Usnesení a zápis 6/2014

Na svém posledním zasedání v loňském roce v pondělí 29/12/14 zastupitelé projednali všechny body dle programu, jehož nejdůležitější částí bylo schválení navrženého rozpočtu na rok 2015.

Dále v příspěvku najdete plné znění usnesení i kompletní zápis ze zasedání.


Usnesení č. 6 / 2014

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 29. 12. 2014 v 19.00 hod.

1.    Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
2.    Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015.
3.    Zastupitelstvo obce bere na vědomí ustavení inventarizační komise a zahájení inventarizace.

Ve Všestudech 29. 12. 2014


Zápis č. 6 / 2014

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 29. 12. 2014 v 19.00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek, Jaroslava Tůmová
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1.    Zahájení

Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Jaroslavu Tůmovou a Jaroslava Horáka.

Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Jaroslava Tůmová a Jaroslav Horák.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:

  1. Zahájení
  2. Rozpočtové opatření č. 2
  3. Schválení rozpočtu na rok 2015
  4. Diskuse
  5. Závěr

Má někdo jiný návrh?
Jan Kadeřábek navrhuje opravu čísla rozpočtového opatření na číslo 3, neboť rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na čtvrtém zasedání 6. 10. 2014.
Jaroslava Tůmová navrhuje zařadit do programu bod ustavení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce.

Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navržené opravy a doplněného bodu:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

2.    Rozpočtové opatření č. 3

Jaroslava Tůmová informovala o obsahu rozpočtového opatření, které se především týkalo vyúčtování prací na výstavbě kanalizace.

Kdo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

3.    Schválení rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn a zastupitelé byli s tímto návrhem včas seznámeni.

Dotaz Jany Trojanové: Co se skrývá pod výdaji na veřejnou zeleň?
Ing. arch. Jiří Hánl: Jednak veškerá péče o zeleň v katastru obce a jednak je tam i návrh částky na koupi nové čtyřkolky.

Kdo souhlasí, aby se obec Všestudy v  roce 2015 řídila tímto rozpočtem?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

4.    Ustavení inventarizační komise

Ing. arch. Jiří Hánl navrhuje ustavení inventarizační komise a zahájení inventarizace majetku obce ke konci ledna 2015. Do funkce předsedy inventarizační komise navrhuje ing. Radomíra Pedlika, za členy komise pak: Jaroslavu Tůmovou, Hanu Pavlinskou a Jana Kadeřábka.

Kdo souhlasí s ustavením inventarizační komise a jejím navrženým obsazením?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

5.    Diskuze

Vladimíra Holásková: Ohledně zeleně navrhuji svolat na jaře nějakou brigádu, aby ostrůvky zeleně nezarůstaly.
Ing. arch. Jiří Hánl: Obec se o obecní zeleň stará, někteří lidé sami pečují o zeleň, která je podél jejich pozemku. Snažíme se zajistit, aby obec vypadala dobře, a samozřejmě nám pomáhá, pokud to lidé dělají sami. Naštěstí s tím, jak se zeleň rozrostla, tak už je té péče potřeba jen poměrně málo.

O zeleň v obci pečuje především pan  Mazurčák, kterého obec najímá jako živnostníka. Nicméně rádi využijeme i služeb někoho dalšího, kdo by měl zájem za stejných  podmínek část péče o obecní zeleň převzít. Může to být např. i na dohodu o provedení práce.

Vladimíra Holásková: Před mým domem je u parkovacího stání na vozovce hluboká prohlubeň, kde při dešti zůstává voda. Dá se s tím něco udělat?
Ing. arch. Jiří Hánl:  Jde o silnici třetí třídy, která je ve správě kraje a žádné jednoduché a levné řešení bohužel nemáme. Obec pravidelně kraj žádá o rekonstrukci celé silnice.

Ing. arch. Jiří Hánl připomněl, že před několika lety obec navrhla pojmenovat ulice v obci – neoficiálně – to kvůli tomu, aby si obyvatelé nemuseli měnit občanské průkazky. Nyní bychom rádi pokročili a rozmístili smaltované cedule – celkové náklady jsou zhruba 30 tisíc korun. Současně s tím chceme zpracovat i orientační plán obce se zvýrazněnými čísly popisným. Plán bude umístěn na dvou místech: u autobusové zastávky, druhá u obecního úřadu.

Vladimíra Holásková: V uličce od kontejnerů k hospodě praská zeď. Budete s tím něco dělat?
Ing. arch. Jiří Hánl: Popínavá vistárie už se tam uchytila, takže ji můžeme prořezat a majitele vyzveme k opravě zdi. Budeme se také v této uličce snažit omladit túje.

Jana Trojanová: Budeme mít v obci nový kontejner na železný odpad, jak ukládá nová vyhláška?
Ing. arch. Jiří Hánl: U obcí naší velikosti je povolené provádět sběr v pravidelných intervalech. Ohledně bioodpadu se chceme dohodnout s místními zemědělci, aby obyvatelé mohli bioodpad dávat na jejich kompostárnu.
Větve do tloušťky prstu a další bioodpad, který rychle zetlí, je možné vozit na kompostárnu pod sušárnou za dálnicí, která patří ing. Petru Hurdíkovi, obec s ním tuto možnost už v minulosti projednala a má to povolené, pokud tam budou lidé ukládat opravdu jen bioodpad.

6.    Závěr

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Jaroslava Tůmová a Jaroslav Horák

Ve Všestudech 29. 12. 2014

komentáře

komentáře