Smlouvu o kanalizaci je třeba uzavřít do konce června

plastové odpadní potrubíStarosta obce Všestudy Jiří Hánl upozorňuje, že občané, kteří jsou připojeni k nově vybudované obecní kanalizaci, by měli uzavřít „Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace“ nejpozději do 30. června 2015. Spolu s tím by také měli uhradit poplatek za stočné, resp. jeho polovinu (poplatek je možné platit ve dvou splátkách). Roční poplatek přitom činí 1295 Kč na jednoho uživatele (viz podrobnější informace).

V případě nedodržení termínu pro sepsání Smlouvy vzniká občanům povinnost dokazovat kontrolním orgánům způsob likvidace odpadních vod dle povinností vyplývajících z veřejných vyhlášek.

Podle informace z oficiálního webu obce.

Za odvod odpadních vod zaplatí všestudští 1295 Kč za osobu a rok

plastové odpadní potrubíKanalizace už je dokončená a od 22/4/15 se postupně připojují první domy. Na veřejném zasedání 8/4/15 představil starosta obce Jiří Hánl hlavní body navržené smlouvy o odvádění odpadních vod. Zastupitelé se domluvili, že nejjednodušší bude platba podle počtu obyvatel v domě, kteří se přihlásí na základě čestného prohlášení.

Za každou osobu zaplatí ročně poplatek ve výši 1295 Kč. Ten vychází z ceny 37 Kč/m3 odpadních vod a normované spotřeby 35 m3 na osobu. Do kanalizace je pod sankcí zakázáno vypouštět dešťové vody i třeba vodu z bazénů a samozřejmě nebezpečné látky, které nejsou určené pro běžné použití v domácnosti. Podnikatelské a jiné subjekty budou tzv. stočné platit podle množství vodného. Platit se bude dvakrát ročně, vždy v dubnu (v roce 2015 v květnu) a v říjnu.

Dále v textu najdete kompletní návrh smlouvy a další dokumenty související s tlakovou kanalizací.

Informace už byly zveřejněné na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Druhé zasedání bude ve středu 8/4/15

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční ve středu 8/4/15 od 19.00 v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení „Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace“
3. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci na Mateřskou školu z programu FROM
4. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 11/2/15.

Kanalizace: rozměry rozvaděčů domovní čerpací jímky

plastové odpadní potrubíObec zveřejnila rozměry rozvaděčů pro domovní čerpací jímky kanalizace.

  • Základní provedení na omítku: š. 320 mm, v. 260 mm, hl. 150 mm
  • Alternativní provedení pro zapuštění do zdi š. 450 mm, v. 280 mm, hl. 90 mm (velikost otvoru ve zdi).

Objednání alternativního provedení (pro zapuštění do zdi) bude možné v pondělí 13/10/14 nebo ve středu 15/10/14 v úředních hodinách (tedy od 17 do 20 hod.) v kanceláři obecního úřadu – závazně proti podpisu.

Podle informace z oficiálního webu obce zveřejněné 8/10/14.

Veřejná schůze na téma kanalizace bude 11/9/14

plastové odpadní potrubíStarosta obce Všestudy Jiří Hánl zve vlastníky nemovitostí v obci na veřejnou schůzi ve čtvrtek 11/9/14 od 18.00 hod. v hostinci U Přemysla. Obec zde občany seznámí se zásadami odvedení splaškových vod. Na místě budou přítomni také zástupci zhotovitele (firmy Zepris) a projektanta, kteří podají informace a zodpoví případné dotazy.

Následuje pozvánka, jak byla 3/9/14 publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Třetí zasedání bude 23/6/14

Opět v pondělí proběhne třetí letošní zasedání zastupitelů obce Všestudy. Začíná 23/6/14 v 19.00 a koná se na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení „Závěrečného účtu“ a účetní uzávěrky za rok 2013
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014-2018
4. Stanovení pravidel pro nové občany s trvalým pobytem v obci, týkajících se připojení ke kanalizaci.
5. Schválení rozpočtového výhledu na 2015 – 2017
7. Diskuse
8. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 28/5/14.

Kdo chce kanalizaci, musí složit příspěvek

plastové odpadní potrubíStavba kanalizace v obci Všestudy brzy odstartuje. Kdo chce být připojen, musí s obcí podepsat dodatek smlouvy o připojení a zaplatit příspěvek ve výši pět tisíc korun. Příspěvek lze uhradit pouze v hotovosti, a to v termínu od 9/10/13 do 27/11/13 v pokladně obecního úřadu v úředních dnech (po, st) od 17:00 do 19:00. K podpisu je třeba občanský průkaz, na místě je třeba doplnit údaje do smlouvy a smlouvu podepsat. Vzorová smlouva je zde ke stažení (docx, 24 kB). Další informace o kanalizaci v obci Všestudy najdete v dřívějším příspěvku.

Podle informací zveřejněných na oficiálním webu obce dne 2/10/13.

Čtvrté zasedání proběhne 9/9/13

V pondělí 9/9/13 od 19:00 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu čtvrté zasedání zastupitelů obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření č. 5 a 6
3. Zadání změny č. 2 Územního plánu Všestud
4. Posuzování vlivu na životní prostředí – záměr „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou“
5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro RWE GasNet, s.r.o. na pozemku parc.č. 372 v k.ú. Všestudy u Veltrus
6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou AZ Elektrostav, a.s. na pozemku parc.č. 381/1 v k.ú. Všestudy u Veltrus
7. Odsouhlasení zadání poptávky na zhotovitele autobusové čekárny v Dušníkách n. Vlt.
8. Diskuse
9. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 26/8/13.

Výstavba kanalizace v obci Všestudy se blíží

plastové odpadní potrubíObec Všestudy vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Technického dozoru investora na stavbu
Všestudy – tlaková kanalizace. Přihlášky splňující parametry zveřejněné (pdf dokument; 354 kB) výzvy mají zájemci podávat do 9/9/13. Výstavba by měla probíhat mezi 10/13 a 12/14 a celkem by v obci mělo být na kanalizaci napojeno 96 objektů

Už dříve (28/7/13) přitom obec informovala majitele nemovitostí v obci Všestudy o způsobu realizace tlakové kanalizace. Obec uhradí za každou jednotlivou přípojku celkové náklady ve výši 55,5 až 60,5 tisíce korun, majitel nemovitosti pak potrubí přivádějící splašky ze stávající kanalizace (jímky) do sběrné jímky – cena cca 1600 Kč za metr a třífázovou přípojku elektro do rozvaděče čerpací stanice – cena cca 300 Kč za metr. Kromě výše uvedených nákladů bude každý zájemce o připojení hradit spoluúčast na samostatné přípojce ve výši 5000 Kč. Nemovitost, která není trvale obývána a není určena k podnikání, hradí při připojení na kanalizaci všechny náklady.

Podrobnosti viz dále.

Informace dle oficiálního webu obce.

Celý příspěvek