Usnesení a zápis 5/2011

Na svém minulém zasedání, keré se uskutečnilo 24/10/11, schválili zastupitelé Vnitřní směrnici obce Všestudy č. 1/2011 pro vedení účetnictví, účtový rozvrh, odpisový plán a plán inventur na rok 2011 – tuto směrnici nezveřejnili (vyžádáme si ji). Kromě toho provedli úpravu rozpočtu – žádáme o podrobnosti k doplnění. Kromě toho všichni souhlasili s podáním žádostí o dotace na vybudování chodníků „Obytná zóna G + K“ a na „Všestudy – kanalizace výtlak V 1“.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/12/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 5-2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 24.10.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Vnitřní směrnici obce Všestudy č. 1/2011 pro vedení účetnictví, účtový rozvrh, odpisový plán a plán inventur na rok 2011

2/ Rozpočtové opatření č. 2

3/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 na akci „Chodníky-et. G+K“ a zároveň se zavazuje tuto akci spolufinancovat z rozpočtu obce.

4/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci „Všestudy-kanalizace výtlak V1“ a zároveň se zavazuje tuto akci spolufinancovat z rozpočtu obce.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
24. 10. 2011

Zápis č. 5-2011
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 24.10.2011 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Karel Šimek, Věra Váňová
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Zasedání dnešního zastupitelstva obce bylo včas a řádně oznámeno, a to 10.10.2011.
Za přítomnosti všech 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu ing. Radomíra Pedlika a pana Karla Šimka. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu jsou ing.Radomír Pedlik a Pan Karel Šimek. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Schválení vnitřních směrnic obce Všestudy
3. Diskuse
4. Závěr

Má někdo návrh k doplnění ?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnit program dnešního zasedání o schválení rozpočtového opatření č. 2 a podání žádostí o dotace na chodníky „Obytná zóna G+K“ a „Všestudy – kanalizace výtlak V 1“

Kdo souhlasí s takto upraveným programem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Schválení vnitřních směrnic obce Všestudy
Zastupitelé obce byli s návrhem směrnice včas a řádně seznámeni. Má někdo připomínky k předloženému návrhu?
Kdo souhlasí s navrženou směrnicí?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Rozpočtové opatření č. 2
Jaroslava Tůmová seznámila přítomné s obsahem navrhovaného rozpočtového opatření.
Kdo souhlasí s tímto rozpočtovým opatřením?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Dotace na akci „Chodníky- et. G+K“
Vzhledem k již zpracované projektové dokumentaci má obec možnost požádat o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012.
Kdo souhlasí s podáním této žádosti a se závazkem tuto akci spolufinancovat z rozpočtu obce ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5. Dotace na akci „Všestudy – kanalizace výtlak V1“
Záměrem obce je podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
Kdo souhlasí s podáním této žádosti a se závazkem tuto akci spolufinancovat z rozpočtu obce?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6. Diskuse

7. Závěr
Pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Ověřili: Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek

Všestudy 24.10.2011

komentáře

komentáře