Změna č. 1 územního plánu Všestud

hlavní výkres návrhu změny č. 1 územního plánu obce VšestudyNa zasedání dne 10/6/15 schválili zastupitelé mimo jiné změnu č. 1 územního plánu Všestud, která řeší prostor pro těžbu štěrkopísku v chystané pískovně Dušníky.

Změna byla podrobněji popsána 29/1/15, kdy byl návrh změny územního plánu zveřejněn a bylo svoláno veřejné projednání.

Dále v příspěvku najdete plné znění veřejné vyhlášky.


OBEC VŠESTUDY
Všestudy, čp. 7, 277 46 p. Veltrusy, tel.: 315 781 185, IČ 00237311

Ve Všestudech dne 15. 6. 2015

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Hánl

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 1/2015, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu Všestud

Zastupitelstvo obce Všestudy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona usnesením zastupitelstva obce č. 3/2015 ze dne 10. 6. 2015

vydává Změnu č. 1 územního plánu Všestud,

která je vytvořena jako reálně naplnitelná a cíleně reagující na místní problematiku v současných podmínkách.

Změna č. 1 územního plánu Všestud je rozdělena do dvou částí:

I. Výroková část Změny č. 1 územního plánu Všestud se skládá z textové a z grafické části. Grafickou část tvoří Výkres základního členění v měřítku 1:5000, Hlavní výkres změny č. 1 v měřítku 1:5000, Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací v měřítku 1:5000.

II. Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Všestud obsahuje textovou i grafickou část. Grafickou část tvoří Koordinační výkres v měřítku 1: 5000, Situace širších vztahů v měřítku 1:25000 a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5000.

Jelikož není možné dokument vzhledem k jeho rozsahu vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, je úplné znění Změny č. 1 územního plánu Všestud k nahlédnutí:

  • u pořizovatele, tj. na Obecním úřadě Všestudy v kanceláři starosty
  • veřejná vyhláška je současně zveřejněna v elektronické podobě po dobu 15-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele, na internetové adrese www.vsestudy-obec.cz

Poučení
Proti Změně č. 1 územního plánu Všestud vydávané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.: dne  30. 6. 2015

Jaroslava Tůmová, místostarostka obce
Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce

Vyvěšeno dne: 15. 6. 2015

komentáře

komentáře