Usnesení a zápis 1/2011

Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).

Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.

Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.


Usnesení č. 1-2011
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 14.2.2011

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S odměnami pro zastupitele, dle nařízení vlády č. 375/2003 s účinností od 1.1.2011:
Ing. arch. Jiří Hánl 13.630,-
Jaroslava Tůmová 12.090,-
Věra Váňová 1.440,-
Ing. Radomír Pedlik 1.440,-
Karel Šimek 1.440,-
Hana Pavlinská 1.440,-
Jaroslav Horák 1.440,-

2/ S uzavřením směnné smlouvy mezi obcí Všestudy a panem Jaromírem Pavlišem:
Pozemky č. 77/10, ostatní plocha o výměře 390 m2 a č. 157/64, ostatní plocha o výměře 243 m2, v katastrálním území Všestudy u Veltrus v majetku obce Všestudy (tj. celková výměra 633 m2) budou směněny za pozemkovou parcelu č.171/34, ostatní plocha o výměře 633 m2, v katastrálním území Všestudy u Veltrus v majetku pana Jaromíra Pavliše. Podepsáním smlouvy pověřuje starostu – Ing. arch.Hánla.

3/ S prodloužením nájemní smlouvy č. 1/2007 na pozemek č. 20/2 v k.ú. Všestudy u Veltrus o výměře 60m2, a to do 31.12.2013.

4/ S pronájmem pozemku č.p.k. 265 p. Moravcové za podmínek obvyklých, tj. 1,- Kč/m2

5/ S připojením obce k akci „Vlajka pro Tibet“

II. bere na vědomí
Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
14. 2. 2011

Zápis č. 1-2011
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 14.2.2011 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Věra Váňová
Karel Šimek – omluven

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Věru Váňovou a Ing. Radomíra Pedlika. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni paní Věra Váňová a Ing. Radomír Pedlik Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Schválení snížení odměn zastupitelů
3. Projednání směnné smlouvy na pozemky
4. Zpráva o provedené inventarizaci
5. Diskuse
6. Závěr

Má někdo jiný návrh ?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnit program o přistoupení obce k akci „Vlajka pro Tibet“.
Dále o odsouhlasení prodloužení nájemní smlouvy p. Moravcové na pozemek 20/2 a odsouhlasení pronájmu pozemku č.p.k. 265 tak jak bylo oznámeno v záměru na úřední desce.

Kdo souhlasí s takto doplněným programem ?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

2. Schválení snížení odměn zastupitelů
Na základě nařízení vlády č. 375/2003 se snižují odměny zastupitelů s účinností od 1.1.2011, a to takto:
Ing. arch. Jiří Hánl 13.630,-
Jaroslava Tůmová 12.090,-
Věra Váňová 1.440,-
Ing. Radomír Pedlik 1.440,-
Karel Šimek 1.440,-
Hana Pavlinská 1.440,-
Jaroslav Horák 1.440,-

Kdo souhlasí s odměnami zastupitelů tak jak je navrženo?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3.Projednání směnné smlouvy na pozemky
Obec navrhuje uzavřít směnnou smlouvu takto:
č. 77/10, ostatní plocha o výměře 390 m2 a č. 157/64, ostatní plocha o výměře 243 m2, v katastrálním území Všestudy u Veltrus v majetku obce Všestudy (tj. celková výměra 633 m2) za pozemkovou parcelu č.171/34, ostatní plocha o výměře 633 m2, v katastrálním území Všestudy u Veltrus v majetku pana Jaromíra Pavliše.

Kdo je pro uzavření směnné smlouvy, tak jak je navrženo?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

4. Zpráva o provedené inventarizaci
Předseda inventarizační komise Ing. Radomír Pedlik informoval přítomné o výsledku provedené inventarizace majetku obce.

5. Prodloužení nájemní smlouvy na pozemek 20/2
Paní Moravcová požádala o prodloužení nájemní smlouvy č. 1/2007 na pozemek č. 20/2 o výměře 60m2, a to do 31.12.2013.

Kdo je pro prodloužení této nájemní smlouvy?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

6. Pronájem pozemku č.p.k. 265
Na základě oznámení záměru pronajmout pozemek č.p.k. 265 se přihlásila p. Moravcová.

Kdo je pro pronajmout pozemek p. Moravcové?
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

7. Akce „Vlajka pro Tibet“
Kdo souhlasí s připojením se obce k akci „Vlajka pro Tibet“
Pro 5
Proti 1
Zdržel se 0

8. Diskuse

9. Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Tůmová Jaroslava

Ověřili: Věra Váňová
Ing. Radomír Pedlik

Všestudy 14.2.2011

komentáře

komentáře

1 komentář u „Usnesení a zápis 1/2011

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Všestudy chtějí uvolnit starostu a postavit školku

Komentáře nejsou povoleny.