Usnesení a zápis 3/2015

Na třetím zasedání zastupitelstva dne 10/6/15 bylo přítomno šest zastupitelů. Schválili změnu územního plánu č. 1, která se připravovala kvůli plánované pískovně. V dalším bodu schválili dodatek ke smlouvě s firmou Zepris, která v obci budovala kanalizaci a oprávněné změny si vyžádaly navýšení rozpočtu o 1,3 milionu korun. Bez výhrad přijali závěrečný účet obce a bez oprav účetní závěrku. Rozpočtové opatření tentokrát navyšovalo příjmy obce za provoz kanalizace.  V souvislosti s novelou nařízení vlády se zvýšily horní hranice odměn zastupitelů. Neuvolnění zastupitelé Všestud odhlasovali, že zachovají původní výši odměn.


 

Usnesení č. 3 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10. 6. 2015 v 19.00 hod.
Zastupitelstvo obce Všestudy:

A) Bere na vědomí
A1. Předkládací zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud, uvedenou v příloze tohoto usnesení,
A2. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud byla uplatněna 1 námitka dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona),
A3. sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud byly uplatněny připomínky právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
A4. sdělení pořizovatele, že na základě stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který vydal stanovisko podle zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, byly podmínky zahrnuty do výkresové a textové části Změny č. 1 územního plánu Všestud, popř. budou uplatněny v územním a stavebním řízení.

B) Rozhodlo o námitce
N 01 – Stanislav Nedbal, Všestudy 4 ze dne 16. 3. 2015
Citace: „Na mapové příloze č. 1 uvádíte budoucí těžební prostor (hnědá barva), který neodpovídá přehledu pozemků na str. 28, třetina pozemků podle mého názoru chybí. Na seznamu jsou uvedeny pouze pozemky některé. Z tohoto důvodu se vás dotazuji, proč některé pozemky na str. 28 nejsou uvedeny. Pozemky neuvedené na str. 28 by měly být v mapové příloze č. 1 označeny bíle. Ptám se, proč nejsou? Pracovník zpracovávající projektovou dokumentaci jistě postupoval dle zadání Obce Všestudy. Ptám se, zda při zadávání dokumentace nebylo postupováno selektivním způsobem?“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: V době zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud byly jako mapový podklad použity v té době platné katastrální mapy, kde část pozemků byla vedena dle pozemkového katastru – tyto pozemky nebyly ve výčtu uvedeny. V současné době, kdy proběhla digitalizace katastrálního území, jsou k dispozici již nové katastrální mapy. Tyto mapy budou jednou z vrstev v grafické části a výčet pozemků bude doplněn podle nových katastrálních map – z tohoto podkladu bude jasné, které pozemky vyznačené v grafické části jsou součástí prováděné změny, a jejich výčet bude uveden v textové části.

C) Ověřilo
návrh Změny č. 1 územního plánu Všestud podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a konstatuje, že
– není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
– není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje vydanými Krajským úřadem Středočeského kraje,
– není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo v předkládací zprávě a dokumentaci Změny č. 1 územního plánu Všestud.

D) Vydává
Změnu č. 1 územního plánu Všestud (zhotovitel Ing. arch. Ladislav Komrska, autorizovaný architekt) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako Opatření obecné povahy č. 1/2015 uvedené v příloze tohoto usnesení.

E) Ukládá starostovi
E1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Změnu č. 1 územního plánu Všestud v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost,
E2. poskytnout Opatření obecné povahy č. 1/2015 – dokumentaci Změny č. 1 územního plánu Všestud opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje,
E3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 1 územního plánu Všestud a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu,
E4. zpracovat registrační list Změny č. 1 územního plánu Všestud a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti,
E5. zabezpečit archivování úplného elaborátu Změny č. 1 územního plánu Všestud včetně dokladů a písemností dokládajících proces pořizování.

Příloha usnesení ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
– Opatření obecné povahy č. 1/2015 zastupitelstva obce Všestudy včetně dokumentace Změny č. 1 územního plánu Všestud

Přílohy usnesení k nahlédnutí pouze na obecním úřadu:
– Předkládací zpráva o projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Všestud
Zpracovali a zastupitelstvu obce předkládají:
Ing. Renata Perglerová – pořizovatelka na základě mandátní smlouvy
Ing. arch. Jiří Hánl – starosta obce a určený zastupitel

F) Souhlasí
s účetní uzávěrkou za rok 2014
souhlasí s celoročním hospodařením obce – bez výhrad
s rozpočtovým opatřením č. 2
s dodatkem č. 1 ke smlouvě s firmou Zepris

G) Bere na vědomí
Úpravu odměn neuvolněných zastupitelů – nebudou se zvyšovat

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka


 

Zápis č. 3 / 2015

ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 10. 6. 2015 v 19.00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Jaroslava Tůmová
Karel Šimek se omluvil.
Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1.    Zahájení
Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 6 členů, Karel Šimek se předem omluvil, je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Hanu Pavlinskou a Ing. Radomíra Pedlika.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Hana Pavlinská a Ing. Radomír Pedlik.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.
Pro dnešní jednání byl navržen tento program:

  1. Zahájení
  2. Vydání Změny č. 1 územního plánu Všestud včetně rozhodnutí o námitkách
  3. Dodatek ke smlouvě s firmou Zepris
  4. Schválení Závěrečného účtu obce, Výsledku přezkoumání hospodaření obce a účetní uzávěrky
  5. Závěr

Má někdo jiný návrh?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnění o bod Schválení rozpočtového opatření č. 2.
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnění o bod Navýšení odměn zastupitelů podle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 16. března 2015.
Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navrženého programu s doplněnými body:
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

2. Vydání Změny č. 1 územního plánu Všestud včetně rozhodnutí o námitkách
Ing. arch. Jiří Hánl: Jedná se o pískovnu za dálnicí, prostor pro těžbu. Bylo několik námitek, které vesměs vycházely z nepochopení. Námitky jsme všem zúčastněným rozeslali. Do 30 dnů od schválení změny na námitky odpovíme.
Kdo je pro schválení Změny č. 1 územního plánu Všestud?
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

3.    Dodatek ke smlouvě s firmou Zepris
Ing. arch. Jiří Hánl: Dodatek ke smlouvě s firmou Zepris, která v obci budovala kanalizaci, zahrnuje čtyři menší a jednu větší změnu. Oprávněné změny si vyžádaly navýšení celkové ceny zhruba o 1,3 mil. korun včetně DPH
Vše se čerpá z rezervy, takže obec se na tomto navýšení nákladů podílí deseti procenty.
Kdo souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Zepris?
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

4.    Schválení Závěrečného účtu obce, Výsledku přezkoumání hospodaření obce a účetní uzávěrky.
Jaroslava Tůmová: Kontrola proběhla 15. dubna 2015 a kontrolovali období od ledna do prosince 2014. Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2015 a Výsledek přezkoumání hospodaření obce a účetní uzávěrky byl s předstihem řádně vyvěšen a zájemci se s ním tak mohli seznámit. Kontrola nezjistila žádné chyby ani nedostatky.
Kdo souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2015 „bez výhrad“?
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0
Kdo souhlasí s účetní uzávěrkou „bez oprav“?
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

5.    Rozpočtové opatření č. 2.
Jaroslava Tůmová: Jde o úpravy k vyrovnání rozpočtu ke konci března. Navýšení příjmů, především o předpokládané příjmy za provoz kanalizace, celkem jde o 447 tisíc Kč. Došlo i k navýšení výdajů, a to o částku 9 tis. Kč –  celkově se zvyšují příjmy o 447 tis a výdaje o 9 tis viz. příloha.
Kdo souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 2?
pro 6 / proti 0 / zdržel se 0

6.    Navýšení odměn zastupitelů podle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 16. března 2015.
Jaroslava Tůmová: Vláda na svém zasedání dne 16. března 2015 přijala novelu svého nařízení č. 37/2015 Sb., které navyšuje částky měsíčních odměn za výkon funkce uvolněných zastupitelů a maximální možné odměny neuvolněných zastupitelů o 3,5 procenta s účinností od 1. dubna 2015.
Navrhuji, abychom v případě neuvolněných členů zastupitelstva a jejich funkcí odměny nenavyšovali.
Kdo souhlasí s návrhem?
pro 5 / proti 1 / zdržel se 0

7.    Diskuze
Ing. arch. Jiří Hánl poděkoval členům SK Viktoria Všestudy a dalším dobrovolníkům za dobře připravený a zajímavý program na Dětském dnu, který se uskutečnil v neděli 7. června 2015 na fotbalovém hřišti. Obec se na zajištění atrakce podílela částkou 5 tisíc Kč.

Jan Kadeřábek informuje o recesistickém cyklozávodu Žabincový prolog, který se v obci pojede v sobotu 13. června 2015 od 10 hodin. Současně žádá obyvatele domů v ulicích v bloku kolem obecního úřadu, aby po dobu závodu pokud možno neparkovali na ulici. Předem za tuto pomoc i hojnou účast děkuje.

pí. Johanidesová Jak to vypadá s mateřskou školkou?
Ing. arch. Jiří Hánl informoval o tom, že obec podala žádost o grant z programu FROM Středočeského kraje, nicméně výsledek bude znám až v září 2015. Žádali jsme o zhruba čtyři miliony korun.

Další dotazy ani připomínky nepadly.

8.    Závěr
Ing. arch. Jiří Hánl: Děkuji občanům za návštěvu.

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Hana Pavlinská a Ing. Radomír Pedlik
Ve Všestudech 10. 6. 2015

komentáře

komentáře