obecní komunikaci.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.o správním řízení.
Odvolací lhůta je 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb.o správním řízení.
Odvolání se podává dle § 86 zákona č. 500/2004 Sb.o správním řízení.k správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. Obec Všestudy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

komentáře

komentáře