Návrh rozpočtu na rok 2017

Jako obvykle se i poslední veřejné zasedání na konci roku, konkrétně ve středu 28/12/16 bude zabývat návrhem rozpočtu na následující rok. Ten počítá s téměř třímilionovým schodkem, do kterého se promítnou zejména výdaje pojené s budováním mateřské školy a rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Schodek pokryje obec z nastřádaných přebytků předchozích let.

Podrobnější informace o hospodaření obce včetně dalších dokladů najdete na stránce obce Všestudy na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Dále následuje tabulka se srovnáním návrhů rozpočtu za poslední tři roky.

 

příjmy závěrečný účet za rok 2015 návrh rozpočtu na rok 2016 návrh rozpočtu na rok 2017
Daňové příjmy a transfery 9 446 107 7 448 800 4 710 200
Pitná voda 100 100 100
ČOV 0 375 000 0
Veřejné osvětlení 0 0 380 000
Pohřebnictví 0 6 000 0
Územní plánování, územní rozvoj 0 0 0
Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000 20 000 21 000
Sociální péče 0 0 0
Činnost místní správy 105 500 113 500 111 500
Příjmy z finančních operací 10 000 1 500 1 000
Finanční vypořádání minulých let 0 0 0
Celkem 9 581 707 7 964 900 5 223 800
výdaje závěrečný účet za rok 2015 návrh rozpočtu na rok 2016 návrh rozpočtu na rok 2017
doprava 130 000 130 000 200 000
pitná voda 500 500 2 500
ČOV 8 015 000 301 000 784 000
předškolní zařízení a základní školy 25 000 9 430 000 4 540 000
činnosti knihovnické 7 500 9 000 9 000
rozhlas 1 000 201 000 201 000
záležitosti kultury 25 000 40 000 40 000
ostatní zájmová činnost a rekreace 45 000 60 000 60 000
veřejné osvětlení 180 000 190 000 160 000
pohřebnictví 0 0 0
územní plánování, územní rozvoj, komunální služby 0 0 0
sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 15 000
sběr a svoz KO 275 000 280 000 280 000
sociální péče 0 0 0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 271 000 326 000 315 000
ochrana obyvatelstva 1 000 1 000 1 000
požární ochrana – dobrovolná část 10 000 10 000 10 000
zastupitelstvo obce 730 000 811 000 811 000
činnosti místní správy 518 500 522 000 634 000
výdaje na finanční operace 8 000 9 000 9 000
pojištění 6 000 7 500 7 500
celkem 10 258 500 12 338 000 8 079 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) -676 793 -4 373 100 -2 855 200

 

 

Návrh rozpočtu 2017
Příjmy
1 Daňové příjmy 3 660 000
2 Nedaňové příjmy 513 600
3 Kapitálové příjmy 0
4 Transfery 1 050 200
Celkové příjmy 5 223 800

Výdaje
5 Běžné výdaje 7 479 000
6 Kapitálové výdaje 600 000
Celkové výdaje 8 079 000
Zveřejnění dle § 11 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., v platném znění

Celkové příjmy 5 223 800
Celkové výdaje 8 079 000
Zůstatek ( – schodek / + přebytek) -2 855 200

Financování 2 855 200
Změna stavu prostředků na účtech 8115    2 855 200
Splátka úvěru (-) 8124    0

Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků z minulých let.

komentáře

komentáře