Usnesení a zápis 2/2015

150408-Vsestudy-zasedaniDruhé zasedání zastupitelstva obce Všestudy ve středu 8/4/15 se věnovalo zejména kanalizaci, resp. schválení návrhu smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod. Ta mimo jiné stanovila také poplatky za kanalizaci, tzv. stočné. Zastupitelé rozhodli, že obyvatelé obce budou platit paušální sazbu za každého obyvatele domácnosti ve výši 1295 Kč/ rok na osobu (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. se počítá s 35 m3 na osobu a rok). Stočné tak vychází na 37 Kč/m3, což je jedna z nejnižších sazeb v ČR. Právnické subjekty v obci napojené na kanalizaci, jako je OU, DD, sportovci, hospoda, které prokazatelně nemají jiný zdroj než vodu z veřejného vodovodu, budou platit cenu za kubík podle údajů z vodoměrů. Platit se bude vždy ve dvou splátkách v dubnu a říjnu každého roku, první platba na rok 2015 je splatná ke konci června 2015.

Starosta obce Jiří Hánl také informoval o nutnosti zajistit likvidaci bioodpadu. Svozová služba tak nesmí vyvézt popelnici, pokud je v ní bioodpad. Protože však většina obyvatel má vlastní kompost, není potřeba tak velká. Obec domluvila možnosti odvézt bioodpad na kompostárnu firmy Ageko za dálnicí, kam se však nesmí dávat zbytky jídla.

Kromě toho zastupitelé schválili žádost obce o dotaci na vybudování mateřské školky v budově úřadu. V rámci diskuze pak starosta informoval o postupné instalaci označení ulic v obci. Názvy jsou nicméně neoficiální, protože jinak by si obyvatelé museli měnit své doklady.

Dále v příspěvku najdete plné znění usnesení i kompletní zápis ze zasedání.


 

Usnesení č. 2 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 8. 4. 2015 v 19.00 hod.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace, kterou uzavírá obec se zástupci majitelů připojovaných nemovitostí.

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci spolufinancování projektu Všestudy – tlaková kanalizace.

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 1.

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s možností, aby občané odváželi bioodpad, který nemohou sami zpracovat, na kompostárnu firmy Ageko pod sušárnou u dálnice.

5. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Mateřskou školu z programu FROM.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka
Ve Všestudech 8. 4. 2015


Zápis č. 2 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 8. 4. 2015 v 19.00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik,
Karel Šimek, Jaroslava Tůmová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Jaroslava Horáka a Ing. Radomíra Pedlika.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Jaroslav Horák a Ing. Radomír Pedlik.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:
1. Zahájení
2. Schválení „Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace“
3. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci na Mateřskou školu z programu FROM
4. Závěr
Má někdo jiný návrh?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnění bodu Souhlas s podáním žádosti o dotaci spolufinancování projektu Všestudy – tlaková kanalizace
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnění o bod Rozpočtové opatření č. 1.
Ing. Arch. Jiří Hánl navrhuje bod: Stanovení způsobu likvidace bioodpadu v obci.
Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navrženého programu s doplněnými body:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

2. Schválení „Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace“
Ing. arch. Jiří Hánl: S administrátorem dotace a panem Bulvou jsme připravili smlouvy, které je potřeba mít k provozování kanalizace. Občanů se zejména týká smlouva, která je nutná pro každé čp, které chce být napojeno na kanalizaci. Budeme počítat s tím, že za jedno čp bude smlouvu podepisovat jeden zástupce i v případě, kdy je více spoluvlastníků.
Princip byl stanoven tak, že právnické subjekty, jako je OU, DD, sportovci, hospoda, které prokazatelně nemají jiný zdroj než vodu z veřejného vodovodu, budou podle vodoměrů. Občané, kteří vesměs mají možnost využívat jiný zdroj vody, budou za stočné platit paušálně. Paušální sazba je nastavena podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. 35 m3 na osobu a rok, cca 96 litrů na osobu a den. Druhý ukazatel pro cenu stočného je cena za m3 odváděné splaškové vody. Obec je vázána finanční analýzou, která byla součástí žádosti o dotaci. Analýza byla provedena v roce 2012, po indexaci a dotazu na státním fondy životního prostředí můžeme tuto cenu snížit maximálně o 10 procent, co jsme udělali a vyšla nám cena 37 Kč/m3. Ročně tak vychází poplatek za odvádění a čištění odpadních vod na 1295 Kč na osobu. Máme ceny na úrovni Kaučuku, což v okolních obcích nebývá. V okolí jsou i obce, kde mají stočné i na úrovni 110 Kč/m3. V Kralupech vodárny účtují 40 Kč/m3.
K této smlouvě budou připojené dvě přílohy, domovní řád k provozu čerpací stanice, kde se specifikují, co se smí a nesmí vypouštět. Ne vše jde na vrub záruky či majitele a provozovatele kanalizace.
Druhou přílohou bude čestné prohlášení občanů. Nebudeme to brát podle toho, kdo je vlastníkem, ale podle toho, kdo se zde skutečně trvale zdržuje. Má-li zde někdo trvalý pobyt a nezdržuje se zde, tak platit nemusí, naopak jsou zde osoby, které zde hlášené nejsou, ale celoročně se zde zdržují. Počet obyvatel bude možné jednou ročně upravovat.
V případě objektů využívaných k rekreačním účelům budou jejich majitelé platit na základě čestného prohlášení polovinu paušální částky.
Letošní rok je zkušební, kdy zjistíme, jak na tom jsme, a uvidíme, kolik odpadních vod odvádíme, protože na čerpací stanici Všestudy u bývalého kravína je indukční průtokoměr, který ukáže celkové množství. Toto budeme moci porovnat s údaji od vodáren.
Bazény se do odpadu nesmí vypouštět.
Na kanalizaci není možné napojit svod dešťových vod, kterých je poměrně hodně. Za každý kubík odpadních vod platíme za vyčištění, náklady by tak velmi vzrostly. Proto je svod dešťových vod do kanalizace pod pohrůžkou sankcí zakázán.
S panem Trpkou (ohledně čerpadla, příp. jeho výměny) a panem Janíčkem (kvůli elektroinstalaci) jsme se domluvili, že budou zajišťovat prvotní servis v případě poruch. Proto jsou i uvedeni ve smlouvě. Chtěl bych, aby současně byly u každého čp. při spouštění kanalizačního čerpadla do provozu.
Zítra bude kolaudace, pak musíme počkat do vydání kolaudačního rozhodnutí, následně podepíšeme servisní smlouvu a zveřejníme informaci, že je možné začít se připojovat.
Fungovat to bude, je to odzkoušené, nicméně musíme počkat na vyřízení všech formalit.
Servis – vyplývá z přílohy č. 1, kde je napsáno, jak často je třeba čerpalo čistit, aspoň jednou či dvakrát do roka by to mělo být kontrolováno z naší strany, aby se nestalo, že dojde k poškození čerpadla.
Ve smlouvě je také obsažena informace o nájmu, po skončení udržitelnosti projektu, která je stanovena na deset let, po tu dobu musí být obec vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Poté je možné řady převést nebo prodat případnému zájemci za symbolickou částku 100 Kč.

otázka p. Smolík: Pokud podepíšeme smlouvu s obcí, kdy se můžeme připojit?
Ing. arch. Jiří Hánl: Jakmile budeme mít všechny formality vyřízené, dáme vědět a následně je možné se připojit. Není povinnost, aby u zprovoznění byli zástupci obce nebo určené osoby. Nicméně bude lepší domluvit termín spuštění, aby tyto osoby mohli uživatele na místě seznámit s funkčností čerpadla.
Pokud by se někdo nepřipojil, případně by nedodržoval smlouvu, museli bychom ho odpojit. V takovém případě vzniká povinnost dokazovat průkazně likvidaci odpadních vod. Dosud jsme nic takového nedělali. Je zde jen jediný objekt, který přípojku nemá, majitele dopisem vyzveme, aby nám dokladoval likvidaci odpadních vod. Tam, kde je možnost se napojit, tam se vyžaduje prokazování ekologické likvidace.
Máme tady tři rezervní čerpadla, která bude možné použít v případě poruchy.

Jaroslav Horák: Rád bych upozornil na poznatek z jiné obce: lidé si tam na vývod do kanalizace nasadí koleno, aby splašky nešly přímo na čerpadlo, ale mimo, takže se čerpadlo tolik nezanášelo. Jde o nátok, tedy opatření na straně uživatele.

Hana Pavlinská: Je možné do doby, než bude provedeno napojení z domu, připojit čerpadlo ze stávající žumpy?
Ing. arch. Jiří Hánl: Tohle možné není. Použitá čerpadla jsou připravena na provoz v řádech minut, kdyby čerpadlo jelo delší dobu, hrozilo by jeho spálení. Předpokládá se, že čerpadlo bude fungovat v průměru 12 minut denně.
Životnost čerpadel při běžném zacházení klidně 15 let.

otázka p. Votava: Je možné vypouštět tam i prostředek na čištění potrubí?
Ing. arch. Jiří Hánl: V malém množství určeném pro použití v domácnosti to možné je.

Ing. arch. Jiří Hánl: Co se týče placení, bude možné platit na dvě splátky: v dubnu a říjnu. Je možné to sloučit. Platí se předem, první platba bude v dubnu, příp. v květnu, po podpisu smlouvy.
Smlouva bude zveřejněna na úřední desce i na webu. Ceny se budou upravovat podle inflace, budeme to vyhlašovat obecně závaznou vyhlášku.

Kdo je pro schválení navrhovaných smluv?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

3. Souhlas s podáním žádosti o dotaci spolufinancování projektu Všestudy – tlaková kanalizace
Ing. arch. Jiří Hánl: Možnost požádat na kraji o spolufinancování kanalizace na částku, která dosud nebyla vyfakturována, kde o částku zhruba osm milionu, naše účast činí 20 procent, každá částka by obci pomohla.
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

4. Rozpočtové opatření č. 1.
Jaroslava Tůmová: Jde o úpravy k vyrovnání rozpočtu ke konci března. Navýšení příjmů i výdajů o částku 53 tis. Kč – viz. příloha.
Kdo souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 1?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

5. Způsob likvidace bioodpadu v obci.
Ing. arch. Jiří Hánl informuje, že od 1. 1. 2015 platí opatření o nutnosti likvidovat v obci bioodpad. Pokud svozová služba v popelnici zjistí bioodpad, mají povinnost popelnici nevyvézt. Jsme na vesnici, kde má každý vlastní kompost. Pokud jej nikdo nemá, může využít možnosti odvézt bioodpad na kompostárnu firmy Ageko za dálnicí. Nesmí se tam dávat zbytky jídla.
Přijde nám zbytečné pořizovat speciální popelnice na bioodpad a zjišťovat jejich svoz.
Zveřejníme ještě informaci o tom, co do bioodpadu patří, a co nikoliv.
Kdo souhlasí s tímto způsobem likvidace bioodpadu na území naší obce?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

6. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci na Mateřskou školu z programu FROM
Ing. arch. Jiří Hánl: Jde o druhý pokus o získání dotace.
Kdo souhlasí, aby obec Všestudy podala žádost o dotaci na Mateřskou školu z programu FROM?
pro 7 / proti 0 / zdržel se

7. Diskuze
Ing. arch. Jiří Hánl informuje, že se obec rozhodla označit ulice, jde o neoficiální označení, abychom kvůli tomu nemuseli měnit osobní doklady. Také proto jsou cedule v jiné než červené barvě, jsou zelené. Po dohodě s občany umístíme cedule na domech či plotech, kde se nedohodneme, tam je umístíme na stožár či jiné vhodné zařízení.
Rádi bychom cedule umisťovali ve směru od Veltrus, tedy ze směru, odkud přijíždí většina návštěvníků. Pokud to ale majitel neumožní, pokusíme se to dát na druhou stranu. Budeme se snažit vyhnout tomu, abychom cedule dávali na sloupky.

Nově vyasfaltovaná silnice, budeme se snažit to uchránit, aby to těžké vozy neponičily. Popeláři v místech, kde jsou zábrany, odpad nevyvezou, nicméně přijedou v pátek.

Jaroslava Tůmová: Domov důchodců zve občany na besedu s hendikepovanou sportovkyní 24. dubna

Další dotazy nepadly.

8. Závěr
Ing. arch. Jiří Hánl: Děkuji za hojnou návštěvu.

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Jaroslav Horák a Ing. Radomír Pedlik
Ve Všestudech 8. 4. 2015

komentáře

komentáře