Usnesení a zápis 4/2015

Čtvrté zasedání zastupitelstva proběhlo v pondělí 7/9/15 a zastupitelé na něm schválili novou vyhlášku o místních poplatcích (psali jsme 12/9/15) a také smlouvy týkající se provozu tlakové kanalizace v obci Všestudy. Kromě celého zastupitelstva na zasedání přišla jedna občanka obce.

Dále následuje úplné znění usnesení i zápisu.


Usnesení č. 4 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 7. 9. 2015 v 19.00 hod.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít smlouvu s firmou Ageko z Dušník nad Vltavou umožňující občanům obce zdarma ukládat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) z domácností na skládku firmy Ageko za dálnicí pod sušárnou.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích a ruší vyhlášku stávající

3. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazních smluv na zajištění provozování tlakové kanalizace obce Všestudy s osobami, které zajistí provoz kanalizace po technické stránce a poskytnou základní servis a služby spojené s provozem kanalizace.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Ve Všestudech 7. 9. 2015


 

Zápis č. 4 / 2015
ze zasedání zastupitelstva obce Všestudy konaného dne 7. 9. 2015 v 19.00 hod.

Přítomní zastupitelé:
Ing. arch. Jiří Hánl, Jaroslav Horák, Jan Kadeřábek, Hana Pavlinská, Ing. Radomír Pedlik, Karel Šimek,
Jaroslava Tůmová

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

1. Zahájení
Veřejné zasedání bylo řádně a včas svoláno. Za přítomnosti 7 členů je jednání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Starosta určuje zapisovatelem Jana Kadeřábka a navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu Jaroslav Horák a Karel Šimek.
Jiný návrh nebyl podán a bylo hlasováno:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0
Ověřovateli dnešního zápisu byli zvoleni Jaroslav Horák a Karel Šimek.

Zápis z předchozího veřejného zasedání je k nahlédnutí.

Pro dnešní jednání byl navržen tento program:

1. Zahájení
2. Smlouva o likvidaci bioodpadů
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a zrušení vyhlášky stávající
4. Schválení příkazních smluv na zajištění provozování TK obce Všestudy
5. Závěr

Má někdo jiný návrh?
Jaroslava Tůmová navrhuje doplnění o bod Schválení rozpočtového opatření č. 3.
Zastupitelé následně hlasovali pro projednání bodů programu dle navrženého programu s doplněným bodem:
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

2. Smlouva o likvidaci bioodpadů
Ing. arch. Jiří Hánl: Obec chce uzavřít smlouvu s firmou Ageko z Dušník nad Vltavou, aby občané obce mohli ukládat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) z domácností na skládku firmy Ageko za dálnicí pod sušárnou. Dle smlouvy toto firma Ageko umožní obci a jejím občanům zdarma.
Kdo je pro uzavření smlouvy o likvidaci bioodpadů?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

3. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a zrušení vyhlášky stávající
Ing. arch. Jiří Hánl: Nová obecně závazná vyhláška o místních odpadcích vychází z dosavadní vyhlášky. Nově se ve vyhlášce objevuje zpoplatnění neoprávněně užívaných pozemků v majetku obce.

Kdo souhlasí se zněním nové vyhlášky o místních poplatcích?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

4. Schválení příkazních smluv na zajištění provozování TK obce Všestudy
Ing. arch. Jiří Hánl: Obec jako provozovatel tlakové kanalizace musí mít smlouvy s osobami, které zajistí provoz kanalizace po technické stránce a poskytnou základní servis a služby spojené s provozem kanalizace. Uzavření smluv bylo předjednáno s pány Janíčkem a Trpkou, kteří v rámci smlouvy za své služby dostanou odměnu ve výši 500 Kč měsíčně, a s panem Bulvou, ten za své služby dostane odměnu ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna se vypočítává od zahájení provozu kanalizace, tedy od dubna 2015.
Kdo souhlasí se zněním příkazních smluv na zajištění provozu TK obce Všestudy?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

5. Rozpočtové opatření č. 3.
Jaroslava Tůmová: Jde o úpravy rozpočtu v souvislosti s vyúčtováním dotací a dalších příjmů a nákladů. Úprava zvyšuje příjmy obce o 437 tisíc korun a výdaje 725 tisíc korun.
Kdo souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 3?
pro 7 / proti 0 / zdržel se 0

6. Diskuze
Helena Šarochová: Proč obec uzavírá smlouvu o bioodpadech.
Ing. arch. Jiří Hánl: Do popelnic nepatří bioodpad, svozová firma nemusí vyvézt popelnici, která obsahuje bioodpad. Obec proto uzavírá smlouvu o biologicky rozložitelný komunální opa (BRKO).

Další dotazy ani připomínky nepadly.

7. Závěr
Ing. arch. Jiří Hánl: Děkuji zastupitelům a jedné občance za účast.

Zapsal: Jan Kadeřábek
Ověřili: Jaroslav Horák a Karel Šimek

Ve Všestudech 7. 9. 2015

komentáře

komentáře