Usnesení a zápis 2/2011

Hlasování všestudských zastupitelůObě dvě sportovní organizace působící v obci Všestudy požádaly o dotaci na sportovní činnost. Obec na ni ve svém rozpočtu vyčlenila 30 tisíc korun. Na zasedání pak zastupitelé schválili dotaci ve výši 15 tisíc korun pro fotbalový klub SK Viktoria Všestudy a tři tisíce korun pro TJ Sokol Všestudy (v obci vlastní tenisový kurt).

Vedle toho zastupitelé schválili závěrečný účet obce v navržené podobě.

Druhého letošního zasedání, které proběhlo 9/5/11, se vedle všech sedmi zastupitelů zúčastnili čtyři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 13/6/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 2-2011
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 9.5.2011

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí

1/ S celoročním hospodařením obce na základě přezkumu – „bez výhrad“

2/ S vyřazením majetku ve výši 267.635,30 Kč z účtu 025 – Pěstitelské celky.

3/ S přidělením dotace na sportovní účely: SK Viktorie Všestudy – 15.000,- Kč,
Sokol Všestudy – 3.000,- Kč

4/ S uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Všestudy a NPÚ

starosta, Ing.arch.Jiří Hánl
místostarostka, Jaroslava Tůmová

Ve Všestudech
9. 5. 2011

Zápis č. 2-2011
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 9.5.2011 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Karel Šimek, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti všech 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana Jaroslava Horáka a pana Karla Šimka . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni pan Jaroslava Horák a pan Karel Šimek. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet obce za rok 2010
3. Projednání a odsouhlasení dotací pro sportovní kluby
4. Vyhodnocení akcí organizovaných obcí
5. Diskuse
6. Závěr

J.Tůmová navrhuje doplnit program:
O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Všestudy a NPÚ (vybudování kabelového vedení NN pro NPÚ ze stávající TS u Domova důchodců)

Kdo souhlasí s takto doplněným programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Závěrečný účet obce
a/ Předpokládaný materiál byl v souladu se zákonem po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce a elektronické podobě.
Celoroční hospodaření obce na základě přezkumu bylo bez výhrad.
Kdo souhlasí se závěrečným účtem tak jak je navrženo? /viz.příloha/
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

b/ při dokladové inventarizaci byl zjištěn zůstatek na účtu 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů.
Jelikož majetek vedený v evidenci neodpovídá definici uvedené ve vyhlášce, je doporučeno majetek vyřadit. Jedná o celkovou částku 267.635,30 Kč
Kdo souhlasí s vyřazením majetku tak jak je navrženo?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Dotace pro sportovní kluby
Obec obdržela dvě žádosti o dotaci, a to od SK Viktorie Všestudy a Sokol Všestudy.
Vzhledem ke schválenému rozpočtu kde je na sportovní činnost počítáno s 30.000,- Kč, bylo navrženo: SK Viktorie Všestudy – 15.000,- Kč a Sokol Všestudy 3.000,-Kč
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Vyhodnocení akcí organizovaných obcí
V letošním roce byla obec organizátorem dětského karnevalu a maškarního bálu.
Příjem ze vstupného na maškarní bál byl 7.240,- Kč
Výdaje na maškarní bál – 7.260,- Kč
Výdaje na dětský karneval – 2.381,- Kč
Sponzorsky se na akci podílel pan Jaromír Pavliš, který poskytl zdarma sál.

Úprava cesty č.k.n 372– byla poskytnuta mechanizace od firmy UNIM, a to zcela zdarma.

Úklid černých skládek (u tůní a na křižovatce u kompostárny) – obec vydala ze svých prostředků cca 40 tis. Kč, a to i přes to, že naložení černé skládky u tůní zajistili členové rybářského spolku a dopravu poskytla zdarma firma Ageko.

5. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Obec obdržela návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Všestudy a NPÚ. Jedná se o vybudování kabelového vedení NN pro NPÚ ze stávající TS u Domova důchodců
Kdo je pro uzavření takto navržené smlouvy?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6. Diskuse

p. Kadeřábek – z jakého programu se žádá o dotaci na kanalizaci ?
p. starosta – jedná se o dotaci z programu MZe 129 180 „Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu.

p. Kadeřábek – o jakou další dotaci je požádáno ?
p. starosta – o dotaci z programu FROM na chodník „Ke Kostelíku“

p. Kadeřábek – proč nebyla zveřejněna pozvánka na karneval na elektronické úřední desce?
p. Tůmová – pozvánky na akce není povinné zveřejňovat na úřední desce. Plakáty byly vyvěšeny. Pokud se tato informace nedostala k obyvatelům v Dušníkách, pak se omlouvám, obzvlášť když vím jak velká je návštěvnost z řad dušnických občanů.

7. Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Jaroslava Tůmová

Ověřili: Horák Jaroslav
Šimek Karel

Všestudy 9.5.2011

komentáře

komentáře