OPRAVA: Nová vyhláška zvyšuje poplatky za odpad

ilustrace: paragrafNa svém zasedání budou 28/12/12 zastupitelé Všestud rozhodovat také o přijetí nové  vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Původně vyšel text pot titulkem: Nová vyhláška ruší některé poplatky
Změny jsou pro obyvatele veskrze pozitivní, neboť zůstává zachován poplatek za komunální odpad ve výši 500 korun na osobu, resp. na nemovitost v případě trvale neobydlených domů. Všechny ostatní poplatky se přitom ruší – jde zejména o poplatek ze psů. Vyplývá to z toho, že nová vyhláška ruší vyhlášku z roku 2007. Současně se o 14 dní prodlužuje splatnost, která je nově stanovena vždy k 15. březnu daného roku.

OPRAVA: (15/12/12 ve 20.45)
Při pečlivém čtení nové vyhlášky mohli čtenáři zjistit, že se věci mají jinak, než jak jsme informovali (viz přeškrtnutý text výše). Nová vyhláška se totiž týká pouze tzv. poplatku za komunální odpad, který se namísto dřívějších 500 korun zvyšuje na 750 korun. Kvůli tomu se novou vyhláškou ruší oddíl VI. vyhlášky 1/2007 (a nikoliv celá vyhláška, jak jsme původně mylně napsali). Zbytek vyhlášky 1/2007 zůstává v platnosti a ostatní poplatky tak obec bude i nadále vybírat ve výši stanovené v roce 2007.

Ostatní poplatky – většiny obyvatel se z nich týká především poplatek za psy – se nemění. Za jednoho psa se tak platí ročně 90, resp. 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Za chybnou interpretaci nové vyhlášky se omlouváme.

Úplné znění návrhu vyhlášky najdete dále v článku.

Vyhláška byla zveřejněna na oficiálním webu obce www.obec-vsestudy.cz.

Níže následuje plné znění vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška
obce Všestudy
č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Všestudy se na svém zasedání dne…. usnesením č…. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. D) a § 84 odst. 2 písm. H) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Všestudy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (1).

 

Čl. 2.
Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu platí (2):

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území české republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dní,
3. která podle zákona upracujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3) Poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavby, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. (3)

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (4)

 

Čl. 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 750,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 183.695,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 183.695 děleno 340 (322 počet osob s pobytem na území obce + 4 podnikající subjekty + 14 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena s pobytu žádná fyzická osoba) = 540,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500,-Kč

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. (5)

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 15.3. příslušného kalendářního roku

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. (6)

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (7)

 

Čl. 7

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se oddíl VI. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 ze dne 19.12.2007

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28.12.2012 dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

Místostarosta
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 


(1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
(2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
(3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
(4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
(5) § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
(6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
(7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

komentáře

komentáře

2 komentáře u „OPRAVA: Nová vyhláška zvyšuje poplatky za odpad

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Páté zasedání bude v pátek 28/12/12

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Místní poplatky je možné zaplatit do 31/3/14

Komentáře nejsou povoleny.