Usnesení a zápis 4/2011

pozemky 78 a 261/1 v k.ú. VšestudyNa svém čtvrtém zasedání dne 1/8/11 zastupitelé Všestud jednomyslně odsouhlasili převod bezúplatný pozemků 171/35, 78 a 261/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus z Pozemkového fondu na Obec Všestudy (popis pozemků viz pozvánka). Žádné další body zastupitelé neprojednávali.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/9/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 4-2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 1.8.2011

Zastupitelstvo obce souhlasí:
S bezúplatným převodem pozemků 171/35, 78 a 261/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus z Pozemkového fondu na Obec Všestudy

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
1. 8. 2011

Zápis č. 4-2011
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 1.8.2011 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Karel Šimek, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti všech 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pana Jaroslava Horáka a paní Hanu Pavlinskou. . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli pan Jaroslav Horák a Hana Pavlinská. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků 171/35,78 a 261/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus z Pozemkového fondu na Obec Všestudy
3. Diskuse
4. Závěr

Má někdo návrh k doplnění?
Kdo souhlasí s takto upraveným programem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků 171/35,78 a 261/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus z Pozemkového fondu na Obec Všestudy

V souladu se schváleným ÚP obce, bylo požádáno o bezúplatný převod výše uvedených pozemků do majetku obce. K této žádosti je třeba doložit souhlas zastupitelů s tímto záměrem.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Diskuse

4. Závěr

Pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Ověřili: Jaroslav Horák, Hana Pavlinská

Všestudy 1.8.2011

komentáře

komentáře