Obec pokácí poškozené a přestárlé stromy

podzim-stromObec Všestudy vydala dne 24/11/14 rozhodnutí o pokácení celkem 22 stromů na svém katastru v období vegetačního klidu (1/11 až 31/3). Jde o přestárlé a poškozené stromy, z nichž některé hrozí zřícením. Namísto těchto stromů vysadí obec alejové dřeviny. Ty obec sází i průběžně jak v obci, tak podél cest ve svém katastru.

Dále následuje rozhodnutí č. j. 2014/01, jak bylo publikováno na oficiálním webu obce.

OBEC VŠESTUDY

Č. j.: 2014/ 01
Ve Všestudech dne 24. 11. 2014

R O Z H O D N U T Í

Výrok:
Obec Všestudy, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost zastupitele Jaroslava Horáka , za komisi veřejné zeleně v obci Všestudy ze dne 17.11.2014 o vydání povolení k pokácení 22 kusů stromů:
– 4x lípa srdčitá, na pozemku č. k. n. 282 – ostatní komunikace v katastrálním území Dušníky nad Vltavou
– 12x topol bílý, na pozemku č. k. n. 279/2 a 121/4 – ostatní komunikace v katastrálním území Dušníky nad Vltavou
– 6x topol bílý, na pozemku č. k. n. 79/7 – ostatní plocha v katastrálním území Všestudy u Veltrus
A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obec Všestudy

p o v o l u j e

pokácení 22 kusů stromů na pozemcích výše uvedených

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.listopadu do 31.března
2) Pokácení provede obec / žadatel/ na vlastní náklady prostřednictvím oprávněné firmy.
3) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
4) Platnost tohoto rozhodnutí končí 31. 3. 2016
5) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení).
B. Obec Všestudy podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

u k l á d á

žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny náhradní výsadbu v počtu 12 ks alejových dřevin (druh určí ing. arch. Jiří Hánl) na výše uvedených pozemcích
Termín náhradní výsadby je stanoven do 30. 11. 2016

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o silně poškozené a přestárlé neperspektivní stromy. Hrozí samovolný pád stromů na obecní komunikaci a veřejně přístupné plochy. Část stromů je určena k pokácení vzhledem k tomu, že se jedná o stromy náletové, které prorůstají do vysazených alejových lip. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.
Odvolací lhůta je 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.
Odvolání se podává dle § 86 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení k správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. Obec Všestudy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice rozhodnutí se štítky , , a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.