Návrh rozpočtu obce na rok 2012

ilustrace: penízeZastupitelé budou na sklonku roku (na zasedání ve středu 28/12/12) mj. schvalovat také rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali ještě návrh rozpočtu na rok 2011 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2010.

Jako obvykle je plánován deficit ve výši přesahující dva miliony korun, který by ovšem měly vyrovnat či snížit případné dotace na investiční akce (zejména chodníky a kanalizace). Návrh přitom počítá s celkovým navýšením příjmu obce oproti roku 2011 o více než 400 tisíc korun.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 12/12/11 publikovala na svém oficiálním webu.

příjmy 2010 plán 2011 plán 2012
Příjmy daňové a nedaňové 3 749 729 2 950 000 2 822 020
Nakládání s odpady 57 180 46 000 19 000
Ochrana přírody a krajiny 1 000
Služby sociální péče 4 500 18 000 18 000
Činnost místní správy 39 954 45 000 620 000
Příjmy z finančních operací 62 234 68 000 50 000
Celkem 3 914 597 3 127 000 3 529 020
 
výdaje 2010 plán 2011 plán 2012
Pozemní komunikace 1 978 927 2 010 000 3 855 000
Silniční doprava 76 411 60 000
Veřejné vodovody 716 2 000 1 000
Odvádění a čištění odpadních vod 402 000 180 000 0
Školy 146 829 180 000 88 000
Činnosti knihovnické 7 500
Kultura 40 396 24 000 28 000
Ochrana památek 0 0
Tělovýchova 50 912 30 000
Zájmová činnost a rekreace 0 3 000 43 000
Veřejné osvětlení 120 000
Komunální služby a územní rozvoj 663 562 290 000 20 000
Nakládání s odpady 235 191 262 000 246 000
Ochrana přírody a krajiny 341 184 311 000 334 000
Ochrana obyvatelstva 1 000
Služby sociální péče 6 000 18 000 18 000
Požární ochrana 10 000 15 000 14 000
Zastupitelské orgány 426 646 455 000 431 000
Místní správa 490 057 347 000 367 500
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 572 7 000 8 000
Pojištění funkčně nespecifikované 6 080 6 000 6 000
Celkem 4 882 483 4 200 000 5 588 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) -967 886 -1 073 000 -2 058 980

Návrh rozpočtu na rok 2012
(jak byl publikován na oficiálním webu obce)

PŘÍJMY VÝDAJE
Daňové příjmy 2 822 020,00 Doprava 3 855 000,00
ČOV 0,00 Pitná voda 1 000,00
Základní škola 0,00 ČOV 0,00
Veřejné osvětlení 0,00 Předškolní zařízení a základní školy 88 000,00
Pohřebnictví 0,00 Činnosti knihovnické 7 500,00
Územní plánování a rozvoj 0,00 Rozhlas 0,00
Sběr o odvoz KO 19 000,00 Záležitosti kultury 28 000,00
Sociální péče 18 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 43 000,00
Činnost místních správy 620 000,00 Veřejné osvětlení 120 000,00
Příjmy z finančních operací 50 000,00 Pohřebnictví 0,00
Celkové příjmy 3 529 020,00 Územní plánování, územní rozvoj, komunální služby 20 000,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 6 000,00
Sběr a svoz KO 240 000,00
Sociální péče 18 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 334 000,00
Ochrana obyvatelstva 1 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část 14 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
Zastupitelstvo obce 431 000,00
Činnosti místní správy 367 500,00
Výdaje na finanční operace 8 000,00
Pojištění 6 000,00
celkové výdaje 5 588 000,00
 
Celkové příjmy 3 529 020,00
Celkové výdaje 5 588 000,00
 
Zůstatek ( – schodek / + přebytek) -2 058 980,00
 
Financování 2 031 480,00
Změna stavu prostředků na účtech 8115 2 031 480,00
Splátka úvěru (-) 8124 0,00

komentáře

komentáře

3 komentáře u „Návrh rozpočtu obce na rok 2012

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Poslední zasedání roku bude ve středu 28/12/11

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 6/2011

  3. Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu na rok 2013

Komentáře nejsou povoleny.