Další krok na cestě k zahájení těžby v Pískovně Dušníky

hlavní výkres návrhu změny č. 1 územního plánu obce VšestudyObec Všestudy připravuje projednání změny č. 1 územního plánu, která navazuje na proces započatý v červnu 2012. Tehdy změnu žádala ještě firma Unim, nyní už jde o záměr společnosti České štěrkopísky, která pískovnu od Unimu získala.

Změna č. 1 mění využití východní části obce, kde vymezuje plochy pro těžbu štěrkopísků. Celkem tak v záměru Z1/1 žádá o změnu využití 7,264 hektaru pozemků nyní vedených jako zemědělský půdní fond (ZPF) II, IV. a V. kategorie a v záměru Z1/2 o změnu využití 56,3502 hektaru z poloviny půdního fondu I. kategorie, zbytek pak II. a IV. kategorie.

Veřejné projednání se uskuteční 11/3/15 od 17.00 hod. na obecním úřadu Všestudy, návrh změny je k nahlédnutí na obecním úřadě od 28/1/15 do 18/3/15, což je také poslední termín k podání případných námitek.

Dále v textu následují podrobnější informace a odkazy na starší články týkající se Pískovny Dušníky a také veřejná vyhláška a odkaz na předložené dokumenty, jak byly zveřejněné na oficiálním webu obce 28/1/15.

O Pískovně Dušníky víme od června 2011

Firma České štěrkopísky informovala o záměru rozšířit těžbu, kterou převzala od firmy Unim, v červnu 2011. V březnu 2012 pak obec začala spolupracovat na změně územní plánu č. 1 v souvislosti s plánovaným rozšířením pískovny. Samotný záměr změny byl zveřejněn v červnu 2012. Tehdy popisoval záměr dotýkající se 89 hektarů pozemků v katastru obce Všestudy. O více než rok později – v srpnu 2013 – jsme se z dokumentů v rámci řízení EIA dozvěděli, že záměr investora je mnohem širší. Namísto 89 hektarů v žádosti o posouzení dopadu na životní prostředí představil pískovnu o celkovém rozsahu 285 hektarů (větší část z rozlohy v katastru Vojkovic) – viz náš tehdejší článek.

Všechny články na tomto webu týkající se Pískovny Dušníky najdete zde.


Následuje veřejná vyhláška:

 

OBECNÍ ÚŘAD VŠESTUDY

Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy, tel.: 315 781 185, IČ 00237311

Ve Všestudech dne 26. 1. 2015

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Hánl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Všestudy, příslušný k pořizování územního plánu obce podle §6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §52 stavebního zákona

veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud se bude konat dne

11. 3. 2015 v 17:00 hod. na Obecním úřadu Všestudy

Návrh Změny č. 1 územního plánu Všestud je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři sekretariátu Obecního úřadu Všestudy na tel. čísle 315 781 185, u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 nebo na www.vsestudy-obec.cz

v termínu od 28. 1. 2015 do 18. 3. 2015 (včetně)

Tímto veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud oznamujeme dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím a veřejnosti.
Námitky proti Změně č. 1 územního plánu Všestud mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Připomínky může uplatnit každý ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50 stavebního zákona) změněny.

K stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po veřejném projednání se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele: Obecní úřad Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce a určený zastupitel


Následují odkazy na zveřejněné dokumenty a plný text oznámení:
Textová část (dokument docx; 0,6 MB)
Výkres základního členění (pdf; 0,5 MB)
Výkres VPS a VPO (pdf; 0,5 MB)
Situace širších vztahů (obrázek png; 3,6 MB)
Koordinační výkres (pdf; 2 MB)
Hlavní výkres (pdf; 0,5 MB), obrázek (png; 0,4 MB)
Výkres předpokládaných záborů PF (pdf; 0,8 MB)

komentáře

komentáře