Třetí zasedání proběhne 17/6/13

V pondělí 17/6/13 od 19:00 se potřetí v letošním roce sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu zastupitelé obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky
3. Projednání kupní smlouvy mezi H+P stav s.r.o. a obcí – vodovod a projednání smlouvy o vkladu mezi Obcí Všestudy a Středočeské vodárny, a.s. a Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
4. Odsouhlasení zadání poptávky na zhotovitele autobusové čekárny v Dušníkách n. Vlt.
5. Informace o přípravě výběrového řízení na zhotovitele akce „Všestudy-tlaková kanalizace“
6. Diskuse
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 29/5/13.

Dušnický katastr se dočká digitalizace

logo ČÚZKKatastr obce Dušníky nad Vltavou se dočká digitalizace už v nejbližších letech. Podle oznámení mělnického katastrálního úřadu proběhne částečná revize katastru nemovitostí. Ta by měla skončit nejpozději do konce roku 2015. Proběhne také obnova katastrálního operátu, kdy se geodetické informace (zatím pouze skenované) převedou do digitální podoby. Přitom může dojít k označení pozemků novými čísly, aby se předešlo duplicitám. Těmito operacemi nebudou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Nový obnovený katastrální operát bude následně po dobu nejméně deseti dnů vyložen v obci k veřejnému nahlédnutí. O vyložení přitom musí obec informovat nejméně 30 dnů předem.

Digitalizace katastrálních map probíhá v celé České republice už několik let. Prioritu měla města a větší obce. Dnes je digitalizováno zhruba 60 procent území České republiky, na konci roku 2011 to přitom bylo 53 procent. Nedigitalizovaná území jsou v katastru nyní zanesena v podobě naskenovaných map, které však neumožňují zobrazit prostřednictvím internetu aktuální stav katastru. Celkem je v Česku 13 027 katastrálních území.  Digitalizace všech katastrů by měla skončit v roce 2017.

Následuje plné znění obou oznámení, jak byla dne 29/2/12 publikována na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek