Usnesení a zápis 3/2012

Na svém třetím zasedání dne 9/7/12 měla obec Všestudy pouze tři body k jednání. Jednak odsouhlasila celoroční hospodaření obce, o kterém jsme informovali, následně pověřila starostu k uzavření smlouvy s firmou připravující podklady pro budování tlakové kanalizace a nakonec ještě odsouhlasilo záměr prodat pozemek pod bývalou autobusovou zastávkou na návsi obce Všestudy. Vše bylo jednomyslně schváleno všemi sedmi zastupiteli.

Následuje usnesení, jak byly 17/10/12 publikovány na oficiálním webu obce.

Usnesení č. 3-2012

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 9.7.2012

1. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce na základě přezkumu – „bez výhrad“.

2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením mandátní smlouvy s firmou KTP s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Hubáčkem na zajištění zadávacího řízení na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na projekt „Všestudy – tlaková kanalizace“

3. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodat pozemek č.k.n. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus a ukládá starostovi obce připravit a zveřejnit tento záměr.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
9.7.2012

Zápis č. 3-2012
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 9.7.2012 v 19:00 h

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Hánl Jiří, Jaroslav Horák, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová, Karel Šimek, Věra Váňová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Za přítomnosti všech 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelkou paní Jaroslavu Tůmovou a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Hanu Pavlinskou a paní Věru Váňovou . Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Hana Pavlinská a Věra Váňová. Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet obce za rok 2011
3. Projednání mandátní smlouvy
4. Projednání záměru prodat pozemek obce č.k.n. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
5. Diskuse
6. Závěr

Kdo souhlasí s tímto programem ?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

2. Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byly v souladu se zákonem po dobu 15 dnů zveřejněny na úřední desce i v elektronické podobě.
Celoroční hospodaření obce na základě přezkumu bylo bez výhrad.
Kdo souhlasí se závěrečným účtem tak jak je navrženo? /viz.příloha/
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

3. Projednání mandátní smlouvy
Obec bude žádat o přidělení dotace na investiční akci „Všestudy-tlaková kanalizace“. V souvislosti s administrací žádosti a veřejným výběrovým řízením je navrženo opětovně uzavřít mandátní smlouvu s firmou KTP s.r.o., zastoupenou ing. Jaroslavem Hubáčkem.
Kdo souhlasí s tímto návrhem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

4. Projednání záměru prodat pozemek obce č.k.n. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
Obec zvažuje záměr prodat pozemek obce č.k.n 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus, výměra 20 m2. Jedná se o pozemek pod bývalou autobusovou čekárnou.
Kdo souhlasí s tímto záměrem?
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

5.Diskuse

6. Závěr – pan starosta poděkoval za účast a zasedání bylo ukončeno

Zapsala: Jaroslava Tůmová

Ověřili:
Hana Pavlinská
Věra Váňová

Všestudy 9.7.2012

komentáře

komentáře