Usnesení a zápis 6/2011

zasedání zastupitelstva obce VšestudyNa posledním zasedání v roce 2011 (28/12/11), které kromě všech zastupitelů navštívilo pět lidí, zastupitelé mimo jiné odsouhlasili rozpočet na rok 2012 podle návrhu. Kontrolní výbor také informoval o svých zjištěních (zpráva nebyla zveřejněna). Vzhledem k tomu, že obec získala dotaci ve výši zhruba deset milión korun (zatím není oficiálně potvrzena), začíná výběr dodavatele. První etapa budování kanalizace by měla přijít na zhruba 12,5 milionu korun.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 6/2/12 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 6-2011

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.12.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Rozpočet obce na rok 2012
Celkové příjmy 3.529.020,- Kč
Celkové výdaje 5.588.000,- Kč

2/ Souhlasí se záměrem převést za úplatu nemovitý majetek
obce (část pozemku 381/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus)

3/ Rozpočtové opatření č. 3
Tato úprava zvyšuje příjmy o 1.503.186,- Kč. U výdajů dochází o přesun mezi paragrafy.

4/ Složení komise pro výběrové řízení „Všestudy čerpací stanice a výtlak V1“ v tomto složení: Ing. Ivan Fiala, Ing.arch. Jiří Hánl, Bronislav Havlín, Ing. Jaroslav Hubáček, Stanislav Kohout.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru z kontroly provedené dne 24.11.2011

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
28.12. 2011

Zápis č. 6-2011
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 28.12.2011 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Karel Šimek, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Zasedání dnešního zastupitelstva obce bylo včas a řádně oznámeno, a to 12.12.2011.
Za přítomnosti všech 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Věru Váňovou a pana Jaroslava Horáka. Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu jsou paní Věra Váňová a pan Jaroslav Horák. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2012
3. Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce (část pozemku 381/1 v k.ú.Všestudy u Veltrus)
4. Diskuse
5. Závěr

Má někdo návrh k doplnění ?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnit program dnešního zasedání o
a) schválení rozpočtového opatření č. 3
b) informace kontrolního výboru
c) odsouhlasení složení komise pro výběrové řízení „Všestudy čerpací stanice a výtlak V1“
Kdo souhlasí s takto upraveným programem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Rozpočet obce na rok 2012
Zastupitelé obce byli s návrhem rozpočtu včas a řádně seznámeni.
Má někdo připomínky k předloženému návrhu?
Kdo souhlasí s takto navrženým rozpočtem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce (část pozemku 381/1 v k.ú.Všestudy u Veltrus)
Obec zveřejnila záměr převést část výše uvedeného pozemku za těchto podmínek:
1. zajištění si na vlastní náklady geometrické oddělení předmětné části pozemku
2. zajištění si na své náklady znalecký odhad předmětné části pozemku
3. vypracování kupní smlouvy na uvedený pozemek, kupní cena bude rovna ceně dle znaleckého odhadu (posudku) zpracovaného oprávněnou osobou
4. dořešení sporných otázek přeploceného pozemku č.k.n 262 v k.ú. Všestudy směrem do pozemku č.k.n. 372 v majetku obce, se sjednáním fyzické nápravy v poloze oplocení před uzavřením kupní smlouvy
5. vše výše uvedené je podmíněno kladným výsledkem jednání mezi obcí Všestudy a majitelem pozemku 22/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus, které se bude týkat získání části tohoto pozemku, po kterém je vedena místní komunikace včetně přilehlých veřejně přístupných ploch, a to z důvodu zachování dopravní obslužnosti v obci

Kdo souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění VŠECH dále uvedených podmínek
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Rozpočtové opatření č. 3
Jaroslava Tůmová seznámila přítomné s obsahem navrhovaného rozpočtového opatření. Viz.příloha
Kdo souhlasí s tímto rozpočtovým opatřením?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5. Kontrolní výbor – zpráva o provedené kontrole
Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s výsledky provedené kontroly. Viz. příloha.

Kdo bere na vědomí tuto zprávu a souhlasí s jejím obsahem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

6. Složení komise komise pro výběrové řízení „Všestudy čerpací stanice a výtlak V1“

Pan starosta seznámil přítomné s návrhem na složení komise pro výběrové řízení „Všestudy čerpací stanice a výtlak V1“
Navrženi byli: Ing. Ivan Fiala, Ing. arch. Jiří Hánl, Bronislav Havlín, Ing. Jaroslav Hubáček, Stanislav Kohout

Má někdo jiný návrh?
Kdo souhlasí s navrženým složením výběrové komise ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

7. Diskuse
a/ Informace o uskutečněném charitativním bazaru V hostinci u Přemysla se 11.12.2011 uskutečnil charitativní bazar, jehož garantem byla obec. Na této akci bylo vybráno 5.380,- Kč.
Dětskému domovu v Kralupech n. Vlt byla dne 20.12.2011 předána částka 2.500,- Kč a Městskému útulku pro psy „LESAN“ v Kralupech n.Vlt. dne 22.12.2011 taktéž 2.500,- Kč.
380,- Kč zůstává prozatím v úschově a tato částka bude přidána k výtěžku z další připravované charitativní akce.

8. Závěr
Pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno.

Zapsala: Jaroslava Tůmová
Ověřili: Věra Váňová, Jaroslav Horák

Všestudy 28.12.2011

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.