Usnesení a zápis 3/2011

starosta obce Všestudy ukazuje schválený návrh obecního znaku a vlajkyZastupitelé schválili pro obec Všestudy nový znak a vlajku; pískovna za dálnicí směrem na Dušníky nad Vltavou se bude zvětšovat a obec z toho získá statisíce ročně; po přijetí dotace je možné zahájit další etapu výstavby chodníků v obci v realizaci firmy Inpros Praha – to jsou jen tři nejdůležitější body z předprázdninového zasedání zastupitelstva Všestud, které se uskutečnilo v pondělí 20/6/11. Kromě všech sedmi zastupitelů jej navštívilo dalších osm lidí.

Dále v článku následují podrobnější informace ze zasedání a samozřejmě také usnesení a zápis, jak byly 13/7/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Společnost České štěrkopísky převezme těžbu od společnosti Unim a plánuje ji rozšířit. Z toho důvodu chce s obcí uzavřít smlouvu o spolupráci, aby obec s rozšířením souhlasila (smlouvu se budeme snažit získat ke zveřejnění). Za to nabízí v případě kladného projednání EIA (podrobnosti o procesu EIA – hodnocení environmentálních dopadů projektu – najdete v článcích o rozšíření hostínské pískovny na serveru Dolní Povltaví) jednorázovou kompenzaci ve výši 500 tisíc korun, roční platbu 100 tisíc korun a dalších 500 tisíc korun ročně při těžbě. Současně by měla firma obci pomoci prosadit vybudování protihlukového valu chránícího Všestudy před hlukem z dálnice. Podle kusých informací by těžba měla zasáhnout prostor od dálnice směrem k Dušníkám nad Vltavou až k cestě Ke Karlíku a k sušárně u dálnice a měla by trvat zhruba deset let. Společnost s ručením omezeným České štěrkopísky se základním jměním deset miliónů korun zatím podle Státní báňské správy provozuje tři pískovny: Hrušovany I, Hrušovany u Brna a Žabčice (vše v okrese Brno venkov) o celkové rozloze dobývacího prostoru přesahující 4 km2.

Nový znak obce, který si můžete prohlédnout na úvodním obrázku, bude obci oficiálně udělen poté, co jej schválí parlamentní heraldická komise. To by se mohlo stát někdy na podzim letošního roku. Obec za návrhy znaku a vlajky zaplatila 16 tisíc korun.

zastupitelé obce Všestudy při zasedání a schvalování nového znaku obceKromě toho zastupitelé na zasedání informovali o již tradičním Loučení s prázdninami, které se v režii obce uskuteční v neděli 28/8/11, tedy den po Veltruském Corvu.

Jaroslav Horák, předseda komise veřejného pořádku a veřejné zeleně, „poukázal na vysoké výdaje při údržbě zeleně v obci Dušníky a apeloval na dušnické občany, aby při této údržbě sami pomohli, tak jak to je zvykem v určitých lokalitách v obci Všestudy“ (citováno přesně dle zápisu). V zápise se neobjevila reakce Jana Kadeřábka z Dušník informujícího o lidech, kteří kromě svých zahrad sekají i plochy před svými domy. Řada domů v zadní ulici Dušník pak ve své blízkosti prakticky nemá travnaté plochy. Současně zastupitele informoval, že je možné na tomto webu oficiální apel na dobrovolnou a bezúplatnou údržbu obce a úklid po vlastních psech (ať už ze strany komise či celého zastupitelstva) směrovaný na všechny obyvatele Všestud a Dušník zveřejnit.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 13/7/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 3-2011
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.6.2011

Zastupitelstvo obce

I. souhlasí
1/ S vytvořením obecních symbolů (znaku a vlajky) obce Všestudy, a to ve variantě 4b dle návrhu heraldika Mgr. Jana Tejkala

2/ S rozpočtovým opatřením č. 1 – (viz. příloha)

3/ S uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcí Všestudy a České štěrkopísky s.r.o. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta Ing. arch. Jiří Hánl.

4/ S přijetím dotace ve výši 1.834.914,- Kč na „Chodníky-obytná zóna Všestudy, etapa H ul. Ke Kostelíku od Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011.
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta Ing. arch. Jiří Hánl.

5/ S výběrem zhotovitele akce „Chodníky-obytná zóna Všestudy, etapa H ul. Ke Kostelíku, a to firmou Inpros Praha v.o.s., Ke Krči 28, Praha 4.
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta Ing. arch. Jiří Hánl.

6/ S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Všestudy a společností ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku p.č. 286/1 v k.ú. Dušníky nad Vltavou, který je ve vlastnictví obce.
Podpisem smlouvy byl pověřen starosta Ing. arch. Jiří Hánl.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
20. 6. 2011

Zápis č. 3-2011
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 20.6.2011 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Karel Šimek, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti všech 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu ing. Radomíra Pedlika a paní Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni ing. Radomír Pedlik a paní Věra Váňová. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Schválení znaku a vlajky obce
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Smlouva o spolupráci mezi obcí Všestudy a České štěrkopísky s.r.o.
5. Odsouhlasení přijetí dotace z programu FROM
6. Odsouhlasení zhotovitele akce „chodník – Ke Kostelíku“
7. Diskuse
8. Závěr

Má někdo návrh k doplnění ?
J. Tůmová navrhuje doplnit program o odsouhlasení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Všestudy a společností ČEZ Distribuce a.s., k pozemku p.č. 286/1 v k.ú. Dušníky n/Vlt.

Kdo souhlasí s takto upraveným programem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Schválení znaku a vlajky obce
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla uzavřena smlouva na vypracování návrhu obecních symbolů nebo-li znaku a vlajky obce Všestudy s heraldikem panem Mgr. Janem Tejkalem.

Bylo zpracováno více variant a vybrané varianty byly rozpracovány v dalších kolech návrhů.
Z předložených symbolů navrhuji schválit variantu 4b

Kdo je pro tuto variantu ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Rozpočtové opatření č. 1 – Tůmová
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Smlouva o spolupráci mezi obcí Všestudy a České štěrkopísky s.r.o.
Obci Všestudy byl představen podnikatelský záměr výše jmenované firmy, spočívající v postupném rozšířením těžby na našich katastrech v prostoru za dálnicí D8 v rozsahu dle přiložené mapy. S obsahem smlouvy byli zastupitelé seznámeni a připomínky, které vzešly z následné diskuse byly zapracovány do čistopisu smlouvy o spolupráci.

Kdo souhlasí s uzavřením této smlouvy?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5. Odsouhlasení přijetí dotace z programu FROM
Žádost o dotaci ve výši 1.834.914,- Kč na „Chodníky – obytná zóna Všestudy, etapa H, ul. Ke Kostelíku od Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 byla schválena. Podpisem smlouvy navrhujeme pověřit starostu obce Ing. arch. Jiřího Hánla.

Kdo souhlasí s přijetím této dotace a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem smlouvy ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6. Odsouhlasení zhotovitele akce „Chodníky – obytná zóna Všestudy, etapa H ul. Ke Kostelíku

Na základě výsledků výběrového řízení, kdy bylo osloveno 6 firem k podání nabídky (nabídku odevzdalo všech 6 vyzvaných firem) byla výběrovou komisí vybrána jako finančně nejvýhodnější firma Inpros Praha v.o.s, Ke Krči 28, Praha 4.

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem smlouvy ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7. Smlouva o věcném břemeni
Obec obdržela návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Všestudy a společností ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku p.č. 286/1 v k.ú. Dušníky nad Vltavou, který je v majetku obce.

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni k tomuto pozemku a s pověřením starosty Ing.arch.Jiřího Hánla podpisem smlouvy ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

8. Diskuse
p. Kadeřábek – proč nebyli občané předem seznámeni s návrhy na obecní symboly?
p. starosta – těch návrhů bylo poměrně mnoho, zastupitelé vybírali nejprve z 10 základních návrhů jeden a tento byl ještě rozpracován na další varianty. Občané se mohou zde a později i na úřadě seznámit i s ostatními návrhy.
p. Tázlarová – já mohu za sebe říci, že se mi vybraný návrh velice líbí, a to hlavně tím, že vychází z obecních tradic.

p.Kadeřábek – jaký bude rozsah těžby?
p. starosta – jedná se o území za dálnicí, a to zhruba od stávající těžební zóny až po sušárnu Dušníky.
p. Kadeřábek – kudy povede doprava při těžbě?
p. starosta – doprava bude vedena tak jako doposud tzv. obslužkou za dálnicí.
p. Kadeřábek – kdo bude provádět následnou rekultivaci?
p. starosta – firma, která bude provádět těžbu.
p. Kadeřábek – kontaktovali již zastupitelé nějakou obec, kde tato firma provádí nebo prováděla těžbu aby zjistili jaké jsou zkušenosti s touto firmou?
p. starosta – ano
p.Šarochová – kde bude těžební prostor končit?
p. starosta – končí cestou „Ke Karlíku“

p.Houška – kdy se chystá označení ulic?
p. starosta – čekalo se na vytvoření obecních symbolů neboť při zhotovení cedulí s názvy ulic chce obec zároveň nechat vyrobit dvě orientační tabule, které již budou těmito symboly opatřeny.

p. Horák – poukázal na vysoké výdaje při údržbě zeleně v obci Dušníky a apeloval na dušnické občany aby při této údržbě sami pomohli, tak jak to je zvykem v určitých lokalitách v obci Všestudy.

9. Závěr
Pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Ověřili: Ing. Radomír Pedlik, Věra Váňová

Všestudy 20.6.2011

komentáře

komentáře