Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2015

Vsestudy-obecni_pozemkyNová vyhláška o místních poplatcích stanovuje sazby za užívání veřejných prostranství a připojuje mapku pozemků v majetku obce, kterých se poplatky týkají. Za neoprávněný zábor se tak účtuje částka 10 Kč za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den.

Ti, kdo nyní využívají některý z obecních pozemků a nemají jeho užití podložené smlouvou, by se proto měli s obcí domluvit na pronájmu či řešení daného stavu. Pokud tak neučiní, obec bude za užívání pozemků účtovat částku dle vyhlášky.

Nová vyhláška přitom zachovává výši poplatků ze psů i poplatky za sběr komunálních odpadů, které nadále platí podle vyhlášky 1/2012 (zcela se přitom ruší vyhláška 1/2007). Novou vyhlášku schválili zastupitelé na veřejném zasedání 7/9/15. Vyhláška nabyla účinnosti dnem schválení, tedy 7/9/15.

Úplné znění vyhlášky a mapky s vyznačením obecních pozemků najdete dále v článku.


 

OBEC VŠESTUDY
Obecně závazná vyhláška obce Všestudy č. 1/2015
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Všestudy schvaluje a vydává dne 7. 9. 2015 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1

1) Obec Všestudy zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů (pozn. 1)
b) poplatek za užívání veřejného prostranství (pozn. 2)
c) poplatek ze vstupného (pozn. 3)

2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Všestudy (správce poplatků).

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde -li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona (pozn. 4). Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3
Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:

a) za prvního psa 90,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-Kč

Čl. 4
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je osoba, která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Čl. 5
Splatnost poplatku ze psů

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 1. března každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 17:00 do 20:00 hod nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 1. březnu příslušného kalendářního roku, je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 6
Veřejné prostranství
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 7
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit účel, předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde -li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 8
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-Kč,
c) za provádění výkopových prací 10,-Kč,
d) za umístění stavebního zařízení 5,-Kč,
e) za umístění reklamního zařízení 10,-Kč,
f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 5,-Kč,
g) za umístění skládek 5,-Kč,
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,-Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,-Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,-Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč,
m) za neoprávněný zábor (zaplocení) veřejného prostranství nebo pozemku v majetku obce 10,-Kč

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství lze rovněž v dále uvedených případech uhradit paušální částkou, a to:
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro

osobní automobil do 10 m2 1.000,-Kč/rok
nákladní automobil nad 10 m2 2.000,-Kč/rok
nákladní automobil nad 20 m2 3.000,-Kč/rok.

3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 9
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 17:00 do 20:00 hod nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.
při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

a) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného
kalendářního roku, popř. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, vznikla -li poplatková povinnost během kalendářního roku.
c) poplatek za neoprávněný zábor bude vyměřen obcí. Poplatek bude stanoven od doby zjištění neoprávněného záboru do doby jeho skončení, čímž se rozumí odstranění zaplocení předmětného pozemku.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného

Čl. 10
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku pořádání akce a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ , jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného
obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

4) Povinnosti stanovené v odst. 1) až 3) se vztahují i na poplatníky, jimiž pořádané akce jsou od poplatku ze vstupného osvobozeny.

Čl. 11
Sazba poplatku ze vstupného
Sazba poplatku ze vstupného z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

a) taneční kurzy a kurzy společenské výchovy 15 %
b) výstavy, vernisáže, galerie 10 %
c) diskotéky, taneční zábavy, plesy, společenské večery s tancem a akce obdobného charakteru 15 %
d) prodejní akce (burzy, tržiště, aukce) 20 %
e) sportovní akce 10 %.

Čl. 12
Osvobození od poplatku ze vstupného
Od poplatku ze vstupného jsou nad rámec ust. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny:

a) sportovní akce pořádané místními sportovními a společenskými organizacemi
c) maturitní plesy
d) sportovní akce určené mládeži a dětem.

Čl. 13
Splatnost poplatku ze vstupného
Poplatek ze vstupného je splatný do 14 dnů ode dne pořádání akce v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Všestudy ve dnech pondělí a středa od 17:00 do 20:00 hod. nebo převodem na běžný účet u České spořitelny Kralupy nad Vltavou č.ú. 0460041399/0800.

Oddíl V.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 14
Přechodné ustanovení
Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Všestudy č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ze dne 21. 12. 2012 zůstávají nedotčeny a posuzují se podle této obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních předpisů.

Čl. 15
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Všestudy:
– č. 1/2007 o místních poplatcích, ze dne 19. 12. 2007

Čl. 16
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení tj. 7. 9. 2015.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka

poznámky:
(1) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(2) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(3) § 6 zákona č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(4) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Všestudy č. 1/2015 o místních poplatcích

Mapa veřejných prostranství, za jejichž užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejných prostranství:

Všestudy

Vsestudy-obecni_pozemky

 

 

Dušníky nad Vltavou

Dusniky-obecni_pozemky

 

Všestudy – větší detail

Vsestudy-obecni_pozemky-detail

 

komentáře

komentáře