Usnesení č. 4/2012

V pondělí 1/10/12 proběhlo jedno z nejvíce navštívených zasedání zastupitelů obce Všestudy. Vedle všech sedmi zastupitelů dorazilo také deset občanů, aby se mimo jiné dozvěděli podrobnosti o školce, uvolnění starosty (o obém jsme informovali v samostatném článku), ale také změně územního plánu, kterou žádá nový majitel pískovny – firma České štěrkopísky, jejíž zástupce byl zasedání přítomen.

Na začátek zastupitelé odsouhlasili různé koupě a prodeje pozemků a rozpočtovým opatřením, které odráží získané dotace obce na budování kanalizace a další etapu chodníků v obci Všestudy. Kanalizační propojení obce Všestudy přes Veltrusy až na hlavní vedení do čističky odpadních vod v Kralupech budou společně rovným dílem financovat tři subjekty: vedle obce Všestudy město Veltrusy a Stanislav Kohout, který ve Veltrusích realizuje rozsáhlý developerský projekt (Villapark Veltrusy). Každý z těchto tří subjektů přispěje na tuto etapu částkou 791 tisíc korun. Celková cena realizace činí 6,4 miliónu korun, její největší část pokryje dotace, kterou získala obec Všestudy.

V pořadí 12. bodem jednání bylo uvolnění starosty a následně odsouhlasení výběru zhotovitele projektu MŠ Všestudy. K obému proběhla diskuze, nicméně nikdo nevznesl proti těmto bodům žádné námitky. Od října 2012 tak má obec tzv. uvolněného starostu (co to znamená jsme psali). Školku chce obec vybudovat v prvním patře  obecního úřadu. Kapacita jednotřídní školky bude 20 dětí, což by mělo potřeby obce pokrýt. Obec se nyní snaží získat dotace, aby mohla  co nejdříve zahájit realizaci. Projekt školky připraví ing. arch. František Bílek za cenu 295 tisíc korun.

Zasedání se tentokrát vzhledem k počtu projednávaných bodů i jejich charakteru protáhlo na téměř 1,5 hodiny a další informace z něj by se měly objevit v zápisu, který zatím nebyl zveřejněn. Jakmile se tak stane, doplníme jej, stejně jako v případě zápisu ze zasedání č. 2/2012, který byl zveřejněn taktéž 17/10/12.

Následuje usnesení, jak bylo 17/10/12 publikováno na oficiálním webu obce.  

Usnesení č. 4-2012
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 1.10.2012

1. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemků p.č. 261/18 a p.č. 261/20 v k.ú. Všestudy u Veltrus o výměře 306 a 122 m2, a to za celkovou cenu 2.700,- Kč

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí spoluvlastnického podílu (2/16)na pozemky č.st. 6,10 a 11/2 dle PK a č. 194/1, 194/3 a par.č. 9 dle KN v k.ú. Dušníky nad Vltavou, a to za celkovou cenu 5.822,- Kč

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku č.st. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus.

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2. Tato úprava zvyšuje příjmy o 7.758.000,- a zvyšuje výdaje o 10.530.000,- Kč

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o finanční spoluúčasti na akci „výtlak V1“, mezi obcí Všestudy, městem Veltrusy a panem Stanislavem Kohoutem.

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o projednání zadání Změny č. 1 územního plánu Všestud.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Změny č. 1 územního plánu Všestud podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – viz příloha tohoto usnesení.

8. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud v souladu se schváleným zadáním.

9. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předat schválené zadání Změny č. 1 územního plánu Všestud v jednom vyhotovení zpracovateli návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud.

10. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Změny č. 1 územního plánu Všestud za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti.

11. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene pro ČEPS, a.s. na pozemku č. 270 v k.ú. Dušníky nad Vltavou, a to za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč.

12. Zastupitelstvo obce souhlasí s „uvolněním“ starosty ing. arch. Jiřího Hánla, a to od 1.10.2012.

13. Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem zhotovitele projektu MŠ Všestudy, a to s nabídkou ing. arch. Františka Bílka za cenu 295.000,- Kč.

14. Zastupitelstvo obce souhlasí ze zřízením věcného břemene pro RWE GasNet, s.r.o. na pozemku parc.č. 381/1 dle KN pro k.ú. Všestudy u Veltrus za jednorázovou náhradu 500,- Kč.

15. Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a FK Bau, a.s., a to ve změně plnění na 90 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště od objednatele.

Ing.arch.Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech
1.10.2012

Zápis bude do tohoto článku doplněn, jakmile jej obec zveřejní.

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Usnesení č. 4/2012

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Páté zasedání bude v pátek 28/12/12

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Výsledky voleb a cesta k ustavujícímu zasedání

Komentáře nejsou povoleny.