Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2010

vývoj aktiv obce Všestudy (2000-2010)V roce 2010 hospodařila obec Všestudy se schodkem téměř 968 tisíc korun, který pokryla za svých přebytků nastřádaných v minulosti. Schodkový byl rozpočet i v roce 2009 (-124 tisíc korun) a v roce 2008 (-1 465 tisíc korun). Schodky byly způsobeny investicemi do obecního majetku, především budování chodníků, na něž obec navíc opakovaně získala dotace pokrývající významnou část investic.

Od roku 2008 se také opět zvyšuje úhrn aktiv obce (viz obrázek a první tabulka). Ten byl za posledních 11 let nejvyšší v roce 2003, kdy činil 28,2 milionů korun. Následně klesl na 23,7 mil. Kč v roce 2005, aby se poté začal šplhat až na 26,7 mil. Kč na konci roku 2010.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
úhrn aktiv 23 387,40 25 348,55 26 446,54 28 182,02 26 476,07 23 676,61
2006 2007 2008 2009 2010
úhrn aktiv 25 017,71 25 165,86 24 990,22 25 678,45 26 711,32

Závěrečný účet obce za rok 2010 budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání 9/5/11.

Dále následují informace (vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce), jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2010
příjmy schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
skutečnost
0 Příjmy daňové a nedaňové 2 704 100 4 102 266 3 749 729
372 Nakládání s odpady 30 000 77 000 57 180
374 Ochrana přírody a krajiny 0 1 000 1 000
435 Služby sociální péče 0 4 500 4 500
617 Činnost místní správy 394 500 41 230 39 954
631 Příjmy z finančních operací 160 000 160 000 62 234
Celkem 3 288 600 4 385 996 3 914 597
 
výdaje schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
skutečnost
221 Pozemní komunikace 1 280 000 1 978 927 1 978 927
222 Silniční doprava 60 000 76 720 76 411
231 Veřejné vodovody 2 000 2 000 716
232 Odvádění a čištění odpadních vod 0 402 000 402 000
311 Školy 122 000 146 857 146 829
331 Kultura 24 000 43 310 40 396
332 Ochrana památek 30 000 0 0
341 Tělovýchova 50 000 73 200 50 912
343 Zájmová činnost a rekreace 20 000 0 0
363 Komunální služby a územní rozvoj 610 000 667 883 663 562
372 Nakládání s odpady 310 000 236 740 235 191
374 Ochrana přírody a krajiny 375 500 342 250 341 184
435 Služby sociální péče 0 6 000 6 000
551 Požární ochrana 15 000 10 000 10 000
611 Zastupitelské orgány 455 000 484 077 426 646
617 Místní správa 410 000 545 918 490 057
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 7 620 7 572
632 Pojištění funkčně nespecifikované 0 6 080 6 080
Celkem 3 763 500 5 029 582 4 882 483
 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(+přebytek, -schodek)
-474 900 -643 586 -967 886

Hospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2010 ve schodku 967 886 Kč, který je kryt přebytky z minulých let.

Přijaté dotace
– účelové

ÚZ 806 – Komunikace a chodníky vyčerpáno 758 821
ÚZ 98187 – Volby do ZO a Senátu vyčerpáno 19 131
ÚZ 98071 – Volby do PS PČR vyčerpáno 11 917
ÚZ 98005 – Sčítání lidu nevyčerpáno 2 087

– neúčelové

bez ÚZ (souhrnný dotační vztah – výkon státní správy) 66 800

Zůstatky na bankovních účtech obce

ČS (k 31.12.2010) 94 735
KB (k 31.12.2010) 7 146 068
Celkem prostředky na účtech obce 7 240 803

 

Informace o majetku obce

Zde jsou uvedeny základní informace. Účetní sestavy a závěrečná zpráva o inventarizaci jsou k dispozici na OÚ.

ROZVAHA
v Kč
Název Stav k 1.1.2010 Stav k 31.12.2010 Změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek 422 400 422 400 0
Dlouhodobý hmotný majetek 10 146 266 11 365 484 1 219 218
Dlouhodobý finanční majetek 6 676 000 6 676 000 0
Zásoby 9 801 15 277 5 476
Krátkodobé pohledávky 167 792 41 930 -125 862
Dlouhodobé pohledávky 0 949 430 949 430
Krátkodobý finanční majetek 8 256 183 7 240 803 -1 015 380
AKTIVA CELKEM 25 678 443 26 711 324 1 032 881
 
Jmění účetní jednotky 25 137 172 24 928 166 -209 006
Fondy účetní jednotky 491 000 0 -491 000
Výsledek hospodaření 0 1 725 416 1 725 416
Dlouhodobé závazky 0 0 0
Krátkodobé závazky 50 271 57 742 7 471
PASIVA CELKEM 25 678 443 26 711 324 1 032 881

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 (2,2 MB)
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Sestavila: Jaroslava Tůmová – místostarostka

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2010

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 2/2011

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Komentáře nejsou povoleny.