Závěrečný účet obce za rok 2015

160512-Vsestudy-vyvoj_rozpoctu_I přes další velké investice skončilo hospodaření obce Všestudy v roce 2015 schodkem pouze ve výši necelých 166 tisíc korun. Obec totiž na budování kanalizace v obci získala dotace ve výši 6 592 504 korun. Hodnota dlouhodobého majetku obce se tak díky této investiční akci zvýšila o více než 8,5 milionu korun na 51 milionů, celková hodnota majetku obce narostla na více než 67,3 milionu korun.

Podrobnější informace o hospodaření obce včetně příslušných dalších dokladů najdete přehledně na stránce obce Všestudy, na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Vycházíme ze zprávy o hospodaření obce, jak byla 9/5/16 zveřejněna na oficiálním webu obce. Dále v textu najdete patřičná čísla v tabulkách.

Hospodaření obce přezkoumal odbor kontroly Středočeského kraje, který nezjistil chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (pdf, 2,24 MB).

 

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2015
příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Příjmy daňové a nedaňové 9 446 107 10 462 964 10 630 092
Pitná voda 100 100 100
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 345 000 343 788
Pohřebnictví 0 2 500 1 000
Komunální služby a územní rozvoj 0 75 000 75 020
Územní rozvoj 0 6 000 6 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000 1 000 1 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 25 000 24 088
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 21 000 21 049
Činnost místní správy 105 500 162 500 163 134
Příjmy z finančních operací 10 000 2 000 658
Celkem 9 581 707 11 103 064 11 265 929
výdaje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní vet. péče 0 0 0
Ost.záležitosti pozemních komunikací 50 000 85 000 83 012
Provoz veřejné silniční dopravy 80 000 80 000 47 651
Pitná voda 500 500 371
Odvádění a čištění odpadních vod 8 015 000 8 815 000 8 809 975
Předškolní zařízení 20 000 41 000 40 363
Základní školy 5 000 5 000 0
Činnosti knihovnické 7 500 7 500 6 774
Rozhlas a televize 151 000 1 000 540
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 25 000 35 000 33 850
Ostatní tělovýchovná činnost 30 000 35 000 35 000
Využití volného času dětí a mládeže 15 000 130 000 119 766
Veřejné osvětlení 180 000 180 000 167 403
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 9 267
Sběr a svoz komunálních odpadů 275 000 280 000 275 770
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 451 000 511 000 500 263
Ochrana obyvatelstva 120 000 0 0
Požární ochrana 10 000 10 000 10 000
Zastupitelstva obcí 730 000 808 000 803 938
Místní správa 518 500 518 500 419 410
Obecné příjmy a výdaje z finančních operace 8 000 10 000 9 580
Pojištění funkčně nespecifikované 6 000 9 000 6 684
Ostatní finanční operace 0 52 216 52 216
celkem 10 707 500 11 623 716 11 431 833
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) -1 125 793 -520 652 -165 904

Hospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2015 ve schodku 166 tis. Kč.

Přijaté dotace
– účelové
15825 – Kanalizace FS EU 6 226 253,37 6 226 253,37
90877 – Kanalizace SFŽP 366 250,18 366 250,18
– neúčelové
bez ÚZ (souhrnný dotační vztah – výkon státní správy) 50 300,00 50 300,00

 

Zůstatky na bankovních účtech obce
– ČS (k 31.12.2015) 102 830,88
– KB (k 31.12.2015) 3 771 653,36
– ČNB (k 31.12.2015) 5 536 316,34
Celkem prostředky na účtech obce 9 410 800,58

Informace o majetku obce
Zde jsou uvedeny základní informace. Účetní sestavy a závěrečná zpráva o inventarizaci jsou k dispozici na OÚ.

 

Rozvaha
Název Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015 Změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek 166 099 155 023 -11 076
Dlouhodobý hmotný majetek 42 515 833 51 039 601 8 523 768
Dlouhodobý finanční majetek 6 676 000 6 676 000 0
Zásoby 7 550 5 663 -1 887
Krátkodobé pohledávky 138 424 46 067 -92 357
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
Krátkodobý finanční majetek 9 256 705 9 410 801 154 096
AKTIVA CELKEM 58 760 611 67 333 155 8 572 544
Jmění účetní jednotky 37 867 428 56 735 113 18 867 685
Fondy účetní jednotky 0 0 0
Výsledek hospodaření 8 299 642 9 984 280 1 684 638
Dlouhodobé závazky 12 322 937 0 -12 322 937
Krátkodobé závazky 270 604 613 761 343 157
PASIVA CELKEM 58 760 611 67 333 154 8 572 543

 

Z přírůstků majetku obce např.:

(028) – DDHM
Sekačka s pojezdem Honda 14 990
(021) – Budovy, haly, stavby
Tlaková kanalizace 24 822 798
Dětské hřiště – technické zhodnocení 119 766
(022) – DHM
Čtyřkolka TGB Blade + radlice 181 000
(042) – Nedokončený DHM
17 545
Kanalizace 9 934

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm. a) zák. 420/2004 Sb.

Přílohy
Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2015 v členění dle rozpočtové skladby, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Sestavila: Jaroslava Tůmová – místostarostka

 

komentáře

komentáře

1 komentář u „Závěrečný účet obce za rok 2015

  1. Pingback: Druhé zasedání proběhne v pondělí 30/5/16 v klubovně SK Viktoria Všestudy | Všestudy

Komentáře nejsou povoleny.